Fremtidsfullmakt - hva er det?

  •  

Fremtidsfullmakt kan være nyttig både for din egen del, og kanskje dine foreldre eller besteforeldre.

Hvem skal hjelpe deg når du ikke lenger er i stand til å ta ivareta dine egne interesser? Det kan være lurt å tenke gjennom.

Som ordet sier handler dette om noe som kan bli aktuelt en gang i fremtiden, men for de fleste av oss frembringer ordet bare masse spørsmål – av typen hva, hvem og hvorfor?

Og når disse er besvart, kommer det raskt et par til; nemlig når og hvordan?

Jeg skal her prøve å gi noen svar.  

Hva er en fremtidsfullmakt? 

Den korrekte definisjonen finner vi i vergemålsloven § 78 som sier: «En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten».

En mer folkelig definisjon kan være: «En fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til offentlig vergemål». Dette er altså et dokument som sier noe om hvem som skal hjelpe deg på et fremtidig tidspunkt hvis du ikke selv er i stand til å ivareta dine interesser.  

Hvem er en fremtidsfullmakt aktuell for?

Med sterkt økende levealder vil jeg si at fremtidsfullmakt kan være aktuelt for de fleste av oss.

Enten man – som jeg – er kommet til skjels år og alder og har begynt å tenke på hvordan jeg vil at mine nærmeste skal håndtere saker som angår meg og mitt, hvis eller når jeg ikke lenger kan ordne alt selv. Eller man har foreldre som tar opp slike temaer og ønsker at barna skal ta over en del av ansvaret.

Hvorfor kan en fremtidsfullmakt være løsningen?

Med en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem som skal ta seg av de sakene du trenger hjelp til. Ikke slik å forstå at dette har vært umulig før. De fleste eldre kommer til et punkt i livet der man ønsker hjelp til ulike formål, det være seg å betale regninger eller ta ut penger eller hente pakker på posten.

Da ordner man det med en fullmakt. Det er bare det at en «alminnelig» fullmakt opphører å være gyldig i det øyeblikk du når en tilstand der du av helsemessige årsaker ikke lenger kan ivareta dine interesser. Og da blir det oppnevnt en verge for deg – men ikke nødvendigvis en du selv ville valgt. En verge kan ikke fritt bestemme hvordan han eller hun syns dine økonomiske forhold bør ordnes.

Dette styres av lover og forskrifter med Fylkesmannen som ansvarlig operatør – og av en håndbok for verger på 30 sider. Vi kan enkelt si at ordningen med fremtidsfullmakt gjør det mulig å skreddersy gode løsninger for den enkelte. 

Når bør en fremtidsfullmakt opprettes?

Litt forenklet kan man si at en fremtidsfullmakt bør opprettes før det er for sent!Det er nemlig et krav at den som oppretter en fremtidsfullmakt gjør det av egen fri vilje og har evnen til å forstå hva det innebærer å gi en slik fullmakt. Dette skal dessuten bevitnes. En kanskje opplagt sak er at man må være fylt 18 år for å kunne opprette en fremtidsfullmakt.

Hvordan opprettes en fremtidsfullmakt?                                                        

Fullmakten kan gjøres svært enkel, eller den kan detaljert regulere mange ulike forhold tilpasset den enkeltes behov. Derfor finnes ingen standard fremtidsfullmakt. Et eksempel på en enkel fremtidsfullmakt finner du på www.vergemal.no. Det er viktig å huske at både dette og andre eksempler du kommer over, er nettopp det, altså eksempler. Det kan være gode grunner for at fullmakten skal se annerledes ut i det enkelte tilfellet.

Når trer en fremtidsfullmakt i kraft?

Fullmaktentrer i kraft når fullmaktsgiveren har mistet evnen til mentalt å forstå rekkevidden av fullmakten, eller på grunn av fysiske helseplager ikke lenger kan ivareta sine interesser selv. Av dette følger at det da må fremskaffes en legeerklæring hvor det tas stilling til i hvilken grad fullmaktsgivers diagnose(r) påvirker nettopp dette.Det anbefales å be Fylkesmannen stadfeste ikrafttredelsen.

Hva skal til for at fullmakten blir ugyldig?

En fremtidsfullmakt kan bli kjent ugyldig om den ikke tilfredsstiller lovens formkrav. Det handler blant annet om hvem som kan være vitner. Formkravene er ikke ulike de som gjelder for testament. En fremtidsfullmakt kan også bli kjent ugyldig dersom det oppstår tvil om fullmaktsgivers helse- og sinnstilstand da fullmakten ble gitt.

Et godt råd kan derfor være at det innhentes legeerklæring også på det tidspunkt fullmakten opprettes. Et annet godt råd kan være å be om juridisk bistand når det skal opprettes fremtidsfullmakt – spesielt i tilfeller der det dreier seg om kompliserte økonomiske og personlige forhold.

Og ellers?

Det kan være greit å løfte en pekefinger og peke på noen mulige ulemper og fallgruver. Selv om loven har bestemmelser om tilbakekall av fremtidsfullmakt, kan det vise seg vanskelig i praksis. Ordningen innebærer stor grad av selvbestemmelse, som igjen betyr økt konsekvensansvar. Det vil alltid være en risiko for at fullmektigen opptrer annerledes enn fullmaktsgiveren hadde tenkt seg.

En fullmektig blir ikke i samme grad som en verge «overvåket», slik at en fullmektig som misbruker sin stilling vil vanskeligere bli oppdaget enn en verge i samme situasjon. Det er derfor helt avgjørende at fullmaktsgiver har tillit til den eller de personer som oppnevnes som fullmektig. 

Du finner en mer omfattende beskrivelse av ordningen her:  https://www.vergemal.no/fremtidsfullmakt

Av: Johan Songe Pensjonsekspert
Blogg:
Ikke bare bank