Meny

Første kvartalsrapport 2018 klar fra Sparebanken Sør

Pressemelding: Sparebanken Sør fikk et resultat før skatt på 315 mill. kroner i 1. kvartal 2018, mot 276 mill. kroner i samme periode i 2017. Et meget solid resultat som følge av positiv utvikling i netto rente- og provisjonsinntekter, lave kostnader og ingen netto tap på utlån.

Illustrasjonsfoto til hjelpesidene på sor.no

Banken hadde ved utgangen av 1. kvartal 2018 en ren kjernekapitaldekning på 15,0 prosent og en uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på solide 9,2 prosent. Banken er solid kapitalisert, noe som gir gode forutsetninger for videre vekst.

Positiv utvikling i netto renteinntekter

I 1. kvartal 2018 utgjorde netto renteinntekter 425 mill. kroner, mot 401 mill. kroner i samme periode i 2017, en økning på 24 mill. kroner.

Positive inntekter fra finansielle instrumenter

Netto inntekter på finansielle instrumenter i 1. kvartal 2018 utgjorde 26 mill. kroner, mot 14 mill. kroner i samme periode i 2017. Det har vært en positiv verdiutvikling på bankens likviditetsportefølje, samt på fastrenteutlån i perioden. I tillegg er det positive resultateffekter knyttet til rente- og valutaderivater.

God kostnadskontroll gir banken en kostnadsprosent blant de beste

Banken forsterker posisjonen som en av de mest kostnadseffektive bankene, med en kostnadsprosent på 40,2 i 1. kvartal 2018. Kostnader målt i prosent av forvaltningskapital var 0,75 prosent.

Ingen netto tap på utlån

Ingen netto tap på utlån i 1. kvartal 2018. Tilsvarende tall i 2017 var 15 mill. kroner og 0,06 prosent av netto utlån. Brutto misligholdte lån over 90 dager var 321 mill. kroner ved utgangen av 1. kvartal 2018. Dette tilsvarer 0,32 prosent av brutto utlån, en økning fra 0,26 prosent ved utgangen av 1.kvartal 2017.

Økt utlånsvekst og god innskuddsvekst

Utlånsveksten siste 12 måneder var på 6,1 mrd. kroner ved utgangen av 1. kvartal 2018, tilsvarende 6,5 prosent. I 1. kvartal 2018 var utlånsveksten på 1,2 mrd. kroner, noe som tilsvarte en vekst på nesten 5 prosent (annualisert). I forhold til markedene hvor banken er representert, så opplever banken at den styrker sine markedsandeler, og at veksten er i tråd med bankens mål.

Innskuddsveksten siste 12 måneder var på 4,0 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2018. Netto utlån utgjør ved utløpet av perioden 98,7 mrd. kroner og innskuddene utgjør 54,9 mrd. kroner, som gir en innskuddsdekning på 55,6 prosent.

Egenkapital og egenkapitalavkastning

Ved utgangen av 1. kvartal 2018 utgjorde konsernets egenkapital 11 233 mill. kroner, en økning på hele 12,9 prosent i forhold til samme tidspunkt i 2017. Økningen skyldes solide resultater, samt en økning i utstedte fondsobligasjoner. Konsernets egenkapitalavkastning i 1. kvartal 2018 var på 9,1 prosent.

God utlåns- og innskuddsvekst, positiv utvikling i rentenetto, god kostnadskontroll og ingen netto tap på utlån medfører at banken leverer et meget tilfredsstillende resultat. Sammen med høy kvalitet i bankens kredittgiving, gode fremtidsrettede digitale løsninger, god vekstevne og sterk markedsposisjon er banken godt posisjonert for videre vekst og utvikling, sier administrerende direktør Geir Bergskaug.

Kontaktperson

Geir Bergskaug, administrerende direktør
Telefon: 901 27 206

Finansiell rapportering

Her legger vi ut regnskap og presentasjoner etter hvert som de foreligger. Du finner også årsrapporter og Pilar III.