Meny

Bedre markedsutsikter og inngang på tap

Sparebanken Sør leverer et tilfredsstillende 1. kvartalsresultat med en positiv utvikling i andre driftsinntekter, som følge av gode resultater i konsernets datter- og tilknyttede selskaper.

Illustrasjonsfoto | Informasjon fra Sparebanken Sør

Banken er godt kapitalisert og har en solid egenkapital. Konsernets uvektede kjernekapitalandel (Leverage Ratio) var ved utgangen av kvartalet hele 9,2 prosent og ren kjernekapitaldekning var på 15,8 prosent, noe som er godt over gjeldende myndighetskrav.

Tilfredsstillende resultat

Resultat før skatt i 1. kvartal 2021 var på 345 mill. kroner. En økning på hele 123 mill. kroner sammenliknet med tilsvarende periode i fjor, som var sterkt preget av markedsuroen koronapandemien medførte.

Egenkapitalavkastningen i 1. kvartal 2021 utgjorde 8,4 prosent.

Redusert rentenetto

Netto renteinntekter utgjorde 451 mill. kroner i 1. kvartal 2021. En nedgang på 74 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2020. Det lave rentenivået har påvirket bankens rentemargin betydelig det siste året.

Positive finansinntekter

Netto inntekter fra finansielle instrumenter i 1. kvartal utgjorde 8 mill. kroner, opp fra minus 69 mill. kroner i samme periode i 2020. Finansmarkedene har vært relativt stabile gjennom 1. kvartal 2021.

Positiv utvikling i hel- og deleide selskaper

Det var positive resultatbidrag fra de tilknyttede selskapene Frende og Brage i 1. kvartal 2021. Samlet resultatbidrag fra tilknyttede selskaper utgjorde 29 mill. kroner i kvartalet, opp fra minus 12 mill. kroner i samme periode i 2020.

Bankens datterselskap Sørmegleren har også hatt en meget positiv resultatutvikling, og bidro med 5 mill. kroner i 1. kvartal 2021.

God kostnadskontroll gir banken en kostnadsprosent blant de beste

Driftskostnadene i 1. kvartal 2021 utgjorde 242 mill. kroner, mot 232 mill. kroner i 1. kvartal 2020. Økningen på 10 mill. kroner knytter seg i hovedsak til høyere aktivitet i Sørmegleren, mens kostnadene i bankvirksomheten er på nivå med 2020.

Banken opprettholder posisjonen som en av de mest kostnadseffektive bankene, med en kostnadsprosent i bankvirksomheten på 38,4 prosent.

Netto inngang på tap og fortsatt meget lavt mislighold

Netto inngang på tap utgjorde 11 mill. kroner i 1. kvartal 2021. Tilsvarende tall i 2020 var tap på 61 mill. kroner. Det har vært en positiv utvikling i makrobildet, noe som har gitt reduserte modellbaserte tap.

Sum misligholdte engasjement utgjorde 946 mill. kroner ved utgangen av 1. kvartal 2021, ned fra 1 186 mill. kroner på samme tid i 2020.

Tapsnivå og mislighold vurderes som lavt i lys av den krevende perioden norsk økonomi har vært gjennom, og synliggjør høy kvalitet og lav risikoprofil i bankens utlånsportefølje.

God utlån- og innskuddsvekst

Brutto utlånsvekst og innskuddsvekst siste 12 måneder var på henholdsvis 4,8 prosent og 5,5 prosent.

Banken har hatt en god økning i personkundeinnskudd og driftsrelaterte bedriftsinnskudd, og dermed valgt å redusere kapitalmarkedsinnskudd. Justert for reduksjon av kapitalmarkedsinnskudd var innskuddsveksten siste 12 måneder på hele 13,4 prosent.

Netto utlån utgjorde ved utløpet av perioden 112,8 mrd. kroner, og innskuddene utgjorde 60,8 mrd. kroner. Innskuddsdekningen var på 53,9 prosent.

Forvaltningskapital og egenkapital

Konsernets forvaltningskapital utgjorde ved utgangen av kvartalet 139,0 mrd. kroner, ned fra 142,0 mrd. kroner året før.
Konsernets egenkapital utgjorde 14,0 mrd. kroner, opp fra 13,2 mrd. kroner året før.

- Sparebanken Sør befester sin posisjon som en solid og ledende bank i landsdelen. Banken har en sterk markedsposisjon, høy kundetilfredshet og gode fremtidsrettede digitale løsninger. Dette setter banken i en god posisjon for videre vekst og utvikling i tråd med vår strategi, sier administrerende direktør Geir Bergskaug.