Meny

Resultat før skatt 553 mill. kroner

Pressemelding: Sparebanken Sør fikk et resultat før skatt på 553 mill. kroner i 1. halvår 2017, identisk med samme periode i 2016. Et solid resultat som følge av positiv utvikling i netto renteinntekter, lave kostnader og lave tap.

Solid drift og lave tap

Bankens hadde ved utgangen av 1. halvår 2017 en ren kjernekapitaldekning på 14,6 prosent og en uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på solide 9,0 prosent. Banken er solid kapitalisert, noe som gir gode forutsetninger for videre vekst.

Positiv utvikling i netto renteinntekter

Netto renteinntekter utgjorde 818 mill. kroner i 1. halvår 2017 mot 759 mill. kroner i samme periode i 2016, en økning på 59 mill. kroner. I 2016 ble avgift til Bankenes Sikringsfond i sin helhet belastet i 1. kvartal, og justert for dette forholdet var netto renteinntekter 40 mill. kroner høyere i 1. halvår 2017.

Lavere inntekter fra finansielle instrumenter

Netto inntekter på finansielle instrumenter ble 9 mill. kroner i 1. halvår 2017, mot 64 mill. kroner i samme periode i 2016. Det har vært en positiv verdiutvikling på bankens likviditetsportefølje, mens resultateffekter knyttet til basisswapper og tilbakekjøp av gjeld har bidratt negativt.

God kostnadskontroll gir banken en kostnadsprosent blant de beste

Banken forsterker posisjonen som en av de mest kostnadseffektive bankene. Kostnader i forhold til inntekter i 1. halvår 2017 var 41,2 prosent mot 41,2 prosent i samme periode i 2016. Målt i prosent av forvaltningskapital var kostnadsprosenten 0,77 prosent, en reduksjon fra 0,79 prosent i samme periode i 2016.

Svært lave tap på utlån og fortsatt reduksjon i mislighold

Netto tap på utlån utgjorde 28 mill. kroner i 1. halvår 2017 som tilsvarte 0,05 prosent av netto utlån. Tilsvarende tall i 1. halvår 2016 var 22 mill. kroner og 0,04 prosent av netto utlån. Brutto misligholdte lån over 90 dager var 281 mill. kroner ved utgangen av 1. halvår 2017, noe som utgjorde 0,29 prosent av brutto utlån. Dette er vesentlig lavere enn tilsvarende tidspunkt i 2016, da brutto misligholdte lån var på 382 mill. kroner og utgjorde 0,42 prosent av brutto utlån.

Økt utlånsvekst og god innskuddsvekst

Utlånsveksten siste 12 måneder var på 4,5 mrd. kroner ved utgangen av 1. halvår 2017, tilsvarende 4,9 prosent.  Veksten har i 2017 tatt seg opp og konsernet har hatt en utlånsvekst i 1. halvår på 3,7 mrd. kroner (8,2 prosent annualisert) og en utlånsvekst i 2. kvartal 2017 på 2,0 mrd. kroner (8,7 prosent annualisert).  Innskuddsveksten siste 12 måneder var på solide 8,7 prosent ved utgangen av 1. halvår 2017. Netto utlån utgjør ved utløpet av perioden 94,6 mrd. kroner.  Innskuddene utgjør 55,7 mrd. kroner, som gir en innskuddsdekning på 59 prosent. 

Egenkapital og egenkapitalavkastning

Ved utgangen av 1. halvår 2017 utgjorde konsernets egenkapital 10 391 mill. kroner, en økning på 9,1 prosent fra tilsvarende periode i fjor.  Økningen skyldes solide resultater, sam en økning i utstedte fondsobligasjoner. Konsernets egenkapitalavkastning i 1. halvår 2017 var på 8,6 prosent.

God utlåns- og innskuddsvekst, positiv utvikling i rentenetto, god kostnadskontroll og fortsatt lave tap på utlån medfører at banken igjen leverer et tilfredsstillende resultat. Sammen med høy kvalitet i bankens kredittgiving, gode fremtidsrettede digitale løsninger, god vekstevne og sterk markedsposisjon skal banken bidra til vekst og utvikling i landsdelen  -  sier administrerende direktør Geir Bergskaug.

Kontaktperson:

Adm. direktør Geir Bergskaug
Telefon: 901 27 206

Se regnskap og presentasjon her