Meny

Resultat 2. kvartal 2019: solid økning i resultatet

Solid økning i resultat fra drift, økte inntekter fra tilknyttede selskaper og fortsatt meget lave tap for Sparebanken Sør i andre kvartal 2019.

Sparebanken Sør fikk et resultat før skatt på 350 mill. kroner i 2. kvartal 2019, mot 343 mill. kroner i samme periode i 2018. Positiv utvikling i netto rente- og provisjonsinntekter, lave kostnader og meget lave tap på utlån, gav et meget solid kvartalsresultat.

Positiv utvikling i netto renteinntekter

I 2. kvartal 2019 utgjorde netto renteinntekter 467 mill. kroner, mot 433 mill. kroner i samme periode i 2018, en økning på hele 34 mill. kroner. Forbedringen skyldes økte marginer og vekst i perioden.

Positive inntekter fra finansielle instrumenter

Netto inntekter fra finansielle instrumenter i 2. kvartal 2019 utgjorde 5 mill. kroner, mot 28 mill. kroner i samme periode i 2018. Fjoråret var spesielt positivt som følge av positive verdiendringer på aksjer i forbindelse med fusjonen av Vipps AS, BankAxept AS og BankID Norge AS.

Meget gode resultatbidrag fra tilknyttede selskaper

Den strategiske satsingen gjennom økte eierandeler i Frende Holding AS og Brage Finans AS i har i 2. kvartal gitt en positiv resultateffekt. Resultatandel fra tilknyttede selskaper utgjorde hele 23 mill. kroner i 2. kvartal.

God kostnadskontroll gir banken en kostnadsprosent blant de beste

Banken forsterker posisjonen som en av de mest kostnadseffektive bankene, med en kostnadsprosent på 39,6 i 2. kvartal 2019. Kostnader målt i prosent av forvaltningskapital var 0,75 prosent.

Fortsatt meget lave tap på utlån og lavt mislighold

Netto tap på utlån i 2. kvartal 2019 utgjorde 2 mill. kroner som tilsvarte 0,01 prosent av netto utlån, ned fra 5 mill. kroner i samme periode i 2018. Brutto misligholdte lån over 90 dager var 333 mill. kroner ved utgangen av 2. kvartal 2019. Dette tilsvarer 0,32 prosent av brutto utlån.

Utlån og innskuddsvekst

Utlånsveksten siste 12 måneder var på 4,5 mrd. kroner ved utgangen av 2. kvartal 2019, tilsvarende 4,4 prosent. Innskuddsveksten siste 12 måneder var på 4,7 prosent ved utgangen av 2. kvartal 2019.

Netto utlån utgjorde ved utløpet av perioden 105 mrd. kroner og innskuddene utgjorde 59,9 mrd. kroner. Innskuddsdekning var på 57,1 prosent.

Sparebanken Sør passerte i 2. kvartal 125 mrd. kroner i forvaltningskapital.

Egenkapital og egenkapitalavkastning

Ved utgangen av 2. kvartal 2019 utgjorde konsernets egenkapital 12,2 mrd. kroner, en økning på 6,7 prosent fra samme tidspunkt i 2018. Økningen skyldes solide resultater i perioden. Konsernets egenkapitalavkastning i 2. kvartal var på 9,0 prosent. 

Banken hadde ved utgangen av 2. kvartal 2019 en ren kjernekapitaldekning på 15,0 prosent, og en uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på solide 9,0 prosent. Som følge av økte kapitalkrav vil banken øke kapitaldekningen ytterligere, og har et mål om en ren kjernekapitaldekning på 15,3 prosent ved utgangen 2019. Banken er solid kapitalisert, og vil tilpasse seg målet innen utgangen av året gjennom ordinær drift. 

Sparebanken Sør befester sin posisjon som en solid og ledende bank i landsdelen. Banken har en sterk markedsposisjon, høy kundetilfredshet og gode fremtidsrettede digitale løsninger. Dette setter banken i en god posisjon for videre vekst og utvikling i tråd med vår strategi, sier administrerende direktør Geir Bergskaug.

Kontaktperson

Adm. direktør Geir Bergskaug, telefon 901 27 206.

Regnskap og presentasjon finner du på denne siden