Meny

Solid resultat i første kvartal 2019

Pressemelding: Sparebanken Sør fikk et resultat før skatt på 305 mill. kroner i 1. kvartal 2019, mot 315 mill. kroner i samme periode i 2018. Et solid resultat som følge av positiv utvikling i netto rente- og provisjonsinntekter, lave kostnader og tap. Banken har opprettholdt sin sterke posisjon i markedet.

Banken hadde ved utgangen av 1. kvartal 2019 en ren kjernekapitaldekning på 14,9 prosent, og en uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på solide 9,0 prosent. Banken er solid kapitalisert, noe som gir gode forutsetninger for videre vekst.

Positiv utvikling i netto renteinntekter

I 1. kvartal 2019 utgjorde netto renteinntekter 438 mill. kroner, mot 425 mill. kroner i samme periode i 2018. Det har vært press på bankens utlånsmarginer det siste året, men utlånsvekst i perioden ga likevel en økning i netto renteinntekter.

Positive inntekter fra finansielle instrumenter

Netto inntekter på finansielle instrumenter i 1. kvartal 2019 utgjorde 20 mill. kroner, mot 26 mill. kroner i samme periode i 2018. Det har vært en positiv verdiutvikling på bankens likviditetsportefølje i perioden og en gevinst knyttet til investeringen i Brage Finans AS.

God kostnadskontroll gir banken en kostnadsprosent blant de beste

Banken opprettholder posisjonen som en av de mest kostnadseffektive bankene, med en kostnadsprosent på 42,6 i 1. kvartal 2019. Kostnader målt i prosent av forvaltningskapital var 0,76 prosent.

Meget lave tap på utlån og fortsatt reduksjon i mislighold

Netto tap på utlån utgjorde 3 mill. kroner i 1. kvartal 2019 som tilsvarte 0,01 prosent av netto utlån. Brutto misligholdte lån over 90 dager var 214 mill. kroner ved utgangen av 1. kvartal 2019. Dette tilsvarte 0,21 prosent av brutto utlån, en reduksjon fra 0,32 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2018.

Tilpasset utlånsvekst og god innskuddsvekst

Utlånsveksten siste 12 måneder var på 4,3 mrd. kroner ved utgangen av 1. kvartal 2019, tilsvarende 4,3 prosent. Innskuddsveksten siste 12 måneder var på 4,9 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2019.

Netto utlån utgjorde ved utløpet av perioden 102,9 mrd. kroner og innskuddene utgjorde 57,6 mrd. kroner. Innskuddsdekningen var på 55,9 prosent.

Egenkapital og egenkapitalavkastning

Ved utgangen av 1. kvartal 2019 utgjorde konsernets egenkapital 11 952 mill. kroner, en økning på 9 prosent fra samme tidspunkt i 2018. Konsernets egenkapitalavkastning i 1. kvartal 2019 var på 8,3 prosent.

Sparebanken Sør befester sin posisjon som en solid og ledende bank i landsdelen. Banken har en sterk markedsposisjon, høy kundetilfredshet og gode fremtidsrettede digitale løsninger. Dette setter banken i en god posisjon for videre vekst og utvikling i tråd med vår strategi, sier administrerende direktør Geir Bergskaug.

Kontaktperson

Adm. direktør Geir Bergskaug, telefonnummer 901 27 206.