Meny

Foreslår å dele ut 226 millioner i kundeutbytte

– Resultatet for 2022 viser at vi er en solid bank. Når vi nå har muligheten til å dele ut kundeutbytte for første gang, er det positivt med et overskudd som legger til rette for det.

Det sier administrerende direktør i Sparebanken Sør, Geir Bergskaug, som fredag presenterte et resultat for 4. kvartal på 566 mill. kroner før skatt. Det bidrar til et årsresultat før skatt på 1 615 mill. kroner.

– Med et år preget av markedsuro og krevende tider for mange, er det ekstra gledelig å kunne dele av overskuddet når det går bra med banken. Styret har foreslått å sette av 226 mill. kroner av overskuddet til kundeutbytte, 149 mill. kroner til allmennyttige gaver for 2023, og 250 mill. kroner til utbytte til bankens eiere – som er 6 kroner per egenkapitalbevis.

Overskudd til kundeutbytte og gavefond

– Som sparebank skal vi gi tilbake til den landsdelen vi er en del av, og bidra til å skape bærekraftig vekst og utvikling. Kundeutbytte er for oss en ny måte å gi tilbake på – direkte til kundene. Jeg er stolt av å kunne dele av overskuddet.

Det sier Bergskaug, som også forteller at det ligger an til rekordstor avsetning til bankens gavefond.

– I 2022 delte vi ut 100 mill. kroner til allmennyttige formål. Når styret nå foreslår å sette av 149 mill. kroner til gavefondet, så gir det enda større mulighet til å bidra til aktivitet og utvikling i landsdelen.

Det er forstanderskapet i mars som formelt behandler kundeutbytte og avsetning til gavefondet.

Økte inntekter og krevende makrobilde

Norges Bank sine mange renteøkninger i 2022, har gitt økte inntekter for bankene. Samlet for 2022 utgjorde netto renteinntekter for Sparebanken Sør 2 368 mill. kroner, noe som er en økning fra 1 939 mill. kroner året før.

– Rentenivået påvirker naturlig nok bankenes rentemargin, og når rentene stiger, stiger også rentenettoen. Det gir et godt resultat i 2022, forteller Bergskaug, som samtidig forteller om krevende markedsforhold.

– I 2022 har det vært store endringer i makroøkonomiske forhold som har påvirket rammevilkårene til både næringslivet og privathusholdninger negativt. Det har medført økte modellbaserte tapsavsetninger for banken. I tillegg gir svært urolige finansmarkeder en nedgang i finansinntektene.

Les mer om resultatet for 4. kvartal 2022 her (åpnes i nytt vindu).

Her finner du kvartalsrapport og presentasjon for fjerde kvartal 2022.

Illustrasjonsfoto | gaver og sponsormidler til lokalsamfunnet

Vi deler ut midler til lokalsamfunnet

Vi er en samfunnsengasjert bank som støtter våre lokalsamfunn blant annet med støtte i form av gaver, sponsorater, stipend og priser.
Illustrasjonsbilde til bærekraftssidene på sor.no

Bærekraft