Meny

Kundevalg i Sparebanken Sør

Valg av representanter for kundene til bankens øverste organ, forstanderskapet, avholdes i perioden 15.–19. februar 2021. 

Forstanderskapet i Sparebanken Sør har 28 medlemmer, sammensatt av 12 kundevalgte, 6 valgt av egenkapitalbeviseierne, 3 offentlig valgte og 7 valgt av de ansatte. Det er like mange varamedlemmer fordelt på samme måte. Oppgavene til forstanderskapet er bl.a. å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, velge styre og valgkomiteer.

Av det sittende forstanderskapet er 3 kundevalgte medlemmer og 3 varamedlemmer på valg for 4 år i 2021.

Valget skal avholdes for kunder i følgende kretser

Valgkrets: Medlemmer og varamedlemmer som skal velges:  
Kristiansand, Vennesla 2 (1 medlem og 1 varamedlem)   
Lyngdal, Åseral, Hægebostad 2 (1 medlem og 1 varamedlem)    
Birkenes, Lillesand, Iveland, Evje, Bygland, Valle, Bykle 2 (1 medlem og 1 varamedlem)    
     

Alle myndige personer som har hatt et innskudd i banken på minst 2500 kroner de siste 6 måneder har stemmerett og er valgbare. I tillegg er også juridiske personer valgbare og har stemmerett. Ingen kan avgi mer enn 2 stemmer; en for eget grunnlag og en for en annen stemmeberettiget etter skriftlig fullmakt.

Sparebanken Sør har en valgkomité som vil innstille på kandidater. Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og -dato, adresse og yrke. Forslag måtte være banken i hende senest 13. januar, og kunne sendes på e-post til . Enhver kunde som har stemmerett og er valgbar, er pliktig til å motta valg med mindre kunden har gjort tjeneste som medlem av forstanderskapet eller styret i minst en valgperiode.

Liste over forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer med angivelse av hvem av disse som er på valg er lagt frem i bankens lokaler og finnes også her.

Valget gjennomføres elektronisk og foregår ved bruk av BankID via lenke som ble lagt ut på denne siden. For de som ikke hadde BankID, er det mulig å møte i bankens lokaler og få avgitt stemme. Stemme for annen kunde etter fullmakt må avgis i bankens lokaler. De som ville avgi stemme i bankens lokaler måtte forevise legitimasjon. Legitimasjon må også forevises for den som har gitt fullmakt til å stemme, fortrinnsvis i form av kopi av legitimasjon innsatt på fullmaktsskjema. Det er ikke anledning til å stemme via postforsendelse.

Aktuelt regelverk og annen relevant informasjon, herunder bankens vedtekter, skjema for fullmakt og forslag på kandidater, vil bli lagt ut i bankens lokaler og på denne siden.

Kristiansand, 

Jorunn Aarrestad
Forstanderskapets leder