Meny

Valgmøte for egenkapitalbeviseiere

Valget er avsluttet for 2021.

Det avholdes valgmøte for egenkapitalbeviseieres valg til forstanderskapet i Sparebanken Sør 16. februar. Valgmøtet avholdes elektronisk via Teams på grunn av smittevernsituasjonen.

  • Når: 16. februar 2021 kl. 1600 
  • Hvor: Teams, det er mulig å delta selv om man ikke er registrert Teams-bruker
  • Hvordan stemmer du: e-post skal sendes til e-postadressen som oppgis i møtet

Valget foregår elektronisk ved at man sender e-post til en e-postadresse som vil bli oppgitt på møtet. På påmeldingsskjemaet må man oppgi e-postadressen som man skal stemme fra, og Teams-invitasjonen til valgmøtet vil bli sendt til denne e-posten. Selv om man ev. ikke er registrert Teams-bruker, vil man ved hjelp av invitasjonen kunne delta på møtet.

Etter at valget er foretatt vil det bli informasjon om foreløpig regnskap 2020 v/adm. direktør Geir Bergskaug og økonomisjef Steinar Vigsnes. 

Det skal velges 1 medlem og 1 varamedlem til forstanderskapet for perioden 2021-2025.

Innkalling til valgmøtet sendes egenkapitalbeviseierne senest to uker før møtet.

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Sør registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir 1 stemme. For øvrig vises til finansforetaksloven § 10-11 og bestemmelsene om egenkapitalbeviseiernes representasjon og valg til forstanderskapet som finnes i vedtektenes §§ 3-1 og 3-4.

Valgkomiteens innstilling finnes her.

Egenkapitalbeviseiere som vil delta på valgmøtet og har stemmerett ved valget, måtte melde seg på via elektronisk skjema, eller ved å sende påmeldingsskjema (åpner pdf i nytt vindu) i vanlig post til:
Sparebanken Sør, v/administrasjonen, Postboks 200, 4662 Kristiansand.

Dersom man skal møte med fullmektig, må fullmakt (åpner pdf i nytt vindu) sendes inn elektronisk via påmeldingen eller i vanlig post til samme adresse som ovenfor.

Påmeldingsskjema og eventuelt fullmakt måtte være registrert mottatt senest 10. februar kl. 1530.

Det oppfordres for øvrig til at egenkapitalbeviseiere som får informasjon tilsendt pr. post, registrerer sin e-postadresse på verdipapirkontoen og velger at informasjon skal sendes pr. e-post.

Kristiansand, 22. januar 2021.

Jorunn Aarrestad,
forstanderskapets leder

Forstanderskapet

Bankens øverste organ