Meny

Fortsatt vekst for Sparebanken Sør i 3. kvartal

Pressemelding: Resultatet pr. 3. kvartal 2015 er klart. Høy aktivitet og fokus på underliggende drift bidrar til et Sparebanken Sør fikk et resultat før skatt på 653 mill. kroner etter årets 9 første måneder, mot 588 mill. kroner i samme periode i fjor (justert for ekstraordinære poster).

Resultatet er påvirket positivt av vekst i provisjonsinntekter, samt reduksjon i kostnader og tap. Høy aktivitet sikrer god og lønnsom vekst i et bankmarked med betydelig konkurranse. 

Hovedtrekk 

  • Positiv utvikling i resultat fra ordinær drift, resultat før skatt opp 65 mill. kroner mot fjoråret

  • Volumvekst kompenserte for reduserte marginer og bidro til stabile netto renteinntekter

  • Netto inntekter fra finansielle instrumenter redusert som følge av nedskrivning likviditetsportefølje

  • Reduserte kostnader i banken, ned 3,8 prosent fra samme tid i fjor

  • Lave tap på utlån

  • Utlånsvekst på 7,2 prosent, og innskuddsvekst på 2,7 prosent

  • Egenkapitalavkastning etter skatt på 8,6 prosent 

Sum netto inntekter utgjorde 1.309 mill. kroner mot 1.522 mill. kroner samme periode i fjor.  Justert for gevinst ved salg av Nets utgjorde fjoråret 1.451 mill. kroner. I tråd med myndighetspålagte krav, holder banken en betydelig likviditetsportefølje. Regnskapsmessig holdes porteføljen til virkelig verdi. Som følge av uro i finansmarkedene har kredittpåslagene (spreadene) gjennom 3. kvartal økt, noe som medførte en urealisert negativ verdiendring på bankens likviditetsportefølje. Dette bidro til negative netto inntekter fra finansielle instrumenter i perioden. Netto renteinntekter er opprettholdt på nivå med fjoråret gjennom vekst i utlån. Fortsatt økte provisjonsinntekter fra bankens eiendomsmeglervirksomhet bidro til vekst i inntekter fra ordinær drift. 

For bankvirksomheten isolert utgjorde kostnadene 538 mill. kroner mot 559 mill. kroner samme periode i fjor. Kostnadsreduksjonen utgjorde 21 mill. kroner, eller 3,8 prosent. Uttak av fusjonsgevinster gjennom nedbemanning ligger foran planen og bidrar til reduserte kostnader. 

Tap på utlån utgjorde 49 mill. kroner etter 3. kvartal 2015, mot 249 mill. kroner året før. I prosent av netto utlån utgjorde tapene 0,08 prosent, mot 0,42 prosent samme periode i fjor. 

Utlåns- og innskuddsvekst på 12-måneders basis etter 3. kvartal ble henholdsvis 7,2 prosent og 2,7 prosent. Netto utlån utgjør ved utløpet av perioden 85,4 mrd. kroner og innskuddene utgjør 48,9 mrd. kroner. 

Ved utgangen av 3. kvartal 2015 utgjorde ren kjernekapitaldekning 12,0 prosent. Kjernekapital-dekningen utgjorde 12,8 prosent og kapitaldekningen 14,8 prosent, basert på standardmetoden i Basel II regelverket. Inkludert andel av årets resultat utgjorde ren kjernekapitaldekning 12,6 prosent og total kapitaldekning 15,5 prosent.  

 • Gjennom gode resultater fra ordinær drift, fortsetter Sparebanken Sør å bygge en solid bank i og for landsdelen. Det er sterk konkurranse i bankens markedsområde, samtidig som vi opplever at banken er konkurransedyktig. Det forventes at den positive veksten også vil fortsette inn i 4. kvartal 2015. Sparebanken Sør har i dag mottatt brev fra Finanstilsynet om deres vurdering av konsernets risiko- og kapitalvurdering. Finanstilsynet har uttrykt forventning om at banken skal ha en ren kjernekapitaldekning på 14,5 prosent innen utgangen av 2016. Banken vil møte Finanstilsynets krav. Dette vil kunne skje gjennom fortsatt forbedring av resultat fra ordinær drift, redusert utlånsvekst og øvrige balansetilpasninger, sier administrerende direktør Geir Bergskaug. 

Kontaktperson: 
Adm. direktør Geir Bergskaug, telefon 901 27 206

Kvartalsrapport er lagt ut her.