Meny

Meget godt resultat for Sparebanken Sør i 2019

Pressemelding: Sparebanken Sør leverer et meget godt resultat for 2019, en solid resultatfremgang fra året før.

Foto av adm. direktør Geir Bergskaug

For 2019 var resultat før skatt på 1 467 mill. kroner mot 1 224 mill. kroner i 2018. En økning på hele 243 mill. kroner. Et meget solid resultat som følge av god inntektsvekst, lave kostnader og inngang på tap. Banken har hatt en tilfredsstillende vekst gjennom 2019, og opprettholdt sin sterke posisjon i markedet.

Banken hadde ved utgangen av 2019 en ren kjernekapitaldekning på 15,7 prosent, og en uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på hele 9,3 prosent. Banken er solid kapitalisert, noe som gir gode forutsetninger for videre vekst.

Positiv utvikling i netto renteinntekter

I 2019 utgjorde netto renteinntekter 1 926 mill. kroner, mot 1 729 mill. kroner 2018, en økning på hele 197 mill. kroner.

God resultatutvikling i tilknyttede selskaper

Sørmegleren, Frende og Brage har hatt en meget positiv resultatutvikling i 2019.  

God kostnadskontroll gir banken en kostnadsprosent blant de beste

Banken opprettholder posisjonen som en av de mest kostnadseffektive bankene, med en kostnadsprosent på 38,8. Kostnader målt i prosent av forvaltningskapital var 0,73 prosent i 2019.

Netto inngang på tap og fortsatt lavt mislighold

Tap på utlån viste en netto inngang på 17 mill. kroner i 2019. Tilsvarende tall i 2018 var netto inngang på 36 mill. kroner. Brutto misligholdte lån over 90 dager var 286 mill. kroner ved utgangen av 2019. Dette tilsvarer 0,27 prosent av brutto utlån.

Økt utlånsvekst

Utlånsveksten i 2019 var på 3,4 mrd. kroner, tilsvarende 3,3 prosent. Utlånsveksten i personmarkedet var 4,2 prosent, som er noe lavere enn kredittveksten i Norge. Banken opprettholder likevel sine markedsandeler i personmarkedet, som følge av lavere kredittvekst i bankens hovedområde.

Innskuddsveksten i 2019 var på 1,4 mrd. kroner, tilsvarende 2,5 prosent.

Netto utlån utgjorde ved utløpet av perioden 106,3 mrd. kroner.  Innskuddene utgjorde 57,9 mrd. kroner, som gir en innskuddsdekning på 55 prosent.

Egenkapital og egenkapitalavkastning

Ved utgangen av 2019 utgjorde konsernets egenkapital 13 081 mill. kroner, en økning på 11,0 prosent fra 2018. Konsernets egenkapitalavkastning for 2019 var på 9,5 prosent, opp fra 8,5 prosent i 2018.

Vi er meget tilfreds med resultatet for 2019, som representerer en betydelig fremgang fra året før. Banken befester posisjonen som en solid og ledende bank i landsdelen, med en sterk markedsposisjon, høy kundetilfredshet og gode fremtidsrettede digitale løsninger. Dette gir oss et godt utgangspunkt for videre vekst og utvikling i tråd med vår strategi, sier administrerende direktør Geir Bergskaug.

Kontaktperson

Adm. direktør Geir Bergskaug, telefon 90 12 72 06