Meny

Valgmøte for egenkapitalbeviseiere

Det avholdes valgmøte for egenkapitalbeviseieres valg til forstanderskapet i Sparebanken Sør 15. februar 2023.

Valgmøtet avholdes digitalt via Teams, ev. ved oppmøte i Sparebanken Sørs hovedkontor.

  • Når: 15. februar 2023 kl. 1600 
  • Hvor: Rådhusgt. 7/9, Kristiansand, inngang Markensgate. Alternativt på Teams.
    Det er mulig å delta selv om man ikke er registrert Teams-bruker.
  • Hvordan stemmer du som deltar digitalt: du sender en e-post til e-postadressen som vil bli oppgitt i møtet.

På påmeldingsskjemaet må du oppgi e-postadressen som du skal stemme fra, og Teams-invitasjonen til valgmøtet vil bli sendt til denne e-posten.

Etter at valget er foretatt, vil det bli informasjon om foreløpig regnskap 2022 v/adm. direktør Geir Bergskaug og direktør økonomi / CFO Steinar Vigsnes. 

I henhold til bankens vedtekter skal antall EK-medlemmer i forstanderskapet økes fra 6 til 9 i 2023. Det foreligger innstilling på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valgkomiteens innstilling finnes her (åpnes i nytt vindu). Eventuelle andre forslag til kandidater må være valgkomiteen i hende innen påmeldingsfristen til møtet.

Innkalling til valgmøtet sendes egenkapitalbeviseierne senest to uker før møtet.

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Sør registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir 1 stemme. For øvrig vises til finansforetaksloven § 10-11 og bestemmelsene om egenkapitalbeviseiernes representasjon og valg til forstanderskapet som finnes i vedtektenes §§ 3-1 og 3-4.

Egenkapitalbeviseiere som vil delta på valgmøtet og har stemmerett ved valget, må melde seg på via elektronisk skjema (åpnes i nytt vindu).

Dersom man skal møte med fullmektig, må fullmakt (åpnes i nytt vindu) sendes inn før fristen. Adressen står på fullmaktsskjemaet.

Påmeldingsskjema og eventuelt fullmakt måtte være registrert mottatt senest 10. februar kl. 1530. Dersom du skal melde deg på som både privatperson og som virksomhet, så må du sende inn skjemaet to ganger. 

Det oppfordres for øvrig til at egenkapitalbeviseiere som får informasjon tilsendt per post, registrerer sin e-postadresse på verdipapirkontoen og velger at informasjon skal sendes per e-post.

Kristiansand, 24. januar 2023.

Anne Omholt Hovstad,
forstanderskapets leder

Forstanderskapet

Bankens øverste organ