Meny

Solide resultater og nye digitale løsninger

– Resultatet for 2021 viser at vi kom styrket gjennom nok et år med pandemi. Det viser at vi er en solid bank, som er godt rustet for krevende tider. Det er viktig for oss og det er viktig for kundene!

Geir Bergskaug er administrerende direktør i Sparebanken Sør

Det sier administrerende direktør, Geir Bergskaug, som kan presentere et resultat for 4. kvartal på 412 mill. kroner før skatt. Det bidrar til et årsresultat før skatt på 1 549 mill. kroner, en solid oppgang fra 1 403 mill. kroner i 2020.

– Vi skal si oss godt fornøyd med et solid 2021. Det har også vært et år preget av fokus på grønn og bærekraftig bankdrift, og på store satsinger på digitalisering og ny teknologi. Det tror jeg kundene merker.

Satser på nye digitale løsninger

I 2021 har bedriftskundene våre fått nytt Sør Dashbord for enklere oversikt over sitt kundeforhold, og flere forenklinger og forbedringer i nettbedrift. Privatkundene er gitt muligheten til selvbetjent opplåning i nettbanken, og har fått en regningsscanner integrert i mobilbanken.

– Det er viktig at satsingen vår på nye digitale løsninger kommer kundene til gode. Jeg er spesielt stolt av at vi i samarbeid med Vipps ble første norske bank som lanserte muligheten for å legitimere seg ved bruk av BankID hjemme fra sofaen, sier Bergskaug, som beskriver satsingen som viktig for fremtidens banktjenester og tilpasning til endret kundeatferd.

– Vi har brukt ressursene på en måte som skaper verdi for både banken og kundene. Det har vi gjort gjennom en strategisk kompetansedreining mot blant annet analyse, teknologi og digitalisering. Vi har også investert i ny teknologi, og vist at vi har kraft i organisasjonen til å levere gode og relevante banktjenester på en moderne digital plattform.

Bedring i rentenetto

Netto renteinntekter økte i 4. kvartal 2021, og sørget for en bedring i rentemarginen for både person- og bedriftsmarkedet. Samlet for 2021 utgjorde netto renteinntekter 1 939 mill. kroner, noe som er en økning fra 1 914 mill. kroner året før.

– Et lavt rentenivå påvirket bankens rentemargin negativt i 2020, men god vekst, lavere innlånskostnader og etter hvert et økt rentenivå, ga en styrket rentenetto de tre siste kvartalene av 2021. Det bidro positivt til det gode resultatet.

Den positive utlåns- og innskuddsveksten fra 2020 fortsatte i 2021, med en vekst på henholdsvis 4,5 og 5,5 prosent. Banken har en innskuddsdekning på hele 54,1 prosent, som har økt det siste året.

God vekst i andre inntekter

Banken har ambisjoner om sterk vekst i andre inntekter, blant annet fra forsikring, verdipapirfond og leasing. Bergskaug forteller om et solid 2021 for tilknyttede selskaper.

– Resultatene i blant annet Frende og Brage, viser at pila peker oppover. I Sørmegleren ser vi en sterk vekst, fra et resultat før skatt på 25 mill. kroner i 2020, til 35 mill. kroner i 2021.

Tap og mislighold

Banken hadde i 2021 netto inngang på tap på 18 mill. kroner, mot netto tap på utlån på 83 mill. kroner i 2020.

– Vi har sett en svært positiv utvikling i mislighold og ikke hatt større konstaterte tap i 2021. Det er positivt sett i lys av den krevende perioden norsk økonomi har vært gjennom, men er også en konsekvens av lav risikoprofil i bankens utlånsportefølje, forklarer Bergskaug.

Forvaltningskapital og utbytte

Konsernets forvaltningskapital utgjorde ved utgangen av året 144,2 mrd. kroner, en økning fra 142,1 mrd. kroner året før. Konsernets egenkapital var på 14,9 mrd. kroner, opp fra 13,8 mrd. kroner året før.

Styret vil foreslå å utdele utbytte på 8 kroner per egenkapitalbevis.

Hovedtall fra foreløpig årsregnskap for 2021 (årsregnskap 2020 i parentes):

 • Resultat før skatt: 1 549 mill. kr (1 403 mill. kr)
 • Egenkapitalavkastning: 9,0 prosent (8,4 prosent)
 • Netto renteinntekter: 1 939 mill. kr (1 914 mill. kr)
 • Netto inntekter finansielle instrumenter: 0 mill. kr (40 mill. kr)
 • Inntekter fra tilknyttede selskaper: 174 mill. kr (136 mill. kr)
 • Driftskostnader: 1 018 mill. kr (958 mill. kr)
 • Netto tap på utlån: -18 mill. kr (83 mill. kr)

Hovedtall fra 4. kvartal 2021 (4. kvartal 2020 i parentes):

 • Resultat før skatt: 412 mill. kr (430 mill. kr)
 • Egenkapitalavkastning: 9,4 prosent (10,4 prosent)
 • Netto renteinntekter: 506 mill. kr (467 mill. kr)
 • Netto inntekter finansielle instrumenter: -26 mill. kr (37 mill. kr)
 • Inntekter fra tilknyttede selskaper: 66 mill. kr (57 mill. kr)
 • Driftskostnader: 268 mill. kr (260 mill. kr)
 • Netto tap på utlån: 2 mill. kr (-30 mill. kr)

Hele kvartalsrapporten finner du her.

Legitimer deg hjemmefra via BankID-appen

Første bank med ID-sjekk hjemmefra

Sparebanken Sør er første bank i landet der du kan legitimere deg via BankID. Et samarbeid med Vipps gjør at bankkundene ikke lenger må ta med seg passet fysisk til banken.

Ungdommer som går på tur i løypene til Randesund IL

Det gode turliv - med turstimidler fra banken

Sparebanken Sør deler ut tre millioner kroner for å bidra til bedre folkehelse i hele landsdelen. Audun, Johan, Emilie og Amalie gleder seg over oppgraderte turstier i nærområdet.