Meny

Sparebanken Sør møter myndighetenes krav

Pressemelding: Resultatet pr. 3. kvartal 2016 viser en solid drift og lave tap, noe som bidrar til et godt resultat for Sparebanken Sør.

Sparebanken Sør fikk et resultat før skatt på 929 mill. kroner etter årets 9 første måneder, mot 653 mill. kroner i samme periode i 2015. Et solid resultat før skatt som følge av en tilfredsstillende utvikling i netto renteinntekter, lave kostnader og lave tap. Det gode resultatet skyldes også økte inntekter fra finansielle instrumenter.

Banken gjennomførte i 2. kvartal en vellykket emisjon av nye egenkapitalbevis og sammen med gode resultater har banken en ren kjernekapitaldekning på 14,5 prosent, tillagt 80 prosent av resultatet. Banken er med dette i stand til å møte myndighetenes og markedets krav til soliditet ved utgangen av året.

Selv med en solid egenkapital og en uvektet kjernekapitalandel (leverage ratio) på solide 8,2 prosent, tillagt 80 prosent av resultatet, har konsernet har en tilfredsstillende egenkapitalavkastning på 10,7 prosent etter 3. kvartal 2016.

Hovedtrekk

  • Godt resultat fra ordinær drift
  • Tilfredsstillende utvikling i rentenetto
  • Stabile provisjonsinntekter
  • Positive netto inntekter fra finansielle instrumenter som følge av verdiendring på obligasjoner, aksjer og fastrenteutlån
  • God kostnadskontroll
  • Lave tap på utlån
  • 12 måneders innskuddsvekst på 4,7 prosent 
  • 12 måneders utlånsvekst på 5,5 prosent, redusert i 2016 til 2,5 prosent (annualisert)
  • Banken styrket i 2. kvartal egenkapitalen gjennom en fortrinnsrettsemisjon og er i stand til å møte myndighetenes og markedets krav til soliditet ved utgangen av året
  • Egenkapitalavkastning etter skatt på 10,7 prosent

Etter 3. kvartal 2016 utgjorde netto renteinntekter 1 157 mill. kroner, mot 1 135 mill. kroner i samme periode i 2015. Justert for prinsippendringer som har vært gjennomført i 2016, var rentenettoen 15 mill. kroner bedre ved utgangen av 3. kvartal 2016.

Netto inntekter på finansielle instrumenter ble 93 mill. kroner i 3. kvartal 2016, mot - 104 mill. kroner i samme periode i 2015. De viktigste årsakene var positiv verdiutvikling på bankens likviditetsportefølje, verdiendring på aksjer og positiv utvikling på fastrenteutlån. I tillegg har konsernet hatt negative effekter knyttet til basisswapper (rente-/valutaswapper) i 2016.

Driftskostnadene for konsernet utgjorde 593 mill. kroner etter 3. kvartal 2016 mot 607 mill. kroner i samme periode i 2015. Kostnader i forhold til inntekter var 38,1 prosent (46,4 prosent). Kostnader i forhold til inntekter, ekskl. finansielle instrumenter, var 42,4 prosent (44,1 prosent).

Netto tap på utlån utgjorde 35 mill. kroner etter 3. kvartal 2016 som tilsvarte 0,05 prosent av netto utlån. Dette er inkludert en økning i gruppevise nedskrivninger på 4 mill. kroner. Tilsvarende tall i 2015 var 49 mill. kroner og 0,08 prosent av netto utlån.

Utlåns- og innskuddsvekst siste 12 måneder ble henholdsvis 5,5 prosent og 4,7 prosent. Utlånsveksten etter årets første 9 måneder var på 1,7 mrd. kroner, tilsvarende 2,5 prosent (annualisert). Utlånsveksten har blitt redusert i 2016 som en konsekvens av bankens ambisjon om å oppnå en ren kjernekapitaldekning på 14,5 prosent ved utgangen av 2016. Netto utlån utgjør ved utløpet av perioden 90,1 mrd. kroner og innskuddene utgjør 51,2 mrd. kroner, som gir en innskuddsdekning på 56,8 prosent.

Ved utgangen av 3. kvartal 2016 utgjorde ren kjernekapitaldekning 13,6 prosent. Kjernekapitaldekningen utgjorde 14,9 prosent og kapitaldekningen 16,9 prosent, basert på standardmetoden i Basel II regelverket. Konsernet oppfylte dermed kapitalkravene for finansinstitusjoner med virkning fra 30. juni 2016 på henholdsvis 11,5 prosent for ren kjernekapital og 15,0 prosent for totalkapital. Inkludert andel (80 prosent) av resultat for 3. kvartal utgjorde ren kjernekapitaldekning 14,5 prosent.

Banken mottok i tredje kvartal Finanstilsynets foreløpige vurdering av konsernets kapitalbehov (SREP), hvor Finanstilsynet konkluderer med et pilar 2-tillegg på 2,2 prosent av risikovektet balanse. Finanstilsynet har samtidig en forventning om at konsernet bør ha en samlet ren kjernekapitaldekning på 14,5 prosent. Ved utgangen av 3. kvartal har konsernet allerede en ren kjernekapitaldekning på 14,5 prosent, tillagt andel av årets resultat. Konsernet vil tilpasse veksten i risikovektet balanse i 4. kvartal for å opprettholde dette nivået.

- Gjennom gode resultater, god kostnadskontroll og lave tap på utlån, fortsetter Sparebanken Sør å bygge en solid bank i og for landsdelen. Banken har i 2016 gjennomført en vellykket emisjon og sammen med solide resultater og en kontrollert utlånsvekst, er banken allerede ved utgangen av 3. kvartal godt kapitalisert før å møte myndighetenes krav til soliditet og samtidig gi rom for fremtidig vekst og utvikling i tråd med vår strategi, sier administrerende direktør Geir Bergskaug.

Kontaktperson:
Adm. direktør Geir Bergskaug, telefon nr: 901 27 206