Meny

Resultat pr. 1. kvartal 2016 – Solid drift og lave tap

Resultat pr. 1. kvartal 2016 – Solid drift og lave tap bidrar til et godt resultat for Sparebanken Sør. Sparebanken Sør fikk et resultat før skatt på 201 mill. kroner i 1. kvartal 2016, mot 254 mill. kroner i samme periode i 2015.

Resultatet er påvirket av endrede regnskapsprinsipper for føring av avgift til Bankenes sikringsfond og renter på hybridkapital.  Justert for endrede regnskapsprinsipper, kan banken vise til en positiv utvikling i netto renteinntekter. Utviklingen i resultat før skatt, eks. netto inntekter fra finansielle instrumenter, tap og effekten av endrede regnskapsprinsipper, viser en underliggende resultatforbedring på 17 mill. kroner.

Hovedtrekk 1. kvartal

  • Tilfredsstillende utvikling i rntenetto og resultat fra ordinær drift, justert for endrede regnskapsprinsipper
  • Økte marginer i bedriftsmarkedet 
  • Stabile provisjonsinntekter
  • Netto inntekter fra finansielle instrumenter redusert som følge av verdiendring på fastrenteutlån
  • God kostnadskontroll
  • Lave tap på utlån
  • Utlånsvekst redusert i 1. kvartal 2016 til 3,9 prosent, og innskuddsveksten økte til 2,9 prosent (annualisert)
  • Egenkapitalavkastning etter skatt på 7,5 prosent (8,8 prosent, justert for endrede regnskapsprinsipper)
  • Forstanderskapet godkjente 30. mars emisjon av eierandelskapital på 600 mill. kroner

Netto renteinntekter utgjorde 362 mill. kroner, mot 367 i samme periode i fjor. 1. kvartal 2016 er belastet med 37 mill. kroner i avgift til Bankenes sikringsfond. Denne kostnaden ble i 2015 periodisert og belastet 1. kvartal med kun 9 mill. kroner. Banken har også reklassifisert hybridkapital fra gjeld til egenkapital, noe som har medført at renter på 7 mill. kroner knyttet til hybridkapital ikke er ført som rentekostnad i 1. kvartal 2016. Justert for disse to forhold, viste rentenettoen en økning på 16 mill. kroner sammenlignet med 1. kvartal 2015. Økte marginer i bedriftsmarkedet og volumvekst har bidratt til økte netto renteinntekter, innen personmarkedet er det fortsatt press på utlånsmarginene.

Netto inntekter på finansielle instrumenter ble minus 21 mill. kroner i 1. kvartal 2016, mot 29 mill. kroner i samme periode i 2015. Den viktigste årsaken var verdiendring på fastrenteutlånene, i tillegg har konsernet hatt negative effekter knyttet til basisswapper (rente-/valutaswapper).

Driftskostnadene utgjorde 199 mill. kroner i 1. kvartal 2016. Det er identisk med samme periode i 2015.

Tap på utlån utgjorde 13 mill. kroner i 1. kvartal 2016, inkludert en økning i gruppevise nedskrivninger på 4 mill. kroner. Dette utgjorde 0,06 prosent av netto utlån. Tilsvarende tall i 2015 var 14 mill. kroner og 0,07 prosent av netto utlån.


Utlåns- og innskuddsvekst siste 12 måneder ble henholdsvis 8,4 prosent og 2,0 prosent. Utlånsveksten i 1. kvartal var på 863 mill. kroner, tilsvarende 3,9 prosent (annualisert). Utlånsveksten er redusert som en konsekvens av bankens ambisjon om å oppnå en ren kjernekapitaldekning på 14,5 prosent ved utgangen av 2016. Netto utlån utgjør ved utløpet av perioden 89,3 mrd. kroner og innskuddene utgjør 48,7 mrd. kroner.

Ved utgangen av 1. kvartal utgjorde ren kjernekapitaldekning 12,7 prosent. Kjernekapitaldekningen utgjorde 13,6 prosent og kapitaldekningen 15,5 prosent, basert på standardmetoden i Basel II regelverket. Konsernet oppfylte dermed kapitalkravene for finansinstitusjoner med virkning fra 30. juni 2015 på henholdsvis 11 prosent for ren kjernekapital og 14,5 prosent for totalkapital. Inkludert andel (80 prosent) av resultat for 1. kvartal utgjorde ren kjernekapitaldekning 12,9 prosent. Vedtatt emisjon av eierandelskapital på 600 mill. kroner, vil øke ren kjernekapital med ca. 1 prosentpoeng i 2. kvartal.

- Gjennom gode resultater fra ordinær drift, fortsetter Sparebanken Sør å bygge en solid bank i og for landsdelen. Det er sterk konkurranse i bankens markedsområde, samtidig som vi opplever at banken er konkurransedyktig. Sparebanken Sør har gjennomført en emisjon på 600 mill. kroner for å styrke bankens rene kjernekapital. Gjennom styrkingen av egenkapitalen er banken godt rustet til å møte myndighetenes krav til soliditet og samtidig gi rom for fremtidig vekst og utvikling i tråd med vår strategi, sier administrerende direktør Geir Bergskaug.


Kontaktperson:
Adm. direktør Geir Bergskaug, telefon nr: 901 27 206