Meny

Valgmøte for egenkapitalbeviseiere

Det ble avholdt valgmøte for egenkapitalbeviseieres valg til forstanderskapet i Sparebanken Sør 15. februar 2022. Valgmøtet ble avholdt elektronisk via Teams.

  • Når: 15. februar 2022 kl. 1600 
  • Hvor: Teams, det er mulig å delta selv om man ikke er registrert Teams-bruker
  • Hvordan stemmer du: e-post skal sendes til e-postadressen som oppgis i møtet

Valget foregår elektronisk ved at man sender e-post til en e-postadresse som vil bli oppgitt på møtet. På påmeldingsskjemaet må man oppgi e-postadressen som man skal stemme fra, og Teams-invitasjonen til valgmøtet vil bli sendt til denne e-posten. Selv om man ev. ikke er registrert Teams-bruker, vil man ved hjelp av invitasjonen kunne delta på møtet.

Etter at valget er foretatt, vil det bli informasjon om foreløpig regnskap 2021 v/adm. direktør Geir Bergskaug og økonomisjef Steinar Vigsnes. 

Det skal velges 1 medlem og 1 varamedlem til forstanderskapet for perioden 2022-2026.
I tillegg skal det velges 1 varamedlem, suppleringsvalg for Rune Røiseland, for perioden 2022 – 2024.
Dersom Harald Rune Øyhovden velges til fast medlem av forstanderskapet i henhold til valgkomiteens innstilling, må det også foretas suppleringsvalg for ham for perioden 2022 – 2025.

Innkalling til valgmøtet sendes egenkapitalbeviseierne senest to uker før møtet.

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Sør registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir 1 stemme. For øvrig vises til finansforetaksloven § 10-11 og bestemmelsene om egenkapitalbeviseiernes representasjon og valg til forstanderskapet som finnes i vedtektenes §§ 3-1 og 3-4.

Valgkomiteens innstilling finnes her.

Egenkapitalbeviseiere som vil delta på valgmøtet og har stemmerett ved valget, måtte melde seg på via elektronisk skjema, eller ved å sende påmeldingsskjema (åpner pdf i nytt vindu) i vanlig post til:
Sparebanken Sør, v/administrasjonen, Postboks 200, 4662 Kristiansand.

Dersom man skal møte med fullmektig, må fullmakt (åpner pdf i nytt vindu) sendes inn elektronisk via påmeldingen eller i vanlig post til samme adresse som ovenfor.

Påmeldingsskjema og eventuelt fullmakt måtte være registrert mottatt senest 11. februar kl. 1600.

Det oppfordres for øvrig til at egenkapitalbeviseiere som får informasjon tilsendt per post, registrerer sin e-postadresse på verdipapirkontoen og velger at informasjon skal sendes per e-post.

Kristiansand, 27. januar 2022.

Jorunn Aarrestad,
forstanderskapets leder

Forstanderskapet

Bankens øverste organ