Meny

God bankdrift i Sparebanken Sør

Pressemelding fra Sparebanken Sør: Resultat pr. 3. kvartal 2014:  God bankdrift – stabil rentenetto, god kostnadsutvikling og økte tapsavsetninger.  

Sparebanken Sør oppnådde etter 3. kvartal 2014 et resultat før skatt på 859 mill. kroner. Justert for engangsposter* som følge av fusjonen utgjorde resultat før skatt 659 mill. kroner, mot 635 mill. kroner i 2013 (proforma). Egenkapitalavkastning etter skatt utgjør etter 3. kvartal 9,9 prosent mot 10,2 prosent på samme tid i fjor.

Hovedtrekk

 • Stabil og god utvikling i rentenetto og provisjonsinntekter 
  - Bankens inntekter utvikler seg positivt i kvartalet
 • Reduserte kostnader som følge av nedbemanning synliggjøres i kvartalet 
  - Kostnader i prosent av inntekter på 36,3 % i kvartalet og 38,0 % hittil i år justert for fusjonskostnader
 • Økte tapsføringer i kvartalet reduserer resultatet 
  - Som følge av avsetninger til fremtidige tap etter en omfattende gjennomgåelse av bankens utlånsportefølje til bedriftsmarkedet
 • Driftsresultat før skatt på 859 mill. kroner 
  - Hvorav negativ goodwill utgjør 200 mill. kroner og Nets 71 mill. kroner 
 • Utlånsvekst på 4,3 prosent og innskuddsvekst på 10,7 prosent etter 3. kvartal
 • Solid egenkapital og kjernekapitaldekning godt over myndighetskrav

Sum netto inntekter etter 3. kvartal utgjør 1,522 mill. kroner mot 1,281 mill. kroner samme periode i fjor. Inntektsøkning kan tilskrives økt rentenetto, økte provisjonsinntekter fra bankens eiendomsmeglervirksomhet og positiv utvikling i salg av forsikringer fra Frende, samt realisering av gevinst gjennom salget av eierposten i Nets.

Driftskostnader (eksklusive inntektsføringen av negativ goodwill) ble 614 mill. kroner etter 3. kvartal, mot 577 mill. kroner etter 3. kvartal 2013. Av økningen utgjør 35 mill. kroner engangsposter som følge av fusjonen og vel 18 mill. kroner økt aktivitet i Sørmegleren, bankens egen eiendomsmeglervirksomhet. Justert for disse forhold kan banken fremvise nominell nedgang i driftskostnadene, i tråd med målsettingen fra fusjonen.

Tap på utlån utgjør 249 mill. kroner etter 3. kvartal 2014, mot 69 mill. kroner etter 3. kvartal 2013. I forkant av fusjonen ble det gjennomført en undersøkelse av kredittkvaliteten som konsentrerte seg om de største engasjementene. Gjennom 2014 har det vært foretatt en omfattende gjennomgåelse av en betydelig større del av næringslivsporteføljen, og økningen av tap i 3. kvartal kan i stor grad henføres til denne gjennomgåelsen. Banken legger betydelig arbeid i å forbedre kredittkvaliteten for å begrense fremtidige tap.

Etter de store tapsnedskrivningene i 3. kvartal 2014 forventer banken at fremtidig tapsnivå vil bli moderat under forutsetning av at konjunkturutviklingen blir som forventet.

Utlåns- og innskuddsvekst på 12-måneders basis etter 3. kvartal ble henholdsvis 4,3 prosent og 10,7 prosent. Netto utlån utgjør ved utløpet av perioden 79,6 mrd. kroner og innskuddene utgjør 47,6 mrd. kroner. Forvaltningskapitalen utgjør 93,3 mrd. kroner, en vekst på 2,1 prosent fra samme periode i fjor.

Ved utgangen av 3. kvartal 2014 utgjør ren kjernekapitaldekning 12,2 prosent. Kjernekapitaldekningen utgjør 13,5 prosent og kapitaldekningen 14,2 prosent basert på standardmetoden i Basel II regelverket. Sparebanken Sør er med dette godt posisjonert til å møte de nye kapitalkravene.

-Resultatene viser at Sparebanken Sør leverer godt på underliggende drift, og at vi har en stabil og god utvikling i inntektene. Det vi har forespeilet av kostnadsreduksjoner som følge av fusjonen er i ferd med å materialisere seg i regnskapene, og vi forventer at banken også fremover vil levere gode resultater, sier administrerende direktør Geir Bergskaug.

Kontaktperson

Adm. direktør Geir Bergskaug, telefon nr: 901 27 206

* For å vise den faktiske utviklingen for den fusjonerte banken, er det benyttet proformatall (summen av gamle Sør og Pluss) for 3. kvartal 2013. I tillegg er inntektsføringen av negativ goodwill holdt utenfor i sammenlikningstall mot fjoråret. Det vises for øvrig til kvartalsrapporten for ytterligere informasjon om disse justeringene.