Meny

Vi er godt rustet for endret markedssituasjon

Pressemelding: Resultatet etter 1. kvartal 2020 er klart, og Sparebanken Sør er godt rustet for en endret markedssituasjon.

Norsk økonomi og finansmarkedene er sterkt påvirket av koronapandemi og oljeprisfall. Pandemien og smittevernstiltakene som er iverksatt påvirker både kundene og banken. Myndighetene har iverksatt mange og omfattende tiltak for å avhjelpe privatpersoner og bedrifter i en krevende situasjon. 

Sparebanken Sør er godt rustet for krevende tider. Konsernet har solid egenkapital og en ren kjernekapitaldekning på 15,6 prosent, noe som er godt over gjeldende myndighetskrav. Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) er på hele 8,9 prosent. Konsernet har en god og langsiktig finansiering.

Banken har lav risiko i utlånsporteføljen og en god underliggende drift. Banken har en høy tapsabsorberende evne, og med en solid egenkapital er banken godt rustet for en endret markedssituasjon.

Resultat før skatt var på 221 mill. kroner i 1. kvartal 2020, mot 305 mill. kroner i samme periode i 2019. Resultatet er negativt påvirket av verdiendringer på likviditetsporteføljen som følge av markedsuro, og økte tap i perioden. Det har samtidig vært en positiv utvikling i netto rente- og provisjonsinntekter. Konsernet har god kontroll på driftskostnadene.

Banken har opprettholdt sin sterke posisjon i markedet.

Positiv utvikling i netto renteinntekter

I 1. kvartal 2020 utgjorde netto renteinntekter 525 mill. kroner, mot 438 mill. kroner i samme periode i 2019, en økning på 87 mill. kroner.

Markedsuro

Finansielle instrumenter hadde i 1. kvartal 2020 en negativ utvikling på 69 mill. kroner, mot en positiv utvikling på 20 mill. kroner i samme periode i 2019. Svekkelsen skyldes i all hovedsak verdiutvikling på bankens likviditetsportefølje, som følge av uro i finansmarkedet.

Resultatutvikling i tilknyttede selskaper

Det var negative resultatbidrag fra tilknyttede selskaper i kvartalet på 14 mill. kroner. Dette skyldes negativt resultatbidrag fra Frende knyttet til forsikringsselskapets investeringsportefølje.

God kostnadskontroll gir banken en kostnadsprosent blant de beste

Banken opprettholder posisjonen som en av de mest kostnadseffektive bankene, med en kostnadsprosent på 39,8 prosent (verdisvingninger knyttet til finansielle instrumenter er holdt utenfor). Driftskostnader målt i prosent av forvaltningskapital var 0,71 prosent i 1. kvartal 2020.

Høyere tap på utlån, fortsatt lavt mislighold

Netto tap på utlån utgjorde 61 mill. kroner i 1. kvartal 2020, som tilsvarte 0,23 prosent av netto utlån (annualisert). Tilsvarende tall i 2019 var 3 mill. kroner og 0,01 prosent av netto utlån. Økningen skyldes økte tapsavsetninger som følge av koronapandemien.

Brutto misligholdte lån over 90 dager var 312 mill. kroner ved utgangen av 1. kvartal 2020. Dette tilsvarte 0,29 prosent av brutto utlån, en økning fra 0,21 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2019.

Utlån- og innskuddsvekst

Utlånsveksten siste 12 måneder var på 4,6 mrd. kroner ved utgangen av 1. kvartal 2020, tilsvarende 4,5 prosent. Innskuddsveksten siste 12 måneder var på 0,2 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2020. Banken har redusert andelen større innskudd, men samtidig hatt en god økning i innskudd fra personkunder og mindre, driftsrelaterte bedriftsinnskudd.

Netto utlån utgjorde ved utløpet av perioden 107,6 mrd. kroner og innskuddene utgjorde 57,7 mrd. kroner. Innskuddsdekningen var på 53,6 prosent.

Egenkapital og egenkapitalavkastning

Ved utgangen av 1. kvartal 2020 utgjorde konsernets egenkapital 13 215 mill. kroner, en økning på 10,6 prosent fra samme tidspunkt i 2019. Konsernets egenkapitalavkastning i 1. kvartal 2020 var på 5,0 prosent.

Hele samfunnet er inne i en krevende periode. Koronapandemien påvirker banken og bankens kunder. Det viktigste for Sparebanken Sør er å stille opp for de kundene som trenger hjelp i denne krevende situasjonen. Banken er godt posisjonert for å takle markedsuro gjennom god drift, solid egenkapital og stabil langsiktig finansiering, sier administrerende direktør Geir Bergskaug.