Sparebankenes plass i samfunnet

  •  

Sparebanken Sør vil gjerne fortsette å spille rollen som et lokomotiv for utviklingen i landsdelen vi er en del av.

Vi vil gjerne fortsette å spille rollen som et lokomotiv for utviklingen i landsdelen vi er en del av. For å kunne utvikle og forsterke vår rolle er vi imidlertid avhengig av at myndighetene sørger for at den norske finansnæringen bevarer sin konkurransekraft.

De fleste tenker sjelden over finansnæringens betydning i et lokalt perspektiv. Samtidig vet vi at virksomheter som vår er en viktig bidragsyter til utviklingen av landsdelen vi er en del av. Det er viktig at rammebetingelsene utformes deretter.

Sterk medspiller

I likhet med resten av Sparebank-Norge har vi lang tradisjon med å være en sterk medspiller for vår region gjennom å ta finansnæringens nærings- og samfunnsrolle på alvor. Dette innebærer at vi stiller opp for lokale bedrifter som trenger finansiering og økonomifaglig kompetanse for å realisere nye investeringer og utvikle flere arbeidsplasser. Likeledes er vi sterkt til stede for innbyggerne gjennom å tilby moderne tjenester på en måte som gjør at man fortsatt har en lokal bank å forholde seg til.

Gjennom flere offentlige utredninger blir vår rolle fremhevet som spesielt viktig for å utvikle og forsterke distriktene. Da Kapitaltilgangutvalget tidligere i år la frem sine anbefalinger gjorde utvalget et selvstendig poeng av at sparebankenes og lokalbankenes tilstedeværelse er av stor betydning for lokal og regional næringsutvikling. Fra før vet vi at finansnæringen er en distriktbasert næring med stort innslag av høykompetansearbeidsplasser innen et bredt spekter av fagområder. I sum er vi en næring som får andre næringer til å utvikle seg - ikke minst sett i lys av at hele 80 prosent av den innenlandske finansieringen av norske bedrifter kommer fra finansnæringen.

Landsdelens lokomotiv

Vi vil gjerne fortsette å spille rollen som et lokomotiv for utviklingen i landsdelen vi er en del av. For å kunne utvikle og forsterke vår rolle er vi imidlertid avhengig av at myndighetene sørger for at den norske finansnæringen bevarer sin konkurransekraft. Vi blir med utgangspunkt i dette bekymret for regjeringens forslag om å unnta finansnæringen fra den generelle selskapsskattereduksjonen som er foreslått i neste års statsbudsjett. Dersom Regjeringen oppnår flertall for sitt forslag, innebærer det at finansnæringen fra 2019 har 30 prosent høyere arbeidsgiveravgift og 15 prosent høyere selskapsskatt enn alt annet næringsliv.

Fra før er finansnæringen fastlands-Norges største skatteyter gjennom et samlet skattebidrag på nær 25 prosent av all selskapsskatt som betales i Norge.

De utilsiktede konsekvensene av statsbudsjettforslaget er at den norske finansnæringens konkurranseposisjon svekkes og at det blir vanskeligere å utvikle og forsterke vårt tilbud. Finansnæringen er i likhet med store deler av norsk næringsliv inne i en kraftig omstilling. Dette krever mye av oss både innenfor innovasjon, forretningsutvikling og kunnskapsoppbygging, og næringen forbereder seg på et helt nytt konkurransebilde fremover. Regjeringens skatteforslag gjør ikke omstillingsarbeidet til de norske bankene enklere.

Invitasjon til politikerne

Vi inviterer gjerne politikerne til en nærmere prat om hvordan Sparebanken Sør kan bli en enda bedre medspiller for regionens næringsliv og innbyggere. Motsatt håper vi politikerne i vårt nærområde ser verdien av den rolle vi har spilt over tid med hensyn til å utvikle regionen til en attraktiv landsdel. Det er viktig at betydningen av en velfungerende norsk finansnæring ikke blir glemt i møte med de kommende forhandlingene om neste års statsbudsjett.

 

Geir Bergskaug, administrerende direktør.

Jan Erling Tobiassen, hovedtillitsvalgt.

Av: Geir Bergskaug Administrerende direktør
Blogg:
Ikke bare bank