Meny

Konsernpolicy samfunnsansvar

Sparebanken Sør sin konsernpolicy angående samfunnsansvar. Denne ble godkjent av styret 12 juni 2019.

Hensikt

Dette dokumentet skal være retningsgivende for Sparebanken Sør`s arbeid med samfunnsansvar. For Sparebanken Sør er samfunnsansvar et medansvar for å bidra til bærekraftig økonomisk, sosial og miljømessig utvikling i de områder der konsernet opererer. Konsernpolicyen skal støtte medarbeidere og ledere i deres strategiske beslutninger og daglige arbeid. Konsernpolicy for samfunnsansvar må ses i sammenheng med bankens etiske retningslinjer og andre interne styrende dokumenter.

Omfang

Policyen og tilhørende retningslinjer gjelder for hele Sparebanken Sørs virksomhet, uavhengig av marked, geografi og kundegrupper.

Mål

Målet for arbeidet med samfunnsansvar i Sparebanken Sør er å skape vekst og utvikling for landsdelen på en ansvarlig og bærekraftig måte.  

Prinsipper og internasjonale forpliktelser

Sparebanken Sør forplikter seg til å ta hensyn til klima og miljø, sosiale forhold og god virksomhetsstyring i alle sine aktiviteter, inkludert utviklingen av produkter og tjenester, rådgivning og salg, investerings- og kredittbeslutninger, produksjon og drift. Sparebanken Sør skal ikke medvirke til krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, hvitvasking, terrorfinansiering, korrupsjon, alvorlig miljøskade eller andre handlinger som kan oppfattes som uetiske. Forpliktelsene og prinsippene under gjelder for Sparebanken Sørs egen virksomhet, men kunder, leverandører og porteføljeselskaper forventes også å følge disse.

Internasjonale forpliktelser

Sparebanken Sørs samfunnsansvar er basert på anerkjente internasjonale retningslinjer, herunder The FN Global Compact.

Prinsipper

Sparebanken Sør forplikter seg til god virksomhetsstyring, noe som innebærer:

 • å ha høy etisk standard, god eierstyring og god selskapsledelse
 • å ha åpen, ærlig og tydelig kommunikasjon til alle målgrupper
 • å ta avstand fra alle former for korrupsjon 

Sparebanken Sør forplikter seg til å ta hensyn til klima og miljø, noe som innebærer:

 • å arbeide i retning av å kunne måle, rapportere og håndtere klimarisiko som konsernet er eksponert for gjennom egen virksomhet
 • å arbeide med kontinuerlig miljøforbedring og overholde myndighetskrav og egne krav knyttet til det ytre miljø
 • å fremme økt miljøansvar og oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig og bærekraftig teknologi og løsninger

Sparebanken Sør forplikter seg til å ta sosialt ansvar, noe som innebærer:

 • å respektere menneskerettighetene slik de er nedfelt i norsk lov 
 • søke å avdekke risiko for faktiske og potensielle krenkelser av menneskerettighetene som Sparebanken Sør måtte forårsake
 • å arbeide for å oppnå dialog med berørte parter og andre interessenter samt sørge for eller samarbeide om å sikre retten til effektiv klageadgang for berørte parter gjennom forsvarlige prosesser
 • å etterstrebe mangfold blant konsernets medarbeidere og sikre at diskriminering på basis av for eksempel etnisk bakgrunn, religion, seksuell legning, funksjonsevne, alder eller kjønn ikke forekommer
 • å støtte samfunnsnyttige formål og sikre viktige samfunnsverdier i de områder der konsernet opererer

Prosess og organisering

Arbeidet med bærekraftig utvikling og samfunnsansvar forankres regelmessig i styret. En årlig internkontroll følger opp etterlevelsen av og kjennskapen til denne konsernpolicyen. Konsernledelsen fastsetter operative mål og tiltak knyttet til samfunnsansvar. Alle ledere i Sparebanken Sør har ansvar for å bidra til at mål og tiltak for arbeidet med bærekraftig utvikling og samfunnsansvar er relevante for konsernets virksomhet. Ledere har også ansvar for å gjennomføre vedtatte tiltak og sikre at alle medarbeidere innen eget ansvarsområde har kjennskap til disse.

Rapportering

Sparebanken Sør rapporterer sitt arbeid med bærekraftig utvikling og samfunnsansvar i årsberetningen. Bankens klimaregnskap presenteres årlig på bankens hjemmesider og er utarbeidet etter den internasjonale standarden "A Corporate Accounting and Reporting Standard", som er utviklet av "the Greenhouse Gas Protocol Initiative" - GHG-protokollen.

Foto av adm. direktør Geir Bergskaug

Vi har sluttet oss til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift

Sparebanken Sør har signert FNs klimainitiativ innen finans. 

Bilde av direktør Gunnar Thomassen i Sparebanken Sør

Derfor trenger vi din legitimasjon

Mange kunder har fått, eller vil få, beskjed om at de må legitimere seg på nytt i banken. Direktør for privatmarkedet Gunnar Thomassen forklarer deg hvorfor og hvordan.