Meny

Solid drift og 100 mrd. i utlån

Sparebanken Sør fikk et resultat før skatt på 658 mill. kroner i 1. halvår 2018, mot 553 mill. kroner i samme periode i 2017. Et meget solid resultat som følge av en positiv utvikling i netto rente- og provisjonsinntekter, lave kostnader og meget lave tap på utlån.

Banken hadde ved utgangen av 2. kvartal 2018 en ren kjernekapitaldekning på 15,0 prosent og en uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på solide 9,1 prosent. Banken er solid kapitalisert, noe som gir gode forutsetninger for videre vekst.

Positiv utvikling i netto renteinntekter

I 1. halvår 2018 utgjorde netto renteinntekter 858 mill. kroner, mot 818 mill. kroner i samme periode i 2017, en økning på 40 mill. kroner.

Positive inntekter fra finansielle instrumenter og tilknyttede selskaper

Netto inntekter fra finansielle instrumenter i 1. halvår 2018 utgjorde 54 mill. kroner, mot 9 mill. kroner i samme periode i 2017. I tillegg har banken hatt inntekter knyttet til investeringer i tilknyttede selskaper. Dette skyldes i hovedsak positive verdiendringer på aksjer i forbindelse med fusjonen av Vipps AS, BankAxept AS og BankID Norge AS.

God kostnadskontroll gir banken en kostnadsprosent blant de beste

Banken forsterker posisjonen som en av de mest kostnadseffektive bankene, med en kostnadsprosent på 39,3 i 1. halvår 2018. Kostnader målt i prosent av forvaltningskapital var 0,74 prosent.

Meget lave tap på utlån

Netto tap på utlån i 1. halvår 2018 utgjorde 5 mill. kroner som tilsvarte 0,01 prosent av netto utlån. Tilsvarende tall i 2017 var 28 mill. kroner og 0,06 prosent av netto utlån. Brutto misligholdte lån over 90 dager var 270 mill. kroner ved utgangen av 1. halvår 2018. Dette tilsvarer 0,27 prosent av brutto utlån, en reduksjon fra 0,29 prosent ved utgangen av 1.halvår 2017.

God vekst i innskudd og utlån, passerte 100 mrd. kroner i utlån

Utlånsveksten siste 12 måneder var på 5,9 mrd. kroner, tilsvarende 6,2 prosent, ved utgangen av 1. halvår 2018. Konsernet passerte med dette 100 mrd. kroner i netto utlån. I 2. kvartal 2018 var utlånsveksten på 1,8 mrd. kroner, noe som tilsvarte en vekst på 7,5 prosent (annualisert). I de markedene hvor banken er representert, styrker banken sine markedsandeler. Veksten er i tråd med bankens mål.

Innskuddsveksten siste 12 måneder var på 2,8 prosent ved utgangen av 1. halvår 2018. Innskuddsveksten kommer hovedsakelig fra innskudd fra personkunder hvor banken hadde en innskuddsvekst på 5,8 prosent siste 12 måneder. Innskuddsdekningen ved halvårsskiftet var 57 prosent.

Egenkapital og egenkapitalavkastning

Ved utgangen av 1. halvår 2018 utgjorde konsernets egenkapital 11 478 mill. kroner, en økning på hele 10,5 prosent fra samme tidspunkt i 2017. Økningen skyldes solide resultater, samt en økning i utstedte fondsobligasjoner. Konsernets egenkapitalavkastning i 1. halvår var på 9,6 prosent.  I 2. kvartal var egenkapitalavkastningen 10,1 prosent.

God utlåns- og innskuddsvekst, positiv utvikling i rentenetto, god kostnadskontroll og meget lave tap på utlån medfører at banken igjen leverer et meget tilfredsstillende resultat. Sammen med høy kvalitet i bankens kredittgiving, gode fremtidsrettede digitale løsninger, god vekstevne og sterk markedsposisjon er banken godt posisjonert for videre vekst og utvikling - sier administrerende direktør Geir Bergskaug.

Kontaktperson

Adm. direktør Geir Bergskaug, telefon 901 27 206.

Finansiell rapportering

Her legger vi ut regnskap og presentasjoner etter hvert som de foreligger. Du finner også årsrapporter og Pilar III.