Meny

Høy aktivitet

Pressemelding: Resultater etter 2. kvartal 2020 viser høy aktivitet i en krevende markedssituasjon.

Foto av adm. direktør Geir Bergskaug

Koronapandemien har preget samfunnet betydelig gjennom første halvår. Dette har gitt negative utslag på økonomien i Norge og hos våre handelspartnere. Gjennom 2. kvartal har samfunnet gradvis gått mot en økt normalisering. Regjeringens pengepolitiske virkemidler ser ut til å ha hatt god effekt på økonomien. Situasjonen i norsk økonomi har bedret seg, og finansmarkedene er mer stabile. Det er likevel fortsatt stor usikkerhet knyttet til utviklingen fremover.

Sparebanken Sør er godt rustet for krevende tider. Konsernet har solid egenkapital og en ren kjernekapitaldekning på 15,7 prosent, noe som er godt over gjeldende myndighetskrav. Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) er på hele 9,1 prosent.

Konsernet har en god og langsiktig finansiering.

Banken har lav risiko i utlånsporteføljen, god drift og høy tapsabsorberende evne. Med en solid egenkapital er banken godt rustet for å håndtere dagens markedssituasjon.

Resultat

Resultat før skatt var på 367 mill. kroner i 2. kvartal 2020, mot 350 mill. kroner i samme periode i 2019. Det har vært meget positive resultatbidrag fra Frende, Brage og Sørmegleren. Finansmarkedene har utviklet seg positivt gjennom 2. kvartal, noe som har medført positive verdiendringer i likviditetsporteføljen. Netto renteinntekter er negativt påvirket av renteendringer og et lavere rentenivå. Kostnadene har vært stabile, og er fortsatt på et lavt nivå. Banken har opprettholdt sin sterke posisjon i markedet.

Redusert rentenetto

I 2. kvartal 2020 utgjorde netto renteinntekter 449 mill. kroner, mot 467 mill. kroner i tilsvarende periode året før. 

Norges Bank har satt ned renten med 1,5 prosentpoeng i 2020, til rekordlave 0 prosent. Banken har fulgt opp med rentenedsettelser på utlån. Banken gjennomførte rentenedsettelsene langt raskere enn normalt, og bankens boliglånskunder kunne nyte godt av lavere utlånsrenter i en krevende periode. Varslingstid for renteendring på boliglån er normalt 6 uker, og effekten av de raske rentenedsettelsene har i 2. kvartal 2020 redusert rentenettoen med ca. 56 mill. kroner.

Banken har også gjennomført renteendring på innskudd i 2. kvartal. Renteendring på innskudd må varsles 8 ukers før implementering. Renteendringene har gitt press på bankens samlede rentemargin (utlånsrente – innskuddsrente), som har falt i 2. kvartal.

Bedrede finansinntekter

Finans var negativt påvirket av uroen i finansmarkedene i 1. kvartal. Finansmarkedene har bedret seg betydelig utover i 2. kvartal, og banken har en positiv utvikling fra finansielle instrumenter på hele 59 mill. kroner i 2. kvartal. Bevegelsene skyldes i all hovedsak verdiutvikling på bankens likviditetsportefølje, som følge av uro i finansmarkedet.

Meget positiv utvikling i tilknyttede selskaper

Det var positive resultatbidrag fra de tilknyttede selskapene Frende og Brage på hele 59 mill. kroner i 2. kvartal. Det har vært stor aktivitet i boligmarkedet den siste tiden. Sørmegleren har hatt en meget positiv resultatutvikling og bidro med 10 mill. kroner i 2. kvartal.

God kostnadskontroll gir banken en kostnadsprosent blant de beste

Banken opprettholder posisjonen som en av de mest kostnadseffektive bankene, med en kostnadsprosent på 36,8 prosent. Driftskostnader målt i prosent av forvaltningskapital var 0,67 prosent i 2. kvartal 2020.

Høyere tapsavsetninger, men fortsatt meget lavt mislighold

Netto tap på utlån utgjorde 46 mill. kroner i 2. kvartal 2020, som tilsvarte 0,17 prosent av netto utlån (annualisert). Tilsvarende tall i 2019 var 2 mill. kroner og 0,01 prosent av netto utlån. Økningen skyldes økte modellberegnede tap som følge av koronapandemien og et negativt makrobilde. Det har ikke vært noen større konstaterte tap hittil i 2020, og det har ikke vært økt
mislighold og konkurser blant bankens kunder. 

Brutto misligholdte lån over 90 dager var 267 mill. kroner ved utgangen av 2. kvartal 2020, noe som tilsvarte 0,24 prosent av brutto utlån. Tilsvarende tall i 2019 var 333 mill. kroner (0,32 prosent).

Utlån- og innskuddsvekst

Utlånsveksten i 2. kvartal var på 1,5 mrd. kroner, tilsvarende 5,4 prosent (annualisert). Innskuddsveksten i 2. kvartal var på hele 16,6 prosent (annualisert).

Netto utlån utgjorde ved utløpet av perioden 109,0 mrd. kroner og innskuddene utgjorde 60,1 mrd. kroner. Innskuddsdekningen var på 55,1 prosent.

Egenkapital og egenkapitalavkastning

Ved utgangen av 2. kvartal 2020 utgjorde konsernets egenkapital 13 475 mill. kroner, en økning på 10,5 prosent fra samme tidspunkt i 2019. Konsernets egenkapitalavkastning i 2. kvartal 2020 var på 8,8 prosent.

Samfunnet er inne i en krevende periode. Koronapandemien påvirker banken og bankens kunder. Det viktigste for Sparebanken Sør har vært, og er fortsatt, å stille opp for de kundene som trenger hjelp i denne krevende situasjonen. Banken er godt posisjonert for å takle markedsuro gjennom god drift, solid egenkapital og stabil langsiktig finansiering, sier administrerende direktør Geir Bergskaug.