Meny

Solid drift bidrar til et godt resultat for Sparebanken Sør

Pressemelding: Resultat pr. 4. kvartal 2015 er klart, og solid drift bidrar til et godt resultat for Sparebanken Sør.

Sparebanken Sør fikk et resultat før skatt på 855 mill. kroner i 2015, mot 900 mill. kroner i 2014. Resultatet er påvirket positivt av vekst i provisjonsinntekter, samt reduksjon i kostnader og tap. Negative bidrag fra finansielle instrumenter som følge av nedskrivninger på likviditetsporteføljen trekker ned resultatet. Utviklingen i resultat før skatt, eks. netto inntekter fra finansielle instrumenter og tap, viser en underliggende resultatforbedring på 34 mill. kroner.

Kvartalsrapport er lagt ut her.

Høy aktivitet sikrer god og lønnsom vekst i et bankmarked med betydelig konkurranse.

Hovedtrekk

  • Positiv utvikling i resultat fra ordinær drift
  • Økte netto rente- og provisjonsinntekter
  • Netto inntekter fra finansielle instrumenter redusert som følge av nedskrivning av likviditetsportefølje
  • Driftskostnader i banken redusert med 3,7 prosent
  • Lave tap på utlån
  • Utlånsvekst på 9,2 prosent og innskuddsvekst på 0,2 prosent
  • Egenkapitalavkastning etter skatt på 8,4 prosent
  • Styret vil foreslå overfor bankens Forstanderskap å utdele utbytte for 2015 på kr. 9,00 pr. egenkapitalbevis, tilsvarende 50 prosent av resultat pr. egenkapitalbevis

Netto renteinntekter utgjorde 1 521 mill. kroner, mot 1 511 i 2014. Utlånsmarginene har gjennom 2015 vært under press. Volumvekst og justering av betingelsene på innskudd har bidratt til økte netto renteinntekter.

Fortsatt økte provisjonsinntekter fra bankens eiendomsmeglervirksomhet bidro til vekst i inntekter fra ordinær drift.

Netto inntekter på finansielle instrumenter ble - 66 mill. kroner, mot + 184 mill. kroner i 2014. I tråd med myndighetspålagte krav, holder banken en betydelig likviditetsportefølje. Kredittpåslagene har økt i 2015 som følge av uro i finansmarkedene, noe som har gitt negative resultateffekter.

For bankvirksomheten isolert utgjorde kostnadene 732 mill. kroner i 2015 mot 760 mill. kroner i 2014. Kostnadsreduksjonen utgjorde 28 mill. kroner, eller 3,7 prosent. Uttak av fusjonsgevinster gjennom nedbemanning ligger foran planen og bidrar til reduserte kostnader.

Tap på utlån utgjorde 97 mill. kroner i 2015, inkludert en økning i gruppevise nedskrivninger på 12 mill. kroner, tilsvarende 0,11 prosent av netto utlån. Tilsvarende tall i 2014 var 268 mill. kroner og 0,33 prosent av netto utlån.

Utlåns- og innskuddsvekst i 2015 ble henholdsvis 9,2 prosent og 0,2 prosent. Netto utlån utgjør ved utløpet av perioden 88,4 mrd. kroner og innskuddene utgjør 48,3 mrd. kroner. Utlånsveksten i 4. kvartal 2015 var knyttet til utlån til strategisk viktige kunder, og bidrar til en bedre diversifisert portefølje og lavere porteføljerisiko.

Ved utgangen av 2015 utgjorde ren kjernekapitaldekning 12,7 prosent. Kjernekapitaldekningen utgjorde 13,5 prosent og kapitaldekningen 15,5 prosent, basert på standardmetoden i Basel II-regelverket. Banken har et mål om til enhver tid å være solid kapitalisert. Bankens rene kjernekapitaldekning skal ligge over de myndighetspålagte minstekrav og være på nivå med sammenlignbare banker. Finanstilsynet har uttrykt forventning om at banken skal ha en ren kjernekapitaldekning på 14,5 prosent innen utgangen av 2016. Banken vil styrke sin rene kjernekapital gjennom fortsatt forbedring av resultat fra ordinær drift, redusert vekst i eisikovektet balanse og emisjon av eierandelskapital på 600 mill. kroner.

- Gjennom gode resultater fra ordinær drift, fortsetter Sparebanken Sør å bygge en solid bank i og for landsdelen. Det er sterk konkurranse i bankens markedsområde, samtidig som vi opplever at banken er konkurransedyktig. I 2016 vil Sparebanken Sør gjennomføre en emisjon på 600 mill. kroner for å styrke bankens rene kjernekapital. Gjennom styrkingen av egenkapitalen vil banken være godt rustet til å møte myndighetenes krav til soliditet og samtidig gi rom for fremtidig vekst og utvikling i tråd med vår strategi, sier administrerende direktør Geir Bergskaug.

Se børsmelding vedr. emisjonen her.