Meny

Økonomisk kriminalitet

Vi er pålagt av myndighetene å kjenne kundene våre, gjennomføre en rekke kontrolltiltak og på ulike måter bidra til å avdekke og forhindre hvitvasking og terrorfinansiering.

Vi jobber kontinuerlig for å sikre at banken, inkludert ressursene, produktene og tjenestene våre, ikke brukes til å tilrettelegge for økonomisk kriminalitet eller andre ulovlige aktiviteter.

Banken trenger dokumentasjon

For å forstå hvordan dere skal bruke banken, spør vi i tillegg til spørsmålene i kundeerklæringen om dokumentasjon når det er nødvendig. Eksempler på dokumentasjon fra privatkunder kan være

  • skattemelding
  • dokumentasjon på arv/gave
  • salgsoppgave, salgsannonse, låneavtale eller kjøpekontrakt
  • leieavtale
  • arbeidsavtale

Du sender inn dokumentasjonen via nett- eller mobilbanken.

Informasjon for bedrifter

Oppdatering av bedriftskundeinformasjon

Send inn nødvendige vedlegg

Vi overvåker transaksjoner

Transaksjoner til og fra banken overvåkes kontinuerlig for å oppdage uvanlig aktivitet og transaksjoner. Mistenkelig aktivitet og adferd rapporteres til myndighetene, i tillegg at det vurderes om kundeforholdet skal avsluttes.

Spørsmål og svar om hvorfor banken henter inn slik informasjon

Hvorfor må jeg svare på de samme spørsmålene flere ganger?

Hva skjer hvis jeg ikke svarer på spørsmålene?

Hva må jeg gjøre hvis banken ber om dokumentasjon?

Hva gjør jeg hvis kontoen blir sperret?

Arbeidet mot økonomisk kriminalitet er oftest digitalt

Kravet fra myndighetene

Hvitvaskingsloven stiller krav til bankene om at vi må ha god kjennskap til kundene våre. Dette er kjent som «Kjenn din kunde»-prinsippet (Know Your Customer / KYC). God kjennskap til kunden og kundeforholdet, det vil si hvordan kundene bruker banken og tjenestene våre, er det viktigste virkemiddelet vi har for å forebygge og avdekke misbruk av banken til hvitvasking eller terrorfinansiering.

Vi ber blant annet om bekreftelse av identitet, informasjon om formuens og midlenes opprinnelse, forretningsrelasjoner og formålet med bankforbindelsen.

Om økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er lovbrudd hvor motivet er penger, og omfatter blant annet hvitvasking, terrorfinansiering, korrupsjon, svindel og brudd på internasjonale sanksjoner. Økonomisk kriminalitet er en trussel mot velferdssamfunnet og undergraver integriteten i det økonomiske systemet.

Hva er hvitvasking?

Hvitvasking er prosessen der opprinnelsen til svarte penger (som er tjent svart, utbytte fra bedrageri, fortjeneste fra narkotikasalg, etc.) skjules og integreres i det legale økonomiske systemet. Utad vil det virke som pengene er tjent på ærlig vis.

Hva er terrorfinansiering?

Terrorfinansiering referer til når man sender penger for å finansiere og fremme terrorrelaterte aktiviteter av terroristgrupperinger eller enkeltindivider. Pengene kan tjenes på lovlig vis, men brukes på noe ulovlig. Midlene kan for eksempel skaffes til veie ved pengeoverføringer, donasjoner, salg av varer, narkotikahandel, smugling, osv. Terroristgrupper bruker ofte komplekse nettverk og metoder for å skjule pengestrømmen og unngå å bli oppdaget.