Meny

Resultat 2017 - nok et solid år for Sparebanken Sør

Pressemelding: Sparebanken Sør fikk et resultat før skatt på 1 266 mill. kroner i 2017, mot 1 273 mill. kroner i 2016. Et meget solid resultat som følge av positiv utvikling i netto rente- og provisjonsinntekter, lave kostnader og meget lave tap.

Banken har hatt en god vekst gjennom 2017 og tatt nye markedsandeler i både person- og næringslivsmarkedet.

Bankens hadde ved utgangen av 4. kvartal 2017 en ren kjernekapitaldekning på 14,9 prosent og en uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på solide 9,2 prosent. Banken er solid kapitalisert, noe som gir gode forutsetninger for videre vekst.

Positiv utvikling i netto renteinntekter

I 2017 utgjorde netto renteinntekter 1 679 mill. kroner, mot 1 565 mill. kroner 2016, en økning på 114 mill. kroner.

Solide, men lavere inntekter fra finansielle instrumenter

Netto inntekter på finansielle instrumenter i 2017 utgjorde 88 mill. kroner, mot 224 mill. kroner i 2016. Det har vært en positiv verdiutvikling på bankens likviditets- og aksjeportefølje de siste årene. Dette er hovedgrunnen til solide inntekter fra finansielle instrumenter i både 2017 og 2016.

God kostnadskontroll gir banken en kostnadsprosent blant de beste

Banken forsterker posisjonen som en av de mest kostnadseffektive bankene, med en kostnadsprosent på 38,7. Kostnader målt i prosent av forvaltningskapital var 0,74 prosent i 2017.

Meget lave tap på utlån og fortsatt reduksjon i mislighold

Netto tap på utlån utgjorde 20 mill. kroner i 2017 som tilsvarte 0,02 prosent av netto utlån. Tilsvarende tall i 2016 var 50 mill. kroner og 0,05 prosent av netto utlån. Brutto misligholdte lån over 90 dager var 273 mill. kroner ved utgangen av 2017. Dette tilsvarer 0,28 prosent av brutto utlån, en forbedring fra 0,30 prosent ved utgangen av 2016.

Økt utlånsvekst og god innskuddsvekst

Utlånsveksten i 2017 var på 6,6 mrd. kroner, tilsvarende 7,2 prosent. Innskuddsveksten i 2017 var på 4,0 mrd. kroner, tilsvarende 7,8 prosent. Den gode veksten har resultert i økte markedsandeler. Netto utlån utgjør ved utløpet av perioden 97,5 mrd. kroner. Innskuddene utgjør 55,6 mrd. kroner, som gir en innskuddsdekning på 57 prosent.

Egenkapital og egenkapitalavkastning

Ved utgangen av 2017 utgjorde konsernets egenkapital 11 108 mill. kroner, en økning på hele 10,5 prosent fra 2016. Økningen skyldes solide resultater, samt en økning i utstedte fondsobligasjoner. Konsernets egenkapitalavkastning for 2017 var på 9,7 prosent.

Sparebanken Sør har levert gode resultater på alle områder og 4. kvartal som fremstår som historiens beste kvartalsresultat.

-God utlåns- og innskuddsvekst, positiv utvikling i rentenetto, god kostnadskontroll og fortsatt lave tap på utlån medfører at banken leverer et meget tilfredsstillende resultat. Sammen med høy kvalitet i bankens kredittgiving, gode fremtidsrettede digitale løsninger, god vekstevne og sterk markedsposisjon er banken godt posisjonert for videre vekst og utvikling, sier administrerende direktør Geir Bergskaug.

Finansiell rapportering

Her legger vi ut regnskap og presentasjoner etter hvert som de foreligger. Du finner også årsrapporter og Pilar III.