Meny

Resultat etter 3. kvartal - god drift og lave tap

Sparebanken Sør er godt rustet for krevende tider. Banken har lav risiko i utlånsporteføljen, god drift og høy tapsabsorberende evne.

Illustrasjonsfoto | Informasjon fra Sparebanken Sør

Koronapandemien har preget samfunnet fra mars 2020. Pandemien har gitt negative utslag på økonomien i Norge og hos våre handelspartnere. Situasjonen i norsk økonomi har bedret seg den siste tiden, men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til utviklingen fremover.

Sparebanken Sør er godt rustet for krevende tider. Banken har lav risiko i utlånsporteføljen, god drift og høy tapsabsorberende evne. Banken har en god og langsiktig finansiering. Med en solid egenkapital, uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på hele 8,8 prosent og en ren kjernekapitaldekning på 15,7 prosent, som er godt over gjeldende myndighetskrav, er banken godt rustet for å håndtere dagens markedssituasjon.

Solid kvartalsresultat

Resultat før skatt i 3. kvartal 2020 var på 384 mill. kroner, ned fra 433 mill. kroner i tilsvarende periode i 2019. Egenkapitalavkastningen i kvartalet utgjorde 9,6 prosent.

Redusert rentenetto

I 3. kvartal 2020 utgjorde netto renteinntekter 472 mill. kroner, mot 499 mill. kroner i tilsvarende periode året før.

Norges Bank har satt ned renten med 1,5 prosentpoeng i 2020, til rekordlave 0 prosent. Banken har fulgt opp med rentenedsettelser på utlån og innskudd. Det lave rentenivået har gitt et press på bankens samlede rentemargin.

Positive finansinntekter

Finans var negativt påvirket av uroen i finansmarkedene i 1. kvartal. Finansmarkedene har bedret seg betydelig utover i 2020 og kapitalmarkedene har vært relativt stabile gjennom 3. kvartal. Konsernet hadde et positivt resultatbidrag fra finansielle instrumenter på 14 mill. kroner i 3. kvartal, mot 31 mill. kroner i tilsvarende periode året før.

Meget positiv utvikling i hel- og deleide selskaper

Det var positive resultatbidrag fra de tilknyttede selskapene Frende og Brage på 40 mill. kroner i 3. kvartal, mot 16 mill. kroner i samme periode året før.

Det har vært stor aktivitet i boligmarkedet den siste tiden. Bankens datterselskap Sørmegleren har hatt en meget positiv resultatutvikling og bidro med 15 mill. kroner i 3. kvartal.

God kostnadskontroll gir banken en kostnadsprosent blant de beste

I 3. kvartal 2020 utgjorde driftskostnadene 226 mill. kroner, noe som er på nivå med tilsvarende periode i 2019. Banken opprettholder posisjonen som en av de mest kostnadseffektive bankene, med en kostnadsprosent på 36,6 prosent.

Lave tap på utlån og fortsatt meget lavt mislighold

Netto tap på utlån utgjorde 6 mill. kroner i 3. kvartal 2020, noe som tilsvarte 0,02 prosent av netto utlån (annualisert). Tilsvarende tall i 2019 var inngang på tap på 19 mill. kroner. Det har ikke vært noen større konstaterte tap, misligholdet har holdt seg på et lavt nivå og det har ikke vært noen konkurser av betydning blant bankens kunder i 2020.

Brutto misligholdte lån over 90 dager var 325 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal 2020, noe som tilsvarte 0,29 prosent av brutto utlån. Tilsvarende tall i 2019 var 295 mill. kroner (0,28 prosent).

God utlån- og innskuddsvekst

Utlånsveksten siste 12 måneder var på 4,6 prosent. Utlånsveksten i 3. kvartal var på 1,5 mrd. kroner, tilsvarende 5,6 prosent (annualisert).

Innskuddsveksten siste 12 måneder var på 2,7 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2020. Banken har valgt å redusere store kapitalmarkedsinnskudd i 2020, men har hatt en god økning i personkundeinnskudd og driftsrelaterte bedriftsinnskudd. Justert for reduksjon av kapitalmarkedsinnskudd var innskuddsveksten siste 12 måneder på hele 7,1 prosent.

Netto utlån utgjorde ved utløpet av perioden 110,6 mrd. kroner, og innskuddene utgjorde 60,5 mrd. kroner. Innskuddsdekningen var på 54,7 prosent.

Egenkapital og egenkapitalavkastning

Ved utgangen av 3. kvartal 2020 utgjorde konsernets egenkapital 13 750 mill. kroner, en økning på 9,9 prosent fra samme tidspunkt i 2019. Konsernets egenkapitalavkastning i 3. kvartal 2020 var på 9,6 prosent.

- Kvartalsrapporten viser at banken har hatt en god drift, til tross for markedsuro som følge av koronapandemien. Banken er godt posisjonert for å takle situasjonen gjennom god drift og solid egenkapital. Samfunnet er inne i en krevende periode, og det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvordan pandemien og økonomien vil utvikle seg fremover. Det viktigste for Sparebanken Sør har vært, og er fortsatt, å stille opp for de kundene som trenger hjelp i denne krevende situasjonen, sier administrerende direktør Geir Bergskaug.

Illustrasjonsfoto  av kvinne på sofa, i anlednking digitale kort i nett- og mobilbanken

Digitalt kort til netthandel

Sparebanken Sør sine betalingskort fås også som digitale kort. Det betyr at du finner en digital versjon av kortene dine i nett- og mobilbanken, som du for eksempel kan bruke til netthandel. Umiddelbart etter at du har bestilt et nytt kort får du digitalt kort tilgjengelig.