Meny

Kundevalg

Kundene våre velger representanter for seg til bankens øverste organ, forstanderskapet.

Forstanderskapet i Sparebanken Sør har 28 medlemmer, sammensatt av tolv kundevalgte, seks valgt av egenkapitalbeviseierne, tre offentlig valgte og sju valgt av de ansatte. Det er like mange varamedlemmer fordelt på samme måte. Oppgavene til forstanderskapet er bl.a. å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, velge styre og valgkomiteer.

Av det sittende forstanderskapet var tre kundemedlemmer og tre varamedlemmer på valg for fire år i 2022. I valgkrets Kristiansand skulle det i tillegg velges inn ett varamedlem som suppleringsvalg for perioden 2022–2024.

Valget ble gjennomført mellom 14.-18. februar 2022 for kunder i følgende kretser

Oversikt over valgkretser 
Valgkrets: Medlemmer og varamedlemmer som skal velges / valgkomiteens innstilling
Kristiansand, Vennesla

3 (1 medlem og 2 varamedlemmer) 

1. Anders Lindseth
2. Torje Dalen
3. Hege Nodeland
4. Daniel Svendsen
5. Svein Arild Andås
6. Svein Arve Egeland

Grimstad, Arendal, Froland

2 (1 medlem og 1 varamedlem)

1. Astri Lunde Wilmann
2. Tor Kim Steinsland
3. Geir Atle Ås
4. Geir Fredrik Sissener
5. Torstein Nygård

Sandefjord, Kragerø, Drangedal, Siljan, Skien, Bamble, Porsgrunn

2 (1 medlem og 1 varamedlem)

1. Birgitte Midgaard
2. Lasse Kittilsen
3. Johannes Sørhaug
4. Gisle Lunde

 

Les mer om kandidatene her

Alle myndige personer som har hatt et innskudd i banken på minst 2500 kroner de siste 6 måneder har stemmerett og er valgbare. I tillegg er også juridiske personer valgbare og har stemmerett. Ingen kan avgi mer enn to stemmer; en for eget grunnlag og en for en annen stemmeberettiget etter skriftlig fullmakt.

Liste over forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer med angivelse av hvem av disse som var på valg ble også lagt frem i bankens lokaler.

Valget ble gjennomført elektronisk og foregikk ved bruk av BankID via lenke som ble lagt ut på denne siden. For de som ikke hadde BankID, var det mulig å møte i bankens lokaler og få avgitt stemme. Stemme for annen kunde etter fullmakt må avgis i bankens lokaler. De som vil avgi stemme i bankens lokaler må forevise legitimasjon. Legitimasjon må også forevises for den som har gitt fullmakt til å stemme, fortrinnsvis i form av kopi av legitimasjon innsatt på fullmaktsskjema. Det er ikke anledning til å stemme via postforsendelse.

Aktuelt regelverk og annen relevant informasjon, herunder bankens vedtekter, skjema for fullmakt og nærmere informasjon om kandidatene, finnes på respektive lenker på denne siden.

Kristiansand, 19. februar 2022

Jorunn Aarrestad
Forstanderskapets leder