Meny

Foreslår rekordstort kundeutbytte

– Resultatet for 2023 viser at vi er en solid bank. Når vi nå kan øke utdelingen av kundeutbytte og avsetningen til gavefondet, er det positivt i en tid som er krevende for både privathusholdninger og bedrifter.

Ansatte i Sparebanken Sør jubler for styrets forslag til rekordstort kundeutbytte

Det sier administrerende direktør, Geir Bergskaug, som kan presentere et resultat for 4. kvartal på 543 mill. kroner før skatt. Det bidrar til et årsresultat før skatt på 2 227 mill. kroner.

– Styret har foreslått en betydelig økning av kundeutbyttet, som betyr en avsetning på 417 mill. kroner. Til sammenligning ble det i fjor satt av 226 mill. kroner. Mange kjenner på kroppen at det er krevende tider. Da er det gledelig å kunne dele av overskuddet når det går bra med banken.

Også avsetningen til allmennyttige gaver er foreslått økt fra fjorårets 149 mill. kroner, til 208 mill. kroner. Det er særlig gledelig i året Sparebanken Sør fyller 200 år.

8300 ville eie en bit av banken

Siste kvartal 2023 fikk banken en ny og betydelig større eierbase, gjennom nedsalget av egenkapitalbevis fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Nedsalget kom som en følge av at bankens børsnoterte egenkapital økte fra 15 til 40 %.

Geir Bergskaug, administrerende direktør Sparebanken Sør

– Nedsalget i desember ble en stor suksess. Eierbasen er nå på over 10 000 personer og virksomheter, og vi har store solide eiere på toppen av aksjonærlisten – i tillegg til eierstiftelsen vår. Ved utgangen av 2023 var kursen på 144 kroner, og vi kan trygt slå fast at Sparebanken Sør nå har et betydelig styrket egenkapitalbevis, forteller Bergskaug.

Nedsalget var delt opp i tre ulike tilbud – et institusjonelt, et offentlig og et til ansatte i banken.

– Nedsalget ga oss en bred og solid eierbase, med flere store og langsiktige eiere som gir banken styrket kapitaltilgang og økt likviditet i egenkapitalbeviset. Det var også ekstra gledelig å se den enorme interessen i det offentlige tilbudet, der 8300 tegnet seg for til sammen nesten 2 mrd. kroner. Det ga en betydelig overtegning.

Økte inntekter gir økt kundeutbytte

Norges Bank sine mange renteøkninger i 2022 har fortsatt gjennom 2023. Det har gitt økte inntekter for bankene. Samlet for 2023 utgjorde netto renteinntekter for Sparebanken Sør 3 043 mill. kroner, noe som er en økning fra 2 368 mill. kroner året før.

– Rentenivået påvirker naturlig nok bankenes rentemargin, og når rentene stiger, stiger også rentenettoen. Det gir et godt resultat i 2023, og muliggjør en økt prosentsats for kundeutbytte og en rekordstor avsetning til bankens gavefond, som bidrar til bærekraftig vekst og utvikling i landsdelen.

Banken har hatt en positiv utlåns- og innskuddsvekst i 2023, og en innskuddsdekning på 54,3 %.

Lavere tap på utlån

Banken hadde i 2023 netto tap på utlån på 49 mill. kroner, mot netto på tap på 74 mill. kroner i 2022.

– Det er fremdeles betydelig uro i makroøkonomiske forhold, som påvirker rammevilkårene til både næringslivet og privathusholdningene. I 2022 medførte det økte modellbaserte tapsavsetninger for banken, noe som også var tilfellet i 2023. Netto tap på utlån utgjorde 49 mill. kroner i 2023, ned fra 79 mill. kroner i 2022. Vi har fortsatt lavt mislighold i utlånsengasjementene og har ikke hatt større konstaterte tap, forklarer Bergskaug.

Det foreløpige årsresultatet viser positive netto finansinntekter på 3 mill. kroner, mens fjerde kvartal alene viser negative netto finansinntekter på 13 mill. kroner.

Forvaltningskapital og utbytte

Konsernets forvaltningskapital utgjorde ved utgangen av året 157 mrd. kroner, likt året før. Konsernets egenkapital var på 16,8 mrd. kroner, opp fra 15,8 mrd. kroner året før.

Styret foreslår å sette av 417 mill. kroner til kundeutbytte, opp fra 226 mill. kroner i 2023, 208 mill. kroner til gavefondet, opp fra 149 mill. kroner i 2023 og et utbytte på 10 kroner per egenkapitalbevis, som utgjør 61 % av konsernets resultat per egenkapitalbevis.

Hovedtall fra foreløpig årsregnskap for 2023 (årsregnskap 2022 i parentes)

 • Resultat før skatt: 2 227 mill. kr (1 615 mill. kr)
 • Egenkapitalavkastning: 11,3 prosent (8,7 prosent)
 • Netto renteinntekter: 3 043 mill. kr (2 368 mill. kr)
 • Netto provisjonsinntekter: 400 mill. kr (417 mill. kr)
 • Netto inntekter finansielle instrumenter: 3 mill. kr (-82 mill. kr)
 • Inntekter fra tilknyttede selskaper: 99 mill. kr (125 mill. kr)
 • Driftskostnader: 1 297 mill. kr (1 145 mill. kr)
 • Netto tap på utlån: 49 mill. kr (74 mill. kr)
 • Utlånsvekst på 3,0 prosent
 • Innskuddsvekst på 5,6 prosent

Hovedtall fra 4. kvartal 2023 (4. kvartal 2022 i parentes)

 • Resultat før skatt: 543 mill. kr (566 mill. kr)
 • Egenkapitalavkastning: 10,5 prosent (12,8 prosent)
 • Netto renteinntekter: 815 mill. kr (683 mill. kr)
 • Netto provisjonsinntekter: 105 mill. kr (115 mill. kr)
 • Netto inntekter finansielle instrumenter: -13 mill. kr (46 mill. kr)
 • Inntekter fra tilknyttede selskaper: 33 mill. kr (46 mill. kr)
 • Driftskostnader: 370 mill. kr (311 mill. kr)
 • Netto tap på utlån: 31 mill. kr (15 mill. kr)

Kvartalsrapporter finner du her

Informasjon om kundeutbytte