Meny

Solid resultat i et krevende år

Sparebanken Sør leverer et solid resultat, til tross for krevende markedsforhold som følge av koronapandemien. Banken er godt rustet for krevende tider, med lav risiko i utlånsporteføljen, god drift og høy tapsabsorberende evne.

Illustrasjonsfoto til samfunnsansvar

Banken har en god og langsiktig finansiering. Med en solid egenkapital, uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på hele 8,9 prosent og en ren kjernekapitaldekning på 15,7 prosent, som er godt over gjeldende myndighetskrav, er banken godt rustet for å håndtere dagens markedssituasjon.

Solid resultat

Resultat før skatt i 4. kvartal 2020 var på 430 mill. kroner, opp fra 379 mill. kroner i tilsvarende periode i 2019. Egenkapitalavkastningen i 4. kvartal 2020 utgjorde 10,4 prosent.

Resultat før skatt i 2020 var på 1 403 mill. kroner, ned fra 1 467 mill. kroner i 2019. Egenkapitalavkastningen i 2020 utgjorde 8,4 prosent.

Redusert rentenetto

I 2020 utgjorde netto renteinntekter 1 914 mill. kroner, mot 1 926 mill. kroner 2019, en nedgang på 12 mill. kroner.

Norges Bank har satt ned renten med 1,5 prosentpoeng våren 2020, til rekordlave 0 prosent. Banken har fulgt opp med rentenedsettelser på utlån og innskudd. Det lave rentenivået har påvirket bankens rentemargin negativt.

Positive finansinntekter

Finansområdet var negativt påvirket av uroen i finansmarkedene i 1. kvartal, men situasjonen har bedret seg utover i året. Konsernet hadde et positivt resultatbidrag fra finansielle instrumenter på 40 mill. kroner i 2020, mot 24 mill. kroner i 2019.

Meget positiv utvikling i hel- og deleide selskaper

Det var positive resultatbidrag fra de tilknyttede selskapene Frende og Brage på 136 mill. kroner i 2020, mot 64 mill. kroner i samme periode året før. Bankens datterselskap Sørmegleren har også hatt en meget positiv resultatutvikling, og bidro med 25 mill. kroner i 2020.

God kostnadskontroll gir banken en kostnadsprosent blant de beste

I 2020 utgjorde driftskostnadene 958 mill. kroner, mot 918 mill. kroner i 2019. Økningen på 40 mill. kroner knytter seg i hovedsak til høyere aktivitet i Sørmegleren, samt investering i digitale satsningsområder. Banken opprettholder posisjonen som en av de mest kostnadseffektive bankene, med en kostnadsprosent på 39,2 prosent.

Lave tap på utlån og fortsatt meget lavt mislighold

Netto tap på utlån utgjorde 83 mill. kroner i 2020, noe som tilsvarte 0,07 prosent av netto utlån. Tilsvarende tall i 2019 var inngang på tap på 17 mill. kroner. Det har ikke vært noen større konstaterte tap, misligholdet har holdt seg på et lavt nivå og det har ikke vært noen konkurser av betydning blant bankens kunder i 2020. I 4. kvartal 2020 hadde banken en netto inngang på tap på 30 mill. kroner.

Brutto misligholdte lån over 90 dager var 323 mill. kroner ved utgangen av 2020, noe som tilsvarte 0,29 prosent av brutto utlån. Tilsvarende tall i 2019 var 286 mill. kroner (0,27 prosent).

Tapsnivå og mislighold i 2020 vurderes som lavt i lys av den krevende perioden norsk økonomi har vært gjennom, og synliggjør høy kvalitet og lav risikoprofil i bankens utlånsportefølje.

God utlåns- og innskuddsvekst

Brutto utlånsvekst siste 12 måneder var på 5,0 prosent.

Innskuddsveksten siste 12 måneder var på 3,3 prosent ved utgangen av 2020. Banken har valgt å redusere kapitalmarkedsinnskudd i 2020, og har samtidig hatt en god økning i personkundeinnskudd og driftsrelaterte bedriftsinnskudd. Justert for reduksjon av kapitalmarkedsinnskudd var innskuddsveksten siste 12 måneder på hele 8,1 prosent.

Netto utlån utgjorde ved utløpet av perioden 111,6 mrd. kroner, og innskuddene utgjorde 59,8 mrd. kroner. Innskuddsdekningen var på 53,6 prosent.

Forvaltningskapital og egenkapital

Konsernets forvaltningskapital utgjorde ved utgangen av året 142,1 mrd. kroner, en økning fra 129,5 mrd. kroner året før.

Konsernets egenkapital utgjorde 13,8 mrd. kroner, opp fra 13,1 mrd. kroner året før.

Utbytte

Styret vil foreslå å utdele utbytte på 14 kroner pr. egenkapitalbevis. Dette inkluderer utbytte for 2019 på 8 kroner pr. egenkapitalbevis, som ble holdt tilbake ved behandling av årsregnskapet for 2019.

- Foreløpig årsregnskap viser at banken har hatt en god drift, til tross for markedsuro som følge av koronapandemien. Banken er godt posisjonert for å takle situasjonen gjennom effektiv drift og solid egenkapital. Samfunnet er inne i en krevende periode, og det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan pandemien og norsk økonomi vil utvikle seg fremover. Det viktigste for Sparebanken Sør har vært, og er fortsatt, å stille opp for de kundene som trenger hjelp i denne krevende situasjonen, sier administrerende direktør Geir Bergskaug.