Meny

Sparebanken Sør gir gaver

Sparebanken Sør er en betydelig og aktiv samfunnsaktør i Agder og Telemark, og er levende opptatt av det som skjer i regionen. Gjennom utdeling av gaver ønsker banken å stimulere til engasjement og utvikling. Barn og unge er en viktig del av målgruppen for bankens gavetildelinger, og banken ønsker å tildele gaver i kategoriene kultur, kompetanse/utdanning, idrett, lag/foreninger/organisasjoner og samfunn.

Gavestrategi

Sparebanken Sør Gavefond

September 2014  

1. Mål

Tildeling av gaver har lenge vært en viktig del av norske sparebankers aktiviteter. Sparebankene har gjennom mange år hatt et sterkt samfunnsengasjement, særlig i forhold til sine lokale miljøer. Sparebankene gir gaver som skal bidra til å øke engasjementet i nærmiljøet og berike lokalsamfunnet. Som selvstendig sparebank ønsker Sparebanken Sør å videreføre den sterke tradisjonen med å gi gaver til allmennyttige formål.

Sparebanken Sør er en betydelig og aktiv samfunnsaktør i Agder og Telemark, og er levende opptatt av det som skjer i regionen. Gjennom utdeling av gaver ønsker banken å stimulere til engasjement og utvikling. Sparebanken Sør ser det som en viktig oppgave å bidra til et godt bomiljø og en positiv næringsutvikling i de 40 lokalsamfunn som banken har kontorer i. Utdeling av gaver skal også styrke Sparebanken Sør sitt omdømme og bygge opp under bankens forretningsstrategi.  

2. Kategorier

Barn og unge er en viktig del av målgruppen for bankens gavetildelinger. Disse representerer landsdelens fremtid. Gode vilkår for barn og unge gir gode vilkår for landsdelen. Banken ønsker å støtte gode tiltak som kommer allmenheten til gode. Det skal satses på bredde fremfor smale målgrupper, og lag fremfor enkeltutøvere.

Gavetildelinger fordeles innenfor 5 ulike satsingsområder/kategorier:

a) Kultur

Agder og Telemark har et rikt kulturliv. Et variert og kompetent kulturliv kan være en avgjørende forutsetning for at folk trives. Et godt kulturtilbud gir næringslivet et fortrinn når det gjelder rekruttering av arbeidskraft, og kan bidra til etablering av ny næringsvirksomhet i landsdelen. Sparebanken Sør ønsker gjennom gavetildelinger å bidra til at kulturen får gode vekstvilkår.

b) Kompetanse/utdanning

En nøkkelfaktor for å utvikle landsdelen er å videreutvikle den regionale satsingen på kompetanse og utdanning. Dette ønsker Sparebanken Sør å være med og støtte opp om. Universiteter og høyskoler er viktige institusjoner i alle ledd av en næringsrettet satsing i et kunnskapssamfunn. Banken ønsker gode samarbeidsprosjekter med flere av utdannings- og forskningsinstitusjonene i Agder og Telemark.

c) Idrett

Ved å gi støtte til idrettslag og klubber ønsker Sparebanken Sør å prioritere breddeaktiviteter for barn og ungdom. I et lokalsamfunn er idrettslaget den viktigste sosiale arenaen for innbyggerne. Et aktivt idrettslag bidrar til trivsel og gode oppvekstforhold i lokalmiljøet.

d) Lag/foreninger/organisasjoner

Det er stort engasjement blant innbyggerne i landsdelen, med utallige foreninger, lag og frivillige organisasjoner. Sparebanken Sør ønsker å støtte gode prosjekter, slik at flest mulig får et positivt og mangfoldig tilbud.

e) Samfunn

Et samfunn må bygges kontinuerlig. Det er viktig at næringslivet støtter opp om forskjellige aktiviteter som er av betydning for store og små lokalsamfunn i landsdelen. Gjennom et aktivt engasjement vil Sparebanken Sør bidra til å gjøre mange slike prosjekter mulige. Gavemidlene skal ikke erstatte et klart offentlig ansvar, men banken ønsker å være en aktiv medspiller til vekst og utvikling i våre lokalsamfunn.

3. Gave versus markedsføring/sponsing

En rekke gode formål av allmennyttig karakter som kvalifiserer til å motta gaver fra banken vil samtidig også kunne være et potensielt sponsorat. Det er bankens policy at det ene ikke skal fortrenge det andre dersom begge formål er berettiget. Med den bredde banken har på dette området vil det være umulig å unngå slik parallellitet i en del tilfeller. Det skal likevel skilles klart mellom gave- og sponsormidler. Gaver skal belastes Sparebanken Sør Gavefond, og gå av bankens overskudd. Sponsormidler er markedsføringskostnader, og skal kostnadsføres i bankens resultatregnskap.

