Meny

Pressemelding: Solid resultat fra Sparebanken Sør

Sparebanken Sør fikk et resultat før skatt på 1 224 mill. kroner I 2018, mot 1 266 mill. kroner i 2017. Et solid resultat som følge av positiv utvikling i netto rente- og provisjonsinntekter og netto inngang på tap. Banken har hatt en god vekst gjennom 2018 og opprettholdt sin sterke posisjon i markedet.

Foto av adm. direktør Geir Bergskaug

Banken hadde ved utgangen av 4. kvartal 2018 en ren kjernekapitaldekning på 14,8 prosent, og en uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på solide 9,1 prosent. Banken er solid kapitalisert, noe som gir gode forutsetninger for videre vekst.

Positiv utvikling i netto renteinntekter

I 2018 utgjorde netto renteinntekter 1 729 mill. kroner, mot 1 679 mill. kroner 2017, en økning på 50 mill. kroner. Det har vært press på bankens utlånsmarginer i 2018, men utlånsvekst i perioden ga likevel en økning i netto renteinntekter.

Lavere inntekter fra finansielle instrumenter

Netto inntekter på finansielle instrumenter i 2018 utgjorde 2 mill. kroner, mot 88 mill. kroner i 2017. Dette skyldes blant annet økte spreader i obligasjonsmarkedet, som har gitt en negativ verdiutvikling på bankens likviditetsportefølje i 2018.

God kostnadskontroll gir banken en kostnadsprosent blant de beste

Banken opprettholder posisjonen som en av de mest kostnadseffektive bankene, med en kostnadsprosent på 42,7. Kostnader målt i prosent av forvaltningskapital var 0,75 prosent i 2018.

Netto inngang på tap og fortsatt reduksjon i mislighold

Netto tap på utlån viste en netto inngang på 36 mill. kroner i 2018. Tilsvarende tall i 2017 var netto tap på 20 mill. kroner. Brutto misligholdte lån over 90 dager var 213 mill. kroner ved utgangen av 2018 Dette tilsvarer 0,21 prosent av brutto utlån, en reduksjon fra 0,28 prosent av brutto utlån ved utgangen av 2017.

Økt utlånsvekst

Utlånsveksten i 2018 var på 5,4 mrd. kroner, tilsvarende 5,6 prosent. Utlånsveksten er på nivå med kredittveksten i Norge, som var 5,4 prosent ved utgangen av året.

Innskuddsveksten i 2018 var på 1,0 mrd. kroner, tilsvarende 1,7 prosent.

Netto utlån utgjør ved utløpet av perioden 102,9 mrd. kroner. Innskuddene utgjør 56,5 mrd. kroner, som gir en innskuddsdekning på 55 prosent.

Egenkapital og egenkapitalavkastning

Ved utgangen av 2018 utgjorde konsernets egenkapital 11 845 mill. kroner, en økning på 6,6 prosent fra 2017. Konsernets egenkapitalavkastning for 2018 var på 8,5 prosent.

Sparebanken Sør befester sin posisjon som en solid og ledende bank i landsdelen. Banken har en sterk markedsposisjon, høy kundetilfredshet og gode fremtidsrettede digitale løsninger. Dette setter banken i en god posisjon for videre vekst og utvikling i tråd med vår strategi, sier administrerende direktør Geir Bergskaug.

Kontaktperson:
Adm. direktør Geir Bergskaug, telefonnummer 901 27 206

Finansiell rapportering

Her legger vi ut regnskap og presentasjoner etter hvert som de foreligger. Du finner også årsrapporter og Pilar III.