Meny

Solid resultatfremgang for Sparebanken Sør

Pressemelding: Positiv utvikling i netto rente- og provisjonsinntekter, solide inntekter fra finans og tilknyttede selskaper, lave kostnader og netto inngang på tap, gav et meget solid kvartalsresultat.

Sparebanken Sør fikk et resultat før skatt på 433 mill. kroner i 3. kvartal 2019, mot 294 mill. kroner i samme periode i 2018. En resultatforbedring på hele 139 mill. kroner.

Positiv utvikling i netto renteinntekter

I 3. kvartal 2019 utgjorde netto renteinntekter 499 mill. kroner, mot 424 mill. kroner i samme periode i 2018, en økning på hele 75 mill. kroner. Forbedringen skyldes vekst og økte marginer. I tillegg har økende rentenivå bidratt positivt da banken er solid kapitalisert og har en høy egenkapitalandel.

Positive inntekter fra finansielle instrumenter

Netto inntekter fra finansielle instrumenter i 3. kvartal 2019 utgjorde 31 mill. kroner, mot -3 mill. kroner i samme periode i 2018.

Meget gode resultatbidrag fra tilknyttede selskaper

Den strategiske satsingen gjennom økte eierandeler i Frende Holding AS og Brage Finans AS i har i 3. kvartal gitt en positiv resultateffekt. Resultatandel fra tilknyttede selskaper utgjorde hele 16 mill. kroner i 3. kvartal.

God kostnadskontroll gir banken en kostnadsprosent blant de beste

Banken forsterker posisjonen som en av de mest kostnadseffektive bankene, med en kostnadsprosent på 35,3 i 3. kvartal 2019. Kostnader målt i prosent av forvaltningskapital var 0,71 prosent.

Netto inngang på tap og lavt mislighold

Netto tap på utlån viste en inngang på 19 mill. kroner i 3. kvartal 2019. Tilsvarende tall i 2018 var netto tap på 3 mill. kroner. Brutto misligholdte lån over 90 dager var 295 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal 2019. Dette tilsvarer 0,28 prosent av brutto utlån.

Utlån og innskuddsvekst

Utlånsveksten siste 12 måneder var på 3,9 mrd. kroner ved utgangen av 3. kvartal 2019, tilsvarende 3,8 prosent. Innskuddsveksten siste 12 måneder var på 4,3 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2019.

Netto utlån utgjorde ved utløpet av perioden 105,7 mrd. kroner og innskuddene utgjorde 58,9 mrd. kroner. Innskuddsdekning var på 55,7 prosent.

Bankens forvaltningskapital utgjorde 125,8 mrd. kroner ved utgangen av kvartalet.

Egenkapital og egenkapitalavkastning

Ved utgangen av 3. kvartal 2019 utgjorde konsernets egenkapital 12,5 mrd. kroner, en økning på 6,4 prosent fra samme tidspunkt i 2018. Økningen skyldes solide resultater i perioden. Konsernets egenkapitalavkastning i 3. kvartal var på hele 11,2 prosent. 

Banken hadde ved utgangen av 3. kvartal 2019 en ren kjernekapitaldekning på 15,1 prosent, og en uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på solide 9,1 prosent. Som følge av økte kapitalkrav vil banken øke kapitaldekningen ytterligere, og har et mål om en ren kjernekapitaldekning på 15,3 prosent ved utgangen 2019. Banken er solid kapitalisert, og vil tilpasse seg målet innen utgangen av året gjennom ordinær drift. 

3. kvartal 2019 er resultatmessig det beste i bankens historie. Banken befester sin posisjon som en solid og ledende bank i landsdelen. Banken har en sterk markedsposisjon, høy kundetilfredshet og gode fremtidsrettede digitale løsninger. Dette setter banken i en god posisjon for videre vekst og utvikling i tråd med vår strategi - sier administrerende direktør Geir Bergskaug.

Kontaktperson

Adm. direktør Geir Bergskaug, telefonnummer 90 12 72 06.