Mange av henvendelsene banken får, kommer i form av spørsmål om sponsorstøtte. I mange tilfeller er disse søknadene i realiteten gavesøknader da motytelsene som tilbys er minimale. Banken kan i slike tilfeller vurdere å gi en gave istedenfor å tegne en sponsoravtale, forutsatt at det ikke kreves motytelser for gaven.

3.1. Rene sponsoravtaler skal i utgangspunktet klassifiseres som markedsføring med hele beløpet.

I mange tilfeller kan forventningene til den økonomiske størrelsen på et sponsorat være vesentlig større enn den reelle motytelsen. Da kan det være aktuelt å tegne en mindre sponsoravtale som harmonerer med motytelsen. I tillegg kan det gis en gave Isåfall må begge parter være innforstått med at det er tilfellet. Gavebeløpet skal da i utgangspunktet utbetales fortrinnsvis med en gang, uavhengig av sponsoravtalen, som normalt løper over lengre tid. Gavebeløpet skal f.eks. knyttes opp til arbeid blant barn og unge og gjerne som tilskudd til et eget prosjekt eller en nyinvestering. Gaven besluttes av gavekomiteen og tas fra gavebudsjettet. Sponsoravtalen behandles i henhold til vedtatt sponsorstrategi, besluttes etter gjeldende fullmakter i linjen og belastes markedsbudsjettet.

Et gavebidrag kan ønskes gjort kjent fordi det i seg selv er positivt for mottager, mottagers omdømme og for banken. Mottagers ønske om eventuelt å fremheve banken gjennom omtale, logovisning eller lignende, kommer ikke i konflikt med forutsetningen om at bidraget skal klassifiseres som en gave.

3.2. Banken skal generelt ikke ha faktura der det er snakk om rene gaver.

Gaven skal bare overføres til mottakers konto med begrunnelse ut fra bankens strategi og tildelingskriterier, og med utgangspunkt i allmennyttige formål.

3.3. Banken skal allerede ved tildelingen/beslutningen foreta den skjønnsmessige fordelingen mht. gave/sponsor (jf. pkt. 3.1).

Der det er bankens hensikt å gi en gave, men mottaker av høflighetshensyn ønsker å gi en mindre motytelse, skal banken etablere en sponsoravtale i tillegg til å gi gaven. Behandlingen  av sponsoravtalen og gaven skjer da ut fra de faktiske forhold. Bagatellmessige motytelser ses bort fra. I noen tilfeller kan dette derfor bli en skjønnsmessig vurdering fra bankens side.

3.4. Det skal være mulig å yte gaver også til grupper/organisasjoner som banken har sponsoravtale med.

Gaven skal da være begrunnet ut fra allmennyttige formål med f.eks. utgangspunkt i nye satsinger, nye investeringer o.l. I de tilfeller det vil bli gitt gaver til grupper/organisasjoner som banken også har sponsoravtale med, skal gaven ha et annet formål og et annet innhold enn det sponsoravtalen er ment å dekke.

3.5. Når banken skal støtte arrangementer der det mottas f.eks. billetter eller en hel forestilling, skal billettene tilbys alle og ikke bare bankens kunder.

Dermed blir gaven en ”todelt gave”. Et eksempel på dette kan være at banken gir en gave til en teatergruppe for å gi dem muligheten til å sette opp et teaterstykke. Banken mottar noen billetter som deretter gis som en gave til lokalbefolkningen.

4. Etikk

Sparebanken Sør sin virksomhet er avhengig av tillit fra kunder, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. Tillit er ikke noe banken kan beslutte eller kreve, men bare gjøre seg fortjent til gjennom at det opptres med aktsomhet og redelighet. Det er viktig for banken å tilstrebe disse verdiene også når det gjelder gavetildelinger.

Retningslinjene for gavetildelinger er ikke utformet som en detaljert sjekkliste, men sier hvilke satsingsområder banken prioriterer, og hvilke kvaliteter gavekomiteen skal se etter i prosjektene. Utgangspunktet for ethvert gave-prosjekt er prosjektet selv og dets formål, og at dette ligger innenfor bankens policy og lovens forutsetning, samt er med på å virkeliggjøre bankens visjon.

Nedenfor følger noen punkter som gavekomitéen finner særlig viktige i forbindelse med gavetildeling:

4.1. Åpenhet

Et viktig prinsipp for Sparebanken Sør Gavefond er transparens – gjennomsiktighet. Med det menes at omverdenen skal ha mulighet til å få innsyn i bankens gavetildelinger. En praktisk konsekvens av dette er at banken skal legge ut informasjon om gavetildelinger både på intranett og i bankens digitale kanaler.

