Økonomiske endringer i 2015

  •  

NETTHANDEL: Grensen for momsfri handel fra utlandet har økt til 350 kroner.

Det nye året innledes med en rekke endringer på skatt- og avgiftsområdet. 

Her skal jeg kort gjøre rede for noen av dem.

Til slutt i artikkelen ligger en lenke til regjeringen.no – der du får hele oversikten.

Avgiftsfri innførsel av varer 

Grensen for merverdiavgiftsfri innførsel av varer øker fra 200 kroner til 350 kroner. Dette har særlig relevans for den stadig økende netthandel, og har vært mye omtalt i media. Mange mener likevel at netthandelen på grunn av svekket kronekurs ikke vil øke dramatisk.

Forsikring 

Premier og ytelser i nytegnede private og frivillige livsforsikringer skal fra 1. januar 2015 være såkalt kjønnsnøytrale. Bransjen har tidligere benyttet levealdersbestemte tariffer. Ettersom kvinner lever lenger enn menn, har det etter manges mening oppstått kjønnsdiskriminerende prisforskjeller i privat livsforsikring. I de kollektive ordninger er det allerede innført kjønnsnøytralitet. Det samme gjelder ytelser fra NAV.

Formue 

Skattesatsen reduseres med 0,15 % til 0,85 %. Bunnfradraget øker fra 1 million kroner til 1,2 millioner kroner per person. Ligningsverdi av sekundærbolig og næringseiendom økes til 70 % av markedsverdi. Den var tidligere 60 %.

Pensjon 

Mottakere av AFP og alderspensjon gis et skattefradrag som trappes ned mot samlet pensjonsinntekt. Fradraget skal fortsatt trappes ned mot uføreytelser – selv om ny uføretrygd og andre uføreytelser fra 1.1.2015 skattlegges som lønn. Dette finner du mer om på nav.no og skattetetaten.no.

Minstefradrag 

Satsen for pensjonister økes fra 27 til 29 % og øvre grense øker med 2,5 % til 72 200 kroner. Satsen for lønnsmottakere blir fortsatt 43 %, mens øvre grense øker med hele 5,8 % til 89 050 kroner. Dette bidrar til å flytte deler av skattebyrden over fra lønnsmottaker til pensjonist – et villet tiltak i fordelingspolitikken.

Toppskatt 

Toppskatten slår inn på 550 500 kroner (trinn 1), en økning på 4,4 %. Innslagspunktet på trinn 2 blir 885 600 kroner, en økning på 3,3 %. Satsene forblir uendret på henholdsvis 9 og 12 %.

Hele publikasjonen finner du hos Regjeringen.                                        

Skrevet av 
Johan Songe
Sør Investeringsrådgivning

Silhouette av gjesteblogger
Av: Gjesteforfatter Gjest
Blogg:
Ikke bare bank