Meny

God utlånsvekst og høy aktivitet

– 2. kvartal viser en meget god utlånsvekst for Sparebanken Sør. Vi kan også se tilbake på et halvår med sterk vekst i renteinntektene, lave tap og høy aktivitet.

Det sier administrerende direktør, Geir Bergskaug, som fredag presenterte resultatene for 2. kvartal 2022. Et resultat før skatt på 351 mill. kroner er en liten nedgang fra samme periode i 2021.

Sterk inntektsvekst

Den annualiserte utlånsveksten i kvartalet endte på sterke 11,5 prosent, som gir en 12 måneders utlånsvekst på 5,4 prosent og en innskuddsdekning på 55,4 prosent. Økningen i netto renteinntekter fortsetter, og utgjorde 555 mill. kroner i 2. kvartal 2022, mot 488 mill. kroner i samme periode i 2021.

– Økningen i rentenivået gir som forventet en styrket rentenetto, noe de varslede renteendringene fra Norges Bank vil bidra ytterligere til fremover. Både utlånsveksten og netto renteinntekter gir banken en solid inntektsside, samtidig som negativ finans og engangskostnader på 15 millioner i kvartalet til viktige strategiske utviklingsprosjekter gir et noe svakere resultat.

Høy aktivitet og viktige satsinger

– Som landsdelens ledende bank har vi høye ambisjoner og jobber kontinuerlig for å gi et stadig bedre tilbud til kundene våre. Det betyr viktige strategiske satsinger, noe vi ser tydelig i regnskapet for 2. kvartal. De økte driftskostnadene skyldes i stor grad engangskostnader knyttet til viktige IT-investeringer, deriblant en ny dataplattform som på sikt vil gi oss en mer kostnadseffektiv drift, samt gjennomføring av strategiske prosjekter med behov for bruk av ekstern kompetanse.

Økningen i driftskostnader skyldes også at Sparebanken Sør har styrket seg innen viktige områder som risikostyring og compliance, samt en økt satsing på forsikringsområdet.

– Og som resten av næringslivet, merker også vi de økte energiprisene, legger Bergskaug til.

40 prosent av kapitalen på børs

I 2. kvartal ble en større andel av Sparebanken Sør sin kapital børsnotert. Omlag 3 milliarder av grunnfondet ble konvertert til egenkapitalbevis, og overført til Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, som har som mål å selge ned en vesentlig del i markedet.

– Med en større andel av kapitalen på børs vil det bli mer attraktivt å være eier i Sparebanken Sør – både for store og små investorer i og utenfor landsdelen, sier Bergskaug, som forteller at nedsalget vil skje når markedsforholdene legger til rette for det.

Sparebanken Sør innfører også kundeutbytte fra regnskapsåret 2022.

Lave tap og lavt mislighold

Banken hadde i 2. kvartal et netto utlånstap på 11 mill. kroner, mot netto inngang på 11 mill. kroner i samme periode i 2021. Tapsavsetning er på 391 mill. kroner i kvartalet, en nedgang fra 430 mill. kroner i samme periode i 2021.

– Vi har fortsatt lavt mislighold i utlånsengasjementene og har ikke hatt større konstaterte tap i kvartalet. Det er positivt sett i lys av dagens situasjon i norsk og internasjonal økonomi, men er også en konsekvens av lav risikoprofil i bankens utlånsportefølje, forklarer Bergskaug.

Solid kapitalsituasjon

Sparebanken Sør endte i 2. kvartal 2022 på en ren kjernekapitaldekning på 17,4 prosent, mot 16,0 prosent i 2. kvartal 2021. Det er godt over gjeldende kapitalkrav på 13,2 prosent, og opp fra 16,7 prosent i 1. kvartal 2022.

– Vi ser blant annet en positiv effekt av bankpakken på 1,0 prosentpoeng, og en høy utlånsvekst som ga redusert kapitaldekning. Vi er meget godt posisjonert for de økte kapitalkravene som kommer ved årsskiftet.

Hovedtall fra 2. kvartal 2022 (2. kvartal 2021 i parentes):

  • Resultat før skatt: 351 mill. kr (386 mill. kr)
  • Egenkapitalavkastning: 7,2 prosent (9,0 prosent)
  • Netto renteinntekter: 555 mill. kr (488 mill. kr)
  • Netto inntekter finansielle instrumenter: -33 mill. kr (-11 mill. kr)
  • Inntekter fra tilknyttede selskaper: 24 mill. kr (45 mill. kr)
  • Driftskostnader: 293 mill. kr (260 mill. kr)
  • Netto tap på utlån: 11 mill. kr (-11 mill. kr)

Hele kvartalsrapporten kan leses her.