Meny

Solid drift og meget lave tap

Pressemelding: Sparebanken Sør fikk et resultat før skatt på 880 mill. kroner etter årets 9 første måneder, mot 929 mill. kroner i samme periode i 2016. Et solid resultat som følge av positiv utvikling i netto renteinntekter, lave kostnader og lave tap.

Bankens hadde ved utgangen av 3. kvartal 2017 en ren kjernekapitaldekning på 14,7 prosent og en uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på solide 9,1 prosent. Banken er solid kapitalisert, noe som gir gode forutsetninger for videre vekst.

Positiv utvikling i netto renteinntekter

Netto renteinntekter for de tre første kvartalene utgjorde 1 240 mill. kroner, mot 1 157 mill. kroner i samme periode i 2016, en økning på 83 mill. kroner.

Lavere inntekter fra finansielle instrumenter

Netto inntekter på finansielle instrumenter for de tre første kvartalene utgjorde 30 mill. kroner, mot 157 mill. kroner i samme periode i 2016. Det har vært en positiv verdiutvikling på bankens likviditetsportefølje, mens resultateffekter knyttet til basisswapper og tilbakekjøp av gjeld har bidratt negativt.

God kostnadskontroll gir banken en kostnadsprosent blant de beste

Banken forsterker posisjonen som en av de mest kostnadseffektive bankene, med en kostnadsprosent på 39,7. Kostnader målt i prosent av forvaltningskapital var 0,74 prosent, en reduksjon fra 0,76 prosent i samme periode i 2016.

Meget lave tap på utlån og fortsatt reduksjon i mislighold

Netto tap på utlån utgjorde 32 mill. kroner i årets 9 første måneder som tilsvarte 0,04 prosent av netto utlån. Tilsvarende tall i 2016 var 35 mill. kroner og 0,05 prosent av netto utlån. Brutto misligholdte lån over 90 dager var 256 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal 2017, noe som utgjorde 0,27 prosent av brutto utlån. Dette er vesentlig lavere enn tilsvarende tidspunkt i 2016, da brutto misligholdte lån var på 407 mill. kroner og utgjorde 0,45 prosent av brutto utlån.

Økt utlånsvekst og god innskuddsvekst

Utlånsveksten siste 12 måneder var på 5,9 mrd. kroner ved utgangen av 3. kvartal 2017, tilsvarende 6,6 prosent.  Veksten har i 2017 tatt seg opp og konsernet har hatt en utlånsvekst i årets første 9 måneder på 5,1 mrd. kroner (7,4 prosent annualisert).  Innskuddsveksten siste 12 måneder var på 3,4 mrd. kroner, tilsvarende 6,6 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2017. Netto utlån utgjør ved utløpet av perioden 96,0 mrd. kroner.  Innskuddene utgjør 54,6 mrd. kroner, som gir en innskuddsdekning på 57 prosent.  

Egenkapital og egenkapitalavkastning

Ved utgangen av 3. kvartal 2017 utgjorde konsernets egenkapital 10 831 mill. kroner, en økning på 10,5 prosent fra tilsvarende periode i fjor.  Økningen skyldes solide resultater, samt en økning i utstedte fondsobligasjoner. Konsernets egenkapitalavkastning for de tre første kvartalene i 2017 var på 9,0 prosent

Sparebanken Sør har levert gode resultater på alle områder og 3. kvartal fremstår som det beste kvartalet i 2017.

God utlåns- og innskuddsvekst, positiv utvikling i rentenetto, god kostnadskontroll og fortsatt lave tap på utlån medfører at banken igjen leverer et tilfredsstillende resultat. Sammen med høy kvalitet i bankens kredittgiving, gode fremtidsrettede digitale løsninger, god vekstevne og sterk markedsposisjon skal banken bidra til vekst og utvikling i landsdelen, sier administrerende direktør Geir Bergskaug.

Kontaktperson: Adm. direktør Geir Bergskaug, telefonnummer 901 27 206.

Se finansielle rapporter her