4.2. Interessekonflikter – habilitet/integritet

Det er avgjørende for Sparebanken Sør Gavefonds virksomhet at det ikke kan reises tvil om at hver sak skal behandles og avgjøres på en upartisk måte, upåvirket av gavekomiteens og/eller styrets medlemmers personlige interesser. Dersom det er tvil om det foreligger forhold som kan være egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet i en sak, skal dette meddeles hhv gavekomité eller styret. Eventuell inhabilitet skal vurderes både ut fra nivå for saksbehandling / innstilling og beslutning/tildeling.

4.3. Koblinger

Det skal ikke være koblinger mellom gave og kundeforhold, f.eks. ved at man har som betingelse at kundeforholdet flyttes til Sparebanken Sør. Om mottaker på eget initiativ flytter kundeforholdet, skal ikke dette ha betydning for tildelingen. Det skal likevel kunne gis gaver til ideelle organisasjoner som har et allmennyttig formål og som er kunder i banken.

5. Mottak av søknader

Det er lagt ut en presentasjon av Sparebanken Sør Gavefond på bankens hjemmeside. Her står det beskrevet hva som er ønskelig å ha med i en søknad for å behandle denne på en best mulig måte:

 • Kortfattet beskrivelse av tiltaket – hvordan det er organisert og hvem som står bak
 • Målgruppe for tiltaket
 • Beløp det søkes om
 • Finansieringsplan – herunder om det søkes midler også fra andre
 • Navn, telefon, e-postadresse og kontaktperson

Gavesøknader kan leveres via bankens hjemmeside, sendes banken via post eller til e-post gave@sor.no. Den kan også leveres til lokalbank. I det siste tilfellet vil lokal banksjef sende søknaden videre til gavekomiteen sammen med en innstilling. Det skal fortrinnsvis foreligge en innstilling fra lokal banksjef før søknaden skal behandles i gavekomiteen. Gavekomiteen skal avholde møte ca. hver måned, unntatt i juli. Dette vil sikre en rask saksbehandling, stor fleksibilitet og beslutningskraft.

6. Beslutningsgangen

Gavetildelinger fra Sparebanken Sør Gavefond Gavesøknader opp til kr 1 000 000 skal behandles i styrets gavekomite. Komiteen er beslutningsdyktig når 2 medlemmer er til stede. Enhver enkeltsak krever minst 2 medlemmer for beslutning, også ved eventuelle inhabilitet i komiteen. I særlige tilfeller kan gavesøknader på inntil kr 100 000 som krever raskt svar, innvilges av minimum to medlemmer i fellesskap. Gavetildelinger på beløp over kr 1 000 000, og/eller saker av vesentlig/prinsipiell betydning,  innstilles av gavekomitéen, og besluttes av styret. Gavesøknader under kr 20 000 kan innvilges av lokal banksjef i henhold til vedtatte retningslinjer og lokalt gavebudsjett.

Disponering av lokale gavemidler

 • Lokale gavemidler skal gis til allmennyttige formål og primært være av varig karakter
 • Lokale gavemidler skal brukes for å styrke bankens posisjon overfor prioriterte kundesegmenter, sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge på alle områder, samt bidra til å gjøre det attraktivt å bo og leve i lokalsamfunn der banken er representert.
 • Lokale gaver tildeles med bakgrunn i innkomne søknader, men kan også komme som et resultat av proaktivitet fra bankens side (lokal ledelse).

Tildelte gaver skal rapporteres til gavekomiteen hver måned.

Gavemidler skal ikke gis til

 • Formål i strid med god forretningsskikk 
 • Miljøskadelige formål 
 • Religiøse eller politiske formål som er omstridte 
 • Prosjekter med uryddig økonomi eller uklar organisering 
 • Oppgaver som i hovedsak tilligger det offentlige

7. Gavekomiteens sammensetning

Gavekomiteen skal bestå av totalt 3 styremedlemmer hvorav bankens styreleder er den ene. Denne leder gavekomiteen. Bankens administrasjon har en forberedende «referansegruppe» som også deltar på møtene. Gruppen forbereder saker, og består av to fra hver av fusjonsbankene.

8. Dokumentasjon

Gave-komitéen skal ha ansvar for å oppbevare dokumentasjon i form av: 

 • Søknadspapirer og korrespondanse mellom søker og gavekomitéen 
 • Utbetalingsbilag 
 • Spesifikasjon av utbetalinger fordelt på de 5 kategoriene 
 • Bevilgninger som ikke er utbetalt 
 • Protokoll fra gavekomitéens møter

Regnskapsavdelingen skal ha ansvar for å oppbevare dokumentasjon for: 

 • Utbetalinger med attestasjon av den som har godkjent gaven/tildelingen 
 • Avstemning av avsetningskontoen i regnskapet 
 • Vurdering om hvordan utbetalingen skal vurderes skattemessig, og hvem som har bevilget

All dokumentasjon skal oppbevares som regnskapsbilag i 10 år.


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen