Meny

Garantert fortrinnsrettsemisjon

Styret i Sparebanken Sør vedtok 30. mars 2016 nærmere vilkår for en garantert fortrinnsrettsemisjon. Styrets forslag overfor forstanderskapet om fortrinnsrettsemisjonen ble videre vedtatt av forstanderskapet den 30. mars 2016. Tegningsperioden ble avsluttet 19. april kl. 1630.

Eierandelskapitalen i Sparebanken Sør økte med NOK 544 763 500 ved utstedelse av 10 895 270 nye egenkapitalbevis. Tegningskursen ble NOK 55 per egenkapitalbevis.

Egenkapitalbevisinnehavere i Sparebanken Sør mottok 2,3 omsettelige og noterte tegningsretter per egenkapitalbevis de var registrert som eiere av i VPS per utløpet av 1. april 2016. En tegningsrett gav eieren rett til å tegne og motta allokering for et nytt egenkapitalbevis.

Se børsmeldinger:
Forslag til vilkår for den garanterte fortrinnsrettsemisjonen.

Fortrinnsrettsemisjon vedtatt av forstanderskapet