Meny

Solid drift og meget lave tap etter Q3 2018

Pressemelding: Resultatet er klart for 3 kvartal 2018. Sparebanken Sør fikk et resultat før skatt på 952 mill. kroner etter årets 9 første måneder, mot 880 mill. kroner i samme periode i 2017. Et solid resultat som følge av positiv utvikling i netto rente- og provisjonsinntekter, lave kostnader og meget lave tap på utlån.

Illustrasjosnfoto | Sparebanken Sør

Banken hadde ved utgangen av 3. kvartal 2018 en ren kjernekapitaldekning på 14,8 prosent og en uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på solide 9,0 prosent.

Positiv utvikling i netto renteinntekter

Netto renteinntekter for de tre første kvartalene utgjorde 1 282 mill. kroner, mot 1 240 mill. kroner i samme periode i 2017, en økning på 42 mill. kroner. Det har vært press på bankens utlånsmarginer over tid, men utlånsvekst i perioden ga likevel en økning i netto renteinntekter.

Økte inntekter fra finansielle instrumenter

Netto inntekter på finansielle instrumenter for de tre første kvartalene utgjorde 51 mill. kroner, mot 30 mill. kroner i samme periode i 2017. Det har vært en positiv verdiutvikling på bankens aksjeportefølje i perioden. I tillegg har det vært en positiv utvikling på fastrenteutlån som måles til virkelig verdi.

God kostnadskontroll gir banken en kostnadsprosent blant de beste

Banken har forsterket posisjonen som en av de mest kostnadseffektive bankene, med en kostnadsprosent på 39,6. Kostnader målt i prosent av forvaltningskapital var 0,72 prosent, en reduksjon fra 0,74 prosent i samme periode i 2017.

Meget lave tap på utlån

Netto tap på utlån utgjorde 8 mill. kroner i årets 9 første måneder som tilsvarte 0,01 prosent av netto utlån. Tilsvarende tall i 2017 var 32 mill. kroner og 0,04 prosent av netto utlån. Brutto misligholdte lån over 90 dager var 285 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal 2018. Dette tilsvarte 0,28 prosent av brutto utlån, en liten økning fra 0,27 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2017.

Økt utlånsvekst og tilfredsstillende innskuddsvekst

Utlånsveksten siste 12 måneder var på 5,9 mrd. kroner ved utgangen av 3. kvartal 2017, tilsvarende 6,1 prosent. Netto utlån ved utgangen av 3. kvartal utgjorde 101,9 mrd. kroner. Innskuddsveksten siste 12 måneder var på 1,9 mrd. kroner, tilsvarende 3,4 prosent. Innskuddene utgjorde 56,5 mrd. kroner ved utgangen av kvartalet og konsernets innskuddsdekning utgjorde 55,4 prosent.

Egenkapital og egenkapitalavkastning

Ved utgangen av 3. kvartal 2018 utgjorde konsernets egenkapital 11 666 mill. kroner, en økning på 7,7 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes en god resultatutvikling i perioden. Konsernets egenkapitalavkastning for de tre første kvartalene i 2018 var på 9,0 prosent.

God utlåns- og innskuddsvekst, positiv utvikling i rentenetto, god kostnadskontroll og meget lave tap på utlån medfører at banken igjen leverer et tilfredsstillende resultat. Sammen med høy kvalitet i bankens kredittgiving, gode fremtidsrettede digitale løsninger og sterk markedsposisjon er banken godt posisjonert for videre vekst og utvikling, sier administrerende direktør Geir Bergskaug.

Kontaktperson

Adm. direktør Geir Bergskaug, telefon 901 27 206