Styrene har vedtatt fusjonsplan

  •  

Sammenslåing av Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss er nå vedtatt av sparebankenes styrer.

15. mai vedtok styrene i Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss en fusjonsplan for sammenslåing av bankene.

I vedtaket ligger det blant annet at selskapsrettslig blir Sparebanken Pluss den overtakende sparebank. Det vil si at Sparebank Pluss overtar alle Sparebanken Sørs eiendeler, rettigheter og BLOGGER: Adm. dir. Geir Bergskaugforpliktelser ved gjennomføring av fusjonen.

Etter sammenslåingen vil Sparebanken Pluss endre navn til Sparebanken Sør.

Våre to banker utfyller hverandre geografisk, og sammen vil vi posisjonere oss som landsdelens desidert største finansinstitusjon. Den fusjonerte banken vil få en forvaltningskapital på rundt 90 milliarder kroner, og blir dermed den femte største norskeide banken.

Vi har tro på at en fusjon vil gi en stor og sterk regionbank, i og for landsdelen, med regional og lokal beslutningsevne og bred kompetanse.

En fusjon er industrielt riktig og vil gi både markedsmessige og kostnadsmessige fordeler for bankene Dette vil gi et grunnlag for langsiktig vekst og verdiskaping på Sørlandet.

Den vedtatte fusjonsplanen inneholder imidlertid en del betingelser, som må oppfylles for at fusjonen skal kunne gjennomføres:

  • Det forutsettes at forstanderskapene i bankene treffer de nødvendige vedtak.
  • Det forutsettes at styrene i bankene treffer særskilte vedtak om å gjennomføre sammenslåingen, hvis egenkapitalbeviseierne i Sparebanken Pluss krever sine egenkapitalbevis innløst. I tillegg må da nødvendige vedtak treffes i forstanderskapet i Sparebanken Pluss.
  • Det forutsettes at kontraktsparter som har betinget seg rett til å si opp kontrakter eller har andre særskilte rettigheter gi samtykke på vilkår som er akseptable for bankenes styrer.
  • Det forutsettes at kreditorvarselperioden på to måneder skal være utløpt og forholdet til bankenes kreditorer ikke skal være til hinder for gjennomføringen.
  • Det forutsettes at Finansdepartementet gir nødvendig godkjenning av hovedavtalen med felles fusjonsplan.
  • Det forutsettes at Konkurransetilsynet sier ja til fusjonen.
  • Det forutsettes at ingen av bankene før fusjonen inngår avtaler om eller foretar disposisjoner som kan ha en vesentlig innvirkning på sammenslåingen.

Geir Bergskaug, administrerende direktør i Sparebanken Sør

Av: Geir Bergskaug Administrerende direktør
Blogg:
Ikke bare bank