Meny

Resultatet klart for 2016 - godt år for Sparebanken Sør

Pressemelding: Nok et godt år for Sparebanken Sør.

Hvor mye kan jeg låne? Her ser du hva du må tenke på.

Sparebanken Sør fikk et resultat før skatt på 1 273 mill. kroner i 2016, mot 855 mill. kroner i 2015. Et solid resultat som følge av positiv utvikling i netto renteinntekter, økte inntekter fra finansielle instrumenter, lave kostnader og lave tap.

Bankens kjernekapitaldekning var på 14,7 prosent ved utgangen av året. Ren kjernekapitaldekning oppfylte dermed bankens ambisjon, myndighetenes krav og markedets forventinger.

Selv med en solid egenkapital og en uvektet kjernekapitalandel (leverage ratio) på 8,6 prosent, oppnådde konsernet en egenkapitalavkastning på hele 11,6 prosent i 2016.

Positiv utvikling i netto renteinntekter

I 2016 utgjorde netto renteinntekter 1 565 mill. kroner, mot 1 521 mill. kroner i 2015, en økning på 44 mill. kroner.

Positive netto inntekter fra finansielle instrumenter

Netto inntekter på finansielle instrumenter ble 224 mill. kroner i 2016, mot -66 mill. kroner i 2015. De viktigste årsakene var positiv verdiutvikling på bankens likviditetsportefølje, verdiendring på aksjer og positiv utvikling på fastrenteutlån.

God kostnadskontroll gir banken en kostnadsprosent blant de aller beste

Banken forsterker posisjonen som en av de mest kostnadseffektive bankene i landet. Kostnader i forhold til inntekter var ved årsskiftet 37,3 prosent mot 46,2 prosent på samme tid i fjor. Målt i prosent av forvaltningskapital viser kostnadsprosenten sterke 0,75 prosent, en reduksjon fra 0,83 prosent i 2015.

Svært lave tap på utlån

Netto tap på utlån utgjorde 50 mill. kroner i 2016 som tilsvarte 0,05 prosent av netto utlån. Dette inkluderte en økning i gruppevise nedskrivninger på 4 mill. kroner. Tilsvarende tall i 2015 var 97 mill. kroner og 0,11 prosent av netto utlån.

Tilpasset utlånsvekst og god innskuddsvekst

Utlånsveksten har vært redusert i 2016 til 2,9 prosent som en konsekvens av bankens mål om å oppnå en ren kjernekapitaldekning på 14,5 prosent innen utgangen av 2016. Innskuddsveksten har vært god gjennom året og endte med en vekst på 6,6 prosent.  Banken forventer i 2017 en vekst i overkant av kredittveksten i de markedene banken er representert.  Netto utlån utgjør ved utløpet av perioden 90,8 mrd. kroner og innskuddene utgjør 51,6 mrd. kroner, som gir en innskuddsdekning på 56,7 prosent.  

Ren kjernekapitaldekning på 14,7 prosent og uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på 8,6 prosent

Ved utgangen av 2016 utgjorde ren kjernekapitaldekning 14,7 prosent.  Kjernekapitaldekningen utgjorde 16,0 prosent og kapitaldekningen 17,9 prosent, basert på standardmetoden i Basel II regelverket. Bankens uvektede kjernekapitalandel på hele 8,6 prosent plasserer banken blant de mest solide av de store bankene i Norge, og dermed blant de beste i Europa.

2016 har vært et godt år for banken og vi leverer et svært tilfredsstillende resultat. Banken oppfyller ved utgangen av året både myndighetenes og markedets krav til soliditet. Vi er godt kapitalisert for videre vekst og kan bidra til utvikling i landsdelen i tråd med vår strategi, sier administrerende direktør Geir Bergskaug

Kontaktperson:
Adm. direktør Geir Bergskaug, telefon 901 27 206