Meny

Valgmøte for egenkapitalbeviseiere

Innkalling er sendt ut til egenkapitalbeviseierne i Sparebanken Sør. Under følger brevet fra forstanderskapets leder.

Til egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Sør

INNKALLING TIL VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

Det innkalles med dette til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Sør

6. februar kl 1600 i Sparebanken Sørs hovedkontor, Rådhusgt. 7/9, i Kristiansand. (Inngang fra Markensgt.)

Det skal velges 1 medlem og 1 varamedlem til forstanderskapet.

På valg i 2018 er medlem Alf Albert og varamedlem Tor A. Monan.

Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år. Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Sør registrert i Verdipapirsentralen per 1. februar 2018. Hvert egenkapitalbevis gir 1 stemme. For øvrig gjelder bestemmelsene i Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker.

Den er valgt som medlem som har fått flest stemmer. Den som deretter har fått flest stemmer er valgt som varamedlem.

I henhold til fusjonsavtalen har valgkomiteen lagt til grunn at 3 medlemmer og 3 varamedlemmer av forstanderskapet velges av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og 3 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av andre eiere av egenkapitalbevis.

Valgkomiteens innstilling er som følger:

Medlem Alf Albert (gjenvalg)  
Varamedlem Tor A. Monan (gjenvalg)

Egenkapitalbeviseiere som vil delta i valgmøtet og har stemmerett ved valget, må sende inn vedlagte påmeldingsskjema i utfylt stand. Dersom en ønsker å møte ved fullmektig, må fullmaktsskjema fylles ut og returneres.

Påmelding og evt. fullmakt må være registrert mottatt senest innen 1. februar kl. 15:30. Dette kan sendes via mail til valgkomiteens sekretær Liv Sivertsen: lgs@sor.no eller vanlig post til: Sparebanken Sør, Postboks 200, 4662 Kristiansand. 

Kristiansand, 18. januar 2018

Øystein Haga, forstanderskapets leder