Meny

Sentrale bestemmelser

Finansnæringens virksomhet reguleres av en rekke lover og forskrifter. Denne oversikten er begrenset til selve lovtekstene, og vi har forsøkt å få med de mest sentrale for næringen.

En oversikt

Aksjeloven

Fastsetter regler for forholdet mellom de enkelte aksjeeierne, forholdet mellom aksjeeierne og selskapet (blant annet i hvilken grad aksjeeierne kan bruke kapitalen i selskapet) og forholdet til kreditorene.

Omhandler også en rekke andre forhold, blant annet krav til selskapskapitalen og plikter ved eierskifte. 

Allmennaksjeloven

Har først og fremst betydning for større selskaper, som henter inn kapital fra allmennheten gjennom aksjetegning i markedet. 

Børsloven

Har som formål å legge til rette for effektive, velordnede og tillitsvekkende markeder for finansielle instrumenter. 

Stiller krav til blant annet børsvirksomhetens organisasjonsform, eier- og kapitalforhold, og stiller krav til tilsyn. 

Finansavtaleloven

Lovfester krav til bankenes informasjon til sine kunder, utfra et mål om bedret forbrukervern. Blant annet skal banken gi kunden skriftlig informasjon både før, under og etter en avtaleinngåelse.  

Loven innebærer også utvidet informasjonsplikt overfor kausjonister, og begrenset ansvar ved andres misbruk av betalingskort. 

Finansforetaksloven

Loven inneholder en samlet regulering av kravene til konsesjon for banker, kredittforetak, finans­ierings­for­e­tak, betalingsforetak, e-penge­­for­e­­tak, forsikringsforetak (liv, skade, kre­ditt og gjenforsikring), pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og låne­­formidlingsforetak.

Loven regulerer finansfore­takenes virksomhet i Norge og i ut­landet, både på grensekryssende basis og ­gjennom filial. Loven omfatter regler om kontroll med eiere av kvalifiserte eierandeler i finansforetak, styrings- og kontrollorganer og sammensetning av styret i finansforetak mv., regler om foretaksendringer, av­vikling og omdanning, organisering av kundebehandling, samt regler for finansforetaks taushetsplikt og behandling av kundeopplysninger.

Regnskapsloven

Gir detaljerte regler for føring av regnskap i regnskapspliktige foretak, blant annet når det gjelder registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, opplysningsplikt og formelle krav til årsberetning og årsrapport. 

Verdipapirhandelloven

Har som formål å legge til rette for sikker, ordnet og effektiv handel i finansielle instrumenter. 

Etter siste revidering omfatter loven blant annet utvidet forbud mot innsidehandel, strengere m
eldeplikt overfor børsen og skjerpet tilbudsplikt. 

Oversikten er ikke uttømmende.


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen