Meny

Du bestemmer over din bank

V har gjennomført to valg for kunder av Sparebanken Sør, og valget ble avsluttet 17. februar.

Kundene er godt representert i bankens forstanderskap, som er det øverste formelle organet i en sparebank. Nå har kunder i tre valgkretser vært med og velge 3 nye medlemmer og 3 varamedlemmer til forstanderskapet. Se valgkomiteens innstilling her

Samtidig var det også kundevalg til generalforsamlingen i stiftelsen som er den største eieren i Sparebanken Sør. Som kunde i Sparebanken Sør kan du påvirke sammensettingen av det øverste formelle organet i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

Valgene er avsluttet. Vi offentliggjør resultatene når de er klare.

 

Tidligere informasjon:

Om valget til forstanderskapet

Valg av representanter for kundene til bankens øverste organ, forstanderskapet, avholdes i perioden 13.-17. februar 2017. Vi oppfordrer flest mulig til å delta ved valget.

Forstanderskapet i Sparebanken Sør har 28 medlemmer, sammensatt av 12 kundevalgte, 6 valgt av egenkapitalbeviseiere, 3 offentlig valgte og 7 valgt av de ansatte. Det er like mange varamedlemmer fordelt på samme måte. Oppgavene til forstanderskapet er bl.a. å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, velge styre og valgkomiteer. Av det sittende forstanderskapet er det i 2017 3 kundevalgte medlemmer og 3 varamedlemmer på valg for 4 år.

Valget skal avholdes for følgende kretser:

Valgkrets:   Medlemmer og varamedlemmer som skal velges:
Kristiansand, Songdalen, Søgne, Vennesla    2 (1 medlem og 1 varamedlem) 
Lyngdal, Åseral, Audnedal, Hægebostad    2 (1 medlem og 1 varamedlem)  
Birkenes, Lillesand, Iveland, Evje, Bygland, Valle, Bykle    2 (1 medlem og 1 varamedlem)  

Alle myndige personer som har hatt et innskudd i Sparebanken Sør på minst 2500 de siste 6 månedene har stemmerett og er valgbare. I tillegg er også juridiske personer valgbare og har stemmerett. Ingen kan avgi mer enn 2 stemmer; en for eget grunnlag og en for en annen stemmeberettiget etter skriftlig fullmakt.

Sparebanken Sør har en valgkomité som vil innstille på kandidater. Enhver kunde som har stemmerett og er valgbar, er pliktig til å motta valg, med mindre kunden tidligere har gjort tjeneste som medlem av forstanderskapet eller styret i minst en valgperiode.

Liste over forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer med angivelse av hvem av disse som er på valg er lagt frem i bankens lokaler og her på www.sor.no.

Valget gjennomføres elektronisk og vil foregå ved bruk av BankID. For dem som ikke har BankID, er det mulig å møte i bankens lokaler og få avgitt stemme. Stemme for annen kunde etter fullmakt må avgis i bankens lokaler. De som vil avgi stemme i bankens lokaler må vise legitimasjon, legitimasjon må også vises for den som har gitt fullmakt til å stemme, fortrinnsvis i form av kopi av legitimasjon innsatt på fullmaktsskjema. Det er ikke anledning til å stemme via postforsendelse.

Aktuelt regelverk og annen relevant informasjon, herunder bankens vedtekter, skjema for fullmakt og forslag på kandidater, vil være tilgjengelig i bankens lokaler og her på sor.no. Valgkomiteens innstilling ble lagt ut tilsvarende 2 uker før valget.

Kristiansand, 2. januar 2017

Øystein Haga
Forstanderskapets leder