Meny

Resultat 2. kvartal 2021 – Høy aktivitet, økte driftsinntekter og godt resultat

Pressemelding: Sparebanken Sør leverer et meget tilfredsstillende resultat i 2. kvartal, med en positiv utvikling i netto renteinntekter, gode resultatbidrag fra konsernets datter- og tilknyttede selskaper og netto inngang på tap

Foto av adm. direktør Geir Bergskaug

Banken er godt kapitalisert og har en solid egenkapital. Konsernets uvektede kjernekapitalandel (Leverage Ratio) var ved utgangen av kvartalet hele 9,2 prosent. Ren kjernekapitaldekning var på 16,0 prosent, noe som er godt over gjeldende myndighetskrav.

Resultat

Resultat før skatt var på 386 mill. kroner i 2. kvartal 2021, opp fra 367 mill. kroner i samme periode i 2020.

Egenkapitalavkastningen i 2. kvartal utgjorde 9,0 prosent.

Styrket rentenetto

Netto renteinntekter utgjorde 488 mill. kroner i 2. kvartal 2021. En økning på 39 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2020. Det lave rentenivået har påvirket bankens rentemargin negativt de siste fem kvartalene, men lavere markedsrenter har bidratt positivt i 2. kvartal.

Finansinntekter

Netto inntekter fra finansielle instrumenter i 2. kvartal utgjorde minus 11 mill. kroner, ned fra 59 mill. kroner i samme periode i 2020. Finansmarkedene har vært relativt stabile siste kvartal, men noe økte kredittspreader har gitt regnskapsmessig tap på likviditetsporteføljen.

Meget positiv utvikling i hel- og deleide selskaper

Det var positive resultatbidrag fra de tilknyttede selskapene Frende og Brage i 2. kvartal. Samlet resultatbidrag fra tilknyttede selskaper utgjorde 45 mill. kroner i kvartalet.

Det har vært stor aktivitet i boligmarkedet den siste tiden. Bankens datterselskap Sørmegleren har hatt en meget positiv resultatutvikling, og leverte et resultat før skatt på 14,2 mill. kroner i 2. kvartal.

God kostnadskontroll gir banken en kostnadsprosent blant de beste

Driftskostnadene i 2. kvartal 2021 utgjorde 260 mill. kroner, mot 240 mill. kroner i 2. kvartal 2020. Økningen på 20 mill. kroner knytter seg i hovedsak til høyere aktivitet i Sørmegleren.

Banken opprettholder posisjonen som en av de mest kostnadseffektive bankene, med en kostnadsprosent i bankvirksomheten på 37,5 prosent i 2. kvartal.

Netto inngang på tap og fortsatt meget lavt mislighold

Netto inngang på tap utgjorde 11 mill. kroner i 2. kvartal 2021. Tilsvarende tall i 2020 var tap på 46 mill. kroner. Det har vært en positiv utvikling i makrobildet, som har resultert i reduserte modellbaserte tap.

Sum misligholdte engasjement utgjorde 912 mill. kroner ved utgangen av 2. kvartal, ned fra 1 083 mill. kroner på samme tid i 2020.

Tapsnivå og mislighold vurderes som lavt i lys av den krevende perioden norsk økonomi har vært gjennom, og synliggjør høy kvalitet og lav risikoprofil i bankens utlånsportefølje.

God utlån- og innskuddsvekst

Brutto utlånsvekst og innskuddsvekst siste 12 måneder var på henholdsvis 5,6 prosent og 10,0 prosent.

Brutto utlånsvekst siste kvartal utgjorde 8,2 prosent, mens innskuddsveksten utgjorde hele 34,3 prosent. Banken har det siste kvartalet hatt høy aktivitet både innen personmarkedet og bedriftsmarkedet.

Netto utlån utgjorde ved utløpet av perioden 115,1 mrd. kroner og samlet innskudd var 66,0 mrd. kroner. Dette ga en innskuddsdekningen på solide 57,4 prosent ved utløpet av kvartalet.

Forvaltningskapital og egenkapital

Konsernets forvaltningskapital utgjorde ved utgangen av kvartalet 140,4 mrd. kroner, ned fra 141,6 mrd. kroner året før. Konsernets egenkapital utgjorde 14,1 mrd. kroner, opp fra 13,5 mrd. kroner året før.

- Sparebanken Sør befester sin posisjon som en solid og ledende bank i landsdelen. Banken har en sterk markedsposisjon, høy kundetilfredshet og gode fremtidsrettede digitale løsninger. Dette setter banken i en god posisjon for videre vekst og utvikling i tråd med vår strategi, sier administrerende direktør Geir Bergskaug.