Meny

Solid drift og lave tap etter første kvartal

Pressemelding: Sparebanken Sør presenterer resultatet pr. 1. kvartal 2017, og kan vise til solid drift og lave tap.

Sparebanken Sør fikk et resultat før skatt på 276 mill. kroner i 1. kvartal 2017, mot 201 mill. kroner i samme periode i 2016. Et solid resultat som følge av positiv utvikling i netto renteinntekter, økte inntekter fra finansielle instrumenter, lave kostnader og lave tap.

Bankens hadde ved utgangen av 1. kvartal 2017 en ren kjernekapitaldekning på 14,6 prosent og en uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på solide 8,9 prosent, inkludert 80 prosent av opptjent resultat. Banken er solid kapitalisert, noe som gir gode forutsetninger for videre vekst.

Positiv utvikling i netto renteinntekter

Netto renteinntekter utgjorde 401 mill. kroner i 1. kvartal 2017 mot 362 mill. kroner i samme periode i 2016, en økning på 39 mill. kroner. I 2016 ble avgift til Bankenes Sikringsfond i sin helhet belastet i 1. kvartal, og justert for dette forholdet var netto renteinntekter 11 mill. kroner høyere i 1. kvartal 2017.

Positive netto inntekter fra finansielle instrumenter

Netto inntekter på finansielle instrumenter ble 14 mill. kroner i 1. kvartal 2017, mot -21 mill. kroner i samme periode i 2016. Den viktigste årsaken var positiv verdiutvikling på bankens likviditetsportefølje.

God kostnadskontroll gir banken en kostnadsprosent blant de beste

Banken forsterker posisjonen som en av de mest kostnadseffektive bankene i landet. Kostnader i forhold til inntekter i 1. kvartal 2017 var 40,6 prosent mot 48,2 prosent i samme periode i 2016. Målt i prosent av forvaltningskapital var kostnadsprosenten 0,76 prosent, en reduksjon fra 0,78 prosent i samme periode i 2016.

Svært lave tap på utlån og fortsatt reduksjon i mislighold

Netto tap på utlån utgjorde 15 mill. kroner i 1. kvartal 2017 som tilsvarte 0,06 prosent av netto utlån. Tilsvarende tall i 1. kvartal 2016 var 13 mill. kroner og 0,06 prosent av netto utlån. Brutto misligholdte lån over 90 dager var 241 mill. kroner ved utgangen av 1. kvartal 2017, noe som utgjorde 0,26 prosent av brutto utlån. Dette er vesentlig lavere enn tilsvarende tidspunkt i 2016, da brutto misligholdte lån var på 372 mill. kroner og utgjorde 0,42 prosent av brutto utlån.

Økt utlånsvekst og god innskuddsvekst

Utlånsveksten siste 12 måneder var på 3,4 mrd. kroner ved utgangen av 1. kvartal 2017, tilsvarende 3,8 prosent.  I 1. kvartal 2017 var utlånsveksten på 1,7 mrd. kroner, noe som tilsvarte en vekst på 7,5 prosent (annualisert).  Innskuddsveksten siste 12 måneder var på solide 8,4 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2017.. Netto utlån utgjør ved utløpet av perioden 92,6 mrd. kroner og innskuddene utgjør 52,8 mrd. kroner, som gir en innskuddsdekning på 57 prosent.  

Egenkapital og egenkapitalavkastning

Ved utgangen av 1. kvartal 2017 utgjorde konsernets egenkapital 9 947 mill. kroner, en økning på 18,9 prosent fra tilsvarende periode i fjor.  Økningen skyldes konsernets solide resultat, tilpasset vekst i risikovektet balanse og emisjon av egenkapitalbevis i 2016. Konsernets egenkapitalavkastning i 1. kvartal 2017 var på 8,7 prosent

God utlån- og innskuddsvekst, positiv utvikling i rentenetto, god kostnadskontroll og fortsatt lave tap på utlån gir en god start på 2017, og vi leverer igjen et tilfredsstillende resultat. Vi er godt kapitalisert for videre vekst og skal bidra til utvikling i landsdelen i tråd med vår strategi, sier administrerende direktør Geir Bergskaug.

Kontaktperson:

Adm. direktør Geir Bergskaug
telefon nr: 901 27 206