Meny

Vi har sluttet oss til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift

Sparebanken Sør har signert FNs klimainitiativ innen finans. 

Foto av adm. direktør Geir Bergskaug

Gjennom signeringen stiller Sparebanken Sør seg bak prinsipper for bankdrift som skal gi positive bidrag til nasjonale og internasjonale klima- og bærekraftsmål. Banken forplikter seg bl. annet til å arbeide kontinuerlig ned forbedringer innenfor menneskerettigheter, arbeidstageres rettigheter, miljø og antikorrupsjon.

Som ansvarlig regionsparebank har Sparebanken Sør stor påvirkningskraft, både gjennom ordinær bankdrift og gjennom prosjekter banken er engasjert i. Det er derfor svært viktig at banken er bevisst på hvordan produkter og tjenester skaper verdier for kunder, eiere og ikke minst samfunnet som helhet. De 6 prinsippene i det nye FN initiativet angir den globale standarden for hva det betyr å være en ansvarlig bank, og de vil sikre at bankene skaper verdier for både aksjonærene og samfunnet. Dette er det første globale rammeverket som styrer integrasjonen av bærekraft over alle forretningsområder i en bank, fra strategi til operativ drift.

-Ved å undertegne prinsippene forplikter vi oss til å sette konkrete mål- og rapportere på håndteringen av våre viktigste negative klimakonsekvenser, og hvordan vi skal oppskalere våre positive virkninger. På denne måten skal vi som bank bidra til å nå nasjonale og internasjonale klima- og bærekraftsmål sier adm. direktør Geir Bergskaug i Sparebanken Sør.

Sparebanken Sør’s visjon er å bidra til bærekraftig økonomisk, sosial, miljømessig vekst og utvikling i landsdelen.  Siden 2017 har banken støttet FN’s bærekrafts arbeid gjennom sin tilslutning til FN’s Global Compact.

-Gjennom signeringen av FN’s prinsipper for ansvarlig bankdrift knytter vi oss opp til en ny standard som gjør det enda enklere for oss jobbe systematisk innen området. Prinsippene vil også medføre økt transparens, og dermed gjøre det enklere for omgivelsene å vurdere bankenes arbeid. Vi ser frem til å strekke oss enda lengre for at vi selv, våre kunder, våre leverandører og eiere skal ta bærekraftige valg sier Geir Bergskaug.

Kontaktperson
Adm. direktør Geir Bergskaug, telefon nr. 901 27 206