Meny

Kundevalg i Sparebanken Sør

Valg av representanter for kundene til bankens øverste organ, forstanderskapet, ble avholdt i perioden 13.–17. februar 2023. Takk til alle som har stemt.

Det er også valg i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør (åpnes i nytt vindu).

Forstanderskapet i Sparebanken Sør har 28 medlemmer, sammensatt av ni kundevalgte, ni valgt av egenkapitalbeviseierne, tre offentlig valgte og sju valgt av de ansatte. Det er like mange varamedlemmer fordelt på samme måte. Oppgavene til forstanderskapet er bl.a. å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, velge styre og valgkomiteer.

Av det sittende forstanderskapet var ett kundemedlem og ett varamedlem på valg for fire år i 2023. 

Valget skal avholdes i denne kretsen

Valget ble avholdt for kunder i denne kretsen, det velges inn ett medlem og ett varamedlem.

Oversikt over valgkretsens område 
Valgkrets: Valgkomiteens innstilling
Kristiansand, Vennesla, Lindesnes, Farsund, Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Lyngdal, Åseral, Hægebostad, Bryne

1. Berit Knudsen
2. Christian Reme
3. Eli Reme Bretvik
4. Jorunn Skofteland Gislefoss

Les mer om kandidatene her.

Alle myndige personer som har hatt et innskudd i banken på minst 2500 kroner de siste 6 måneder hadde stemmerett og var valgbare. I tillegg var også juridiske personer valgbare og hadde stemmerett. Ingen kunne avgi mer enn to stemmer; en for eget grunnlag og en for en annen stemmeberettiget etter skriftlig fullmakt.

Liste over forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer med angivelse av hvem av disse som er på valg ble også lagt frem i bankens lokaler.

Valget ble gjennomført digitalt og foregikk ved bruk av BankID via lenke som ble lagt ut på denne siden. For de som ikke hadde BankID, var det mulig å møte i bankens lokaler og få avgitt stemme. Stemme for annen kunde etter fullmakt måtte avgis i bankens lokaler. De som ville avgi stemme i bankens lokaler måtte forevise legitimasjon. Legitimasjon måtte også forevises for den som har gitt fullmakt til å stemme, fortrinnsvis i form av kopi av legitimasjon innsatt på fullmaktsskjema. Det var ikke anledning til å stemme via post.

Aktuelt regelverk og annen relevant informasjon, herunder bankens vedtekter, skjema for fullmakt og nærmere informasjon om kandidatene, fantes også i bankens lokaler.

Kristiansand, 18. februar 2023

Anne Omholt Hovstad
Forstanderskapets leder

Sparebanken Sør