Meny

God vekst og lave tap for banken

– Det har vært et godt 1. kvartal for Sparebanken Sør, med gode resultater og vekst. Det er samtidig positivt å se at arbeidsledigheten synker og investeringsveksten i regionen er sterk.

Det sier administrerende direktør, Geir Bergskaug, som fredag presenterte resultatene for 1. kvartal 2022. Et resultat før skatt på 355 mill. kroner er en økning fra 345 mill. kroner i samme periode i 2021.

– Vi har hatt solide resultater over tid, noe også starten på 2022 viser. Både innskudds- og utlånsveksten er god, samtidig som vi har inngang på tap og ser en positiv utvikling i provisjonsinntekter fra tilknyttede selskaper.

Solid vekst i rentenetto

Netto renteinntekter utgjorde 521 mill. kroner i 1. kvartal 2022, mot 451 mill. kroner i 1. kvartal 2021, en økning på hele 70 mill. kroner. Det siste året har det vært en bedring i rentemarginen for både person- og bedriftsmarkedet.

– Et lavt rentenivå påvirket bankens rentemargin negativt i 2021, men god vekst og etter hvert et økt rentenivå, ga en styrket rentenetto i 1. kvartal.

Den positive utlåns- og innskuddsveksten fra 2021 fortsatte i 2022, med en vekst på henholdsvis 4,5 og 6,4 prosent. Banken har en innskuddsdekning på 54,9 prosent, som har økt det siste året.

Satser på forsikring

Banken har ambisjoner om sterk vekst i inntekter fra tilknyttede selskaper, blant annet innen forsikring, verdipapirfond og leasing. Bergskaug forteller om et godt 1. kvartal, selv om resultatene fra Frende er noe påvirket av markedsuro.

Provisjonsinntektene har hatt en positiv utvikling, og han trekker spesielt frem satsingen på forsikring.

– Banken kjøpte majoriteten av aksjene i Sørlandet forsikringssenter, 1. juli 2021, og overtok med det en forsikringsportefølje på 110 mill. kroner. Vi styrker nå salgsapparatet på forsikring betydelig, og ser i 1. kvartal 2022 en solid økning i provisjonsinntekter sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Ny utbyttepolitikk

Nylig vedtok forstanderskapet i Sparebanken Sør å øke bankens eierbrøk og å innføre kundeutbytte. En større andel av bankens kapital skal nå på børs. Over 3 milliarder av grunnfondet konverteres til egenkapitalbevis, og overføres til Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, som har som mål å selge ned en vesentlig del i markedet.

– Med en større andel av kapitalen på børs vil det bli mer attraktivt å være eier i Sparebanken Sør – både for store og små investorer i og utenfor landsdelen, sier Bergskaug, som også har en god nyhet til kundene.

– Kundeutbytte innføres fra regnskapsåret 2022. Siden størrelsen på utbyttet avhenger av bankens overskudd, er et positivt resultat for banken også en god nyhet for kundene!

Ingen større tap i kvartalet

Banken hadde i 1. kvartal en netto inngang på tap på 2 mill. kroner, mot netto inngang 11 mill. kroner i samme periode i 2021.

– Vi har sett en svært positiv utvikling i mislighold og ikke hatt større konstaterte tap i kvartalet. Det er positivt sett i lys av dagens situasjon i norsk og internasjonal økonomi, men er også en konsekvens av lav risikoprofil i bankens utlånsportefølje, forklarer Bergskaug.

– Vi er godt fornøyde med resultatene for 1. kvartal. Det styrker oss for videre vekst og utvikling, og legger til rette for økt egenkapitalavkastning gjennom ny kapitalstruktur, og et solid kundeutbytte ved årsslutt.

Inntekter fra finansielle instrumenter var påvirket av markedsuro

Krigen i Ukraina har medført en økt usikkerhet i både norsk og internasjonal økonomi. Usikkerheten har ført til økte kredittspreader i kapitalmarkedet, som igjen har medført at konsernet har regnskapsmessige tap knyttet til likviditetsporteføljen. Forholdet har også gitt positive verdiendringer knyttet til basiswapper, som inngår i konsernets totalresultat. Totalresultatet for 1. kvartal utgjorde 362 mill. kroner, som er opp 113 mill. kroner fra samme periode i 2021.

Hovedtall fra 1. kvartal 2022 (1. kvartal 2021 i parentes):

  • Resultat før skatt: 355 mill. kr (345 mill. kr)
  • Egenkapitalavkastning: 7,8 prosent (8,4 prosent)
  • Netto renteinntekter: 521 mill. kr (451 mill. kr)
  • Netto inntekter finansielle instrumenter: -26 mill. kr (8 mill. kr)
  • Inntekter fra tilknyttede selskaper: 27 mill. kr (29 mill. kr)
  • Driftskostnader: 259 mill. kr (242 mill. kr)
  • Netto tap på utlån: -2 mill. kr (-11 mill. kr)