Meny

Resultat 1. halvår 2016 - solid drift og lave tap

Pressemelding: Sparebanken Sør fikk et resultat før skatt på 553 mill. kroner i 1. halvår 2016, mot 500 mill. kroner i samme periode i 2015. Resultatforbedringen på 53 mill. kroner skyldes hovedsakelig økte netto renteinntekter som følge av vekst, økte inntekter fra finansielle instrumenter og lave tap.

Banken har gjennomført en vellykket emisjon av nye egenkapitalbevis og etter en styrking av egenkapitalen på 584 mill. kroner så har banken fortsatt en tilfredsstillende egenkapitalavkastning på 10 prosent i 1. halvår 2016.

Hovedtrekk 1. halvår

  • Tilfredsstillende utvikling i rentenetto og resultat fra ordinær drift 
  • Økte marginer i bedriftsmarkedet 
  • Stabile provisjonsinntekter 
  • Positive netto inntekter fra finansielle instrumenter som følge av verdiendring på obligasjoner og aksjer 
  • God kostnadskontroll 
  • Lave tap på utlån 
  • Innskuddsvekst på 3,0 prosent 
  • Utlånsvekst på 7,4 prosent, redusert i 1. halvår 2016 til 4,0 prosent (annualisert) 
  • Egenkapitalavkastning etter skatt på 10 prosent

Netto renteinntekter utgjorde 759 mill. kroner i 1. halvår 2016, mot 748 i 1. halvår 2015. Justert for endret regnskapsprinsipp for behandling av sikringsfondsavgift og fondsobligasjoner, var rentenettoen 18 mill. kroner bedre i 2016 enn i 2015. Finansieringskostnadene har vært stabile gjennom kvartalet. Dette har samlet gitt ett press på rentenetto i prosent av forvaltningskapital, samtidig har veksten i utlån bidratt positivt.

Netto inntekter på finansielle instrumenter ble 64 mill. kroner i 1. halvår 2016, mot 37 mill. kroner i samme periode i 2015. De viktigste årsakene var verdiendring på aksjer og positiv verdiutvikling på bankens likviditetsportefølje. I tillegg har konsernet hatt negative effekter knyttet til basisswapper (rente-/valutaswapper) i 1. halvår.

Driftskostnadene for konsernet utgjorde 409 mill. kroner i 1. halvår 2016 mot 406 mill. kroner i samme periode i 2015. Kostnader i forhold til inntekter var 41,6 prosent (43,3 prosent). Kostnader i forhold til inntekter, ekskl. finansielle instrumenter, var 44,5 prosent (45,1 prosent). 

Tap på utlån utgjorde 22 mill. kroner i 1. halvår 2016, inkludert en økning i gruppevise nedskrivninger på 4 mill. kroner, som utgjorde 0,05 prosent av netto utlån. Tilsvarende tall i 2015 var 32 mill. kroner og 0,08 prosent av netto utlån. 

Utlåns- og innskuddsvekst siste 12 måneder ble henholdsvis 7,4 prosent og 3,0 prosent. Utlånsveksten i 1. halvår var på 1,8 mrd. kroner, tilsvarende 4,0 prosent (annualisert). Utlånsveksten er redusert som en konsekvens av bankens ambisjon om å oppnå en ren kjernekapitaldekning på 14,5 prosent ved utgangen av 2016. Netto utlån utgjør ved utløpet av perioden 90,2 mrd. kroner og innskuddene utgjør 51,2 mrd. kroner, som gir en innskuddsdekning på 56,8 prosent.

Ved utgangen av 1. halvår utgjorde ren kjernekapitaldekning 13,6 prosent. Kjernekapitaldekningen utgjorde 14,9 prosent og kapitaldekningen 16,9 prosent, basert på standardmetoden i Basel II regelverket. Konsernet oppfylte dermed kapitalkravene for finansinstitusjoner med virkning fra 30. juni 2016 på henholdsvis 11,5 prosent for ren kjernekapital og 15,0 prosent for totalkapital. Inkludert andel (80 prosent) av resultat for 1. halvår utgjorde ren kjernekapitaldekning 14,1 prosent. Emisjon av eierandelskapital på 584 mill. kroner netto, økte ren kjernekapital med ca. 1 prosentpoeng i 2. kvartal.

- Gjennom gode resultater, god kostnadskontroll og lave tap på utlån, fortsetter Sparebanken Sør å bygge en solid bank i og for landsdelen.  Banken har i første halvår gjennomført en vellykket emisjon. Sammen med solide resultater fra ordinær drift og en kontrollert utlånsvekst, gjør emisjonen oss godt rustet til å møte myndighetenes krav til soliditet og samtidig gi rom for fremtidig vekst og utvikling i tråd med vår strategi, sier administrerende direktør Geir Bergskaug.

Kontaktperson: Adm. direktør Geir Bergskaug, telefon nr: 901 27 206

Kvartalsrapport er lagt ut her.