Meny

Børsmelding: Styret foreslår fortrinnsrettsemisjon

Styret i Sparebanken Sør (SOR) ("Sparebanken Sør" eller "Banken") foreslår overfor forstanderskapet at det skal gjennomføres en garantert fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny på inntil NOK 600 millioner ("Fortrinnsrettsemisjonen").

Fortrinnsrettsemisjonen er på visse vilkår garantert fulltegnet gjennom en kombinasjon av et garantisyndikat og forhåndstegninger fra større eksisterende egenkapitalbeviseiere i Banken. Videre foreslår styret i Banken å overføre kapital fra vedtektsfestet eierandelskapital til overkursfond, ved endring av pålydende per egenkapitalbevis.

Innkalling til Bankens ordinære forstanderskapsmøte ("Forstanderskapsmøtet") som blant annet vil inneholde forslag til vedtak om Fortrinnsrettsemisjonen og overføringen av kapital fra vedtektsfestet eierandelskapital til overkursfond, forventes å bli sendt ut rundt 9. mars 2016.

Emisjonen vil øke Bankens rene kjernekapitaldekning med ca. 1 prosentpoeng, basert på Bankens risikovektede eiendeler per 31. desember 2015, og medføre at banken vil kunne møte myndighetenes krav til soliditet og samtidig gi rom for fremtidig vekst og utvikling.

Detaljer knyttet til Fortrinnsrettsemisjonen

Hovedvilkårene for Fortrinnsrettsemisjonen, inkludert tegningskurs og antallet nye egenkapitalbevis som skal utstedes, forventes å bli fastsatt like i forkant av Forstanderskapsmøtet. Egenkapitalbevisinnehavere i Sparebanken Sør registrert som eiere ved utløpet av 30. mars 2016, i henhold til egenkapitalbevisregisteret i VPS ved utløpet av 1. april 2016, vil motta omsettelige og noterte tegningsretter. Egenkapitalbevisene forventes således å handles eksklusive rett til å motta tegningsretter i Fortrinnsrettsemisjonen fra og med 31. mars 2016. Ifølge den foreløpige tidsplanen vil tegningsperioden starte omkring 5. april 2016 og avsluttes omkring 19. april 2016 klokken 16:30 (norsk tid). Overtegning og tegning uten tegningsretter er foreslått å være tillatt.

Tegningskursen vil bli fastsatt til markedsmessige vilkår. Tegningskurs, antall nye egenkapitalbevis som skal tilbys og økningen i eierandelskapital knyttet til Fortrinnsrettsemisjonen, vil bli foreslått av Bankens styre like i forkant av Forstanderskapsmøtet og bli endelig fastsatt av Forstanderskapsmøtet.

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør («Stiftelsen») har forhåndstegnet seg for NOK 244 millioner, og vil gjennom Fortrinnsrettsemisjonen sikre opprettholdelse av sin eierandel på 51 % forutsatt tilslutning om låneopptak fra ekstraordinær generalforsamling i Stiftelsen. I tillegg har øvrige store egenkapitalbeviseiere inngått avtale om å tegne totalt 10,8 % av Fortrinnsrettsemisjonen.

De forhåndstegnede eierne vil kun være garantert allokering av nye egenkapitalbevis basert på utøvde tegningsretter, i tråd med ordinære tildelingsprinsipper. En oversikt over de forhåndstegnede egenkapitalbeviseiere vil inntas i prospektet. Den gjenværende andelen av Fortrinnsrettsemisjonen er garantert fulltegnet av DNB Markets, en del av DNB Bank ASA ("DNB Markets"), og Pareto Securities AS ("Pareto Securities"), basert på markedsmessige vilkår og betingelser.

Foreløpig tidsplan for fortrinnsrettsemisjonen:

Ordinært forstanderskapsmøte: 30. mars 2016
Registreringsdato:  1. april 2016
Offentliggjøring av prospekt:  5. april 2016
Tegningsretter allokert til eiere av egenkapitalbevis:  5. april 2016
Tegningsperiode:  5. april 2016 – 19. april 2016 at 16:30 CET
Handel i tegningsretter:  5. april 2016 – 19. april 2016 at 16:30 CET
Tildeling av egenkapitalbevis og allokeringsbrev:  På eller omkring 22. april 2016
Betalingsdato for tildelte egenkapitalbevis:  27. april 2016
Registrering av kapitalforhøyelsen og utstedelse av nye egenkapitalbevis:  På eller omkring 29. april 2016

Fortrinnsrettsemisjonen er betinget av blant annet (i) godkjennelse fra Forstanderskapsmøtet som planlegges avholdt omkring 30. mars 2016; og (ii) påkrevde godkjenninger fra Finanstilsynet.

DNB Markets og Pareto Securities er engasjert som tilretteleggere i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen og advokatfirmaet Selmer DA er engasjert som Bankens juridiske rådgiver.

Ytterligere detaljer om vilkårene for Fortrinnsrettsemisjonen vil bli inntatt i prospektet for fortrinnsrettsemisjonen som skal godkjennes av Finanstilsynet. Det er forventet at prospektet vil bli distribuert omkring 5. april 2016.

Overføring av vedtektsfestet eierandelskapital til overkursfond ved reduksjon av pålydende verdi for egenkapitalbevis

Styret i Banken har videre besluttet å foreslå at Forstanderskapsmøtet vedtar en overføring av vedtektsfestet eierandelskapital til overkursfondet ved en nedsettelse av egenkapitalbevisenes pålydende verdi ("Overføringen"). Overføringen vil bli gjennomført samtidig med Fortrinnsrettsemisjonen og blir av den grunn gjennomført uten kreditorvarsel.

Det endelige forslaget fra styret vedrørende ny pålydende verdi for Bankens egenkapitalbevis etter Overføringen, vil bli vedtatt og annonsert samtidig som de øvrige nærmere betingelser for Fortrinnsrettsemisjonen (emisjonskurs osv.), som forventes å fastsettes like i forkant av Forstanderskapsmøtet.

Formålet med Overføringen er å legge til rette for gjennomføring av den foreslåtte Fortrinnsrettsemisjonen og for å oppnå et mer hensiktsmessig nivå for pålydende verdi på Bankens egenkapitalbevis fremover. Det understrekes at størrelsen på Bankens eierandelskapital som sådan ikke endres.

Overføringen er blant annet betinget av (i) godkjennelse fra Forstanderskapet som planlegges avholdt 30. mars 2016; og (ii) påkrevde godkjenninger fra Finanstilsynet.

For mer informasjon, kontakt:

Geir Bergskaug, administrerende direktør, Sparebanken Sør, Tel: +47 901 27 206
Marianne Lofthus, direktør kapitalmarked, Sparebanken Sør, Tel: +47 38 17 35 38

Om Sparebanken Sør

Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss ble slått sammen 1. januar 2014 og den fusjonerte banken tok navnet Sparebanken Sør. Sparebanken Sør er nå den femte største norskeide banken med en forvaltningskapital på rundt NOK 100 milliarder. Den sammenslåtte banken har totalt 40 avdelingskontorer i Agder og Telemark. Bankens hovedkontor ligger i Kristiansand, mens stabsfunksjoner er fordelt mellom Arendal og Kristiansand. Sparebanken Sør har ca. 450 ansatte.