Hva er egentlig fremtidsfullmakt?

 •  

Har du tenkt på hvem som skal passe på dine personlige interesser dersom du en gang i fremtiden ikke klarer å gjøre det selv? Les om fremtidsfullmakt og ta grep om din egen fremtid.

Har du tenkt på hvem som skal passe økonomien din og dine personlige interesser om du en dag ikke lenger skulle være i stand til å gjøre det selv?

Skriv en framtidsfullmakt, så kan du selv bestemme hvem som skal ivareta din økonomi eller dine personlige interesser.

Men hva er egentlig fremtidsfullmakt?

Ordningen med fremtidsfullmakt er en frivillig, privatrettslig ordning, og er et alternativ til vergemål for den som ønsker å ordne forholdene selv. Denne ordningen gir langt flere muligheter for å «skreddersy» gode løsninger enn ved et ordinært vergemål. Begrepet fremtidsfullmakt defineres i vergemålslovens paragraf 78:

«En fremtidsfullmakt er fullmakt til èn eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at vedkommende på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som dekkes av fullmakten.» 

Formkrav til fremtidsfullmakten

Fremtidsfullmakten kan gjelde økonomiske og personlige forhold generelt, men kan også begrenses til å gjelde bestemte områder. Men, skal fremtidsfullmakten innbefatte rett til å disponere over fast eiendom, må den inneholde informasjon om slik disposisjonsrett.

Det er selvsagt også noen formkrav til fremtidsfullmakten:

 • Fullmakten må være skriftlig
 • Fullmaktsgiver må være over 18 år
 • To vitner over 18 år må være tilstede samtidig og signere mens du er tilstede
 • Vitnene må vite hva det innebærer å skrive under en fullmakt
 • Verken fullmektigen eller dennes ektefelle, samboer, foreldre, barn eller barnebarn kan være vitner

I tillegg til formkravene listet over bør fremtidsfullmakten dateres og vitnene bør i påskrift opplyse om at du har opprettet fullmakten av egen fri vilje i tillegg til at du har evne til å forstå hva det innebærer. Påskriften bør også inneholde vitnenes fødselsdato og adresse.

Når trer en fremtidsfullmakt i kraft?

Fremtidsfullmakten trer først ikraft når fullmaktsgiveren er i en slik tilstand som beskrevet i vergemålslovens paragraf 78. Det er fullmektigen som tar stilling til når fullmakten trer i kraft og underretter den det gjelder og dens nærstående. Fullmektigen kan også be statsforvalteren om å stadfeste at fullmakten trer i kraft, og statsforvalteren vil da utstede en attest på dette.

For at fremtidsfullmakten skal kunne benyttes i banken, vil banken kreve fremlagt original, legitimasjon fra fullmektig samt legeerklæring som bekrefter at fullmaktsgiveren er i en tilstand som beskrevet i loven.

Fullmaktsgiveren kan når som helst tilbakekalle fullmakten så sant vedkommende har evnen til å forstå betydningen av det, og at den ikke er trådt i kraft. Tilbakekalling skjer ved at fullmaktsgiveren krever fullmakten tilbake eller ødelegger den. Fullmektigen, på sin side, plikter å gi den tilbake.

Se video der jeg prater med advokat Helle Cecilie Lineikro fra Advokatfirma Tofte om fremtidsfullmakt. (åpnes i nytt vindu).

Eksempel på fremtidsfullmakt

Her kan du lese hva statsforvalteren skriver om fremtidsfullmakt. (åpnes i nytt vindu). Du finner et eksempel på fremtidsfullmakt på siden.

Her finner du eksempel på fremtidsfullmakt hos statsforvalteren

En fremtidsfullmakt pleier ofte å inneholde følgende informasjon

 • fullt navn og fødselsnummer på den som gir fullmakt (fullmaktsgiver)
 • fullt navn og fødselsnummer på den som skal representere fullmaktsgiver (fullmektig)
 • beskrivelse av når fullmakten skal tre i kraft (fysisk og/eller psykisk helse)
 • eventuelle krav om legeerklæring eller stadfestelse hos fylkesmannen
 • hvilken informasjonsplikt fullmektig har til pårørende
 • oppgavene fullmektig skal utføre for fullmaktsgiver (gjelder det økonomi, personlige interesser, eiendeler, juridiske rettigheter, eventuelle gaver)
 • spesifisering av oppgavene innenfor de forskjellige områdene nevnt over
 • spesifisering av ev. eiendom med kommune-, gårds- og bruksummer o.l. og hva som skal skje med denne dersom (ved flytting til sykehjem eller kjøp av mer tilpasset bolig el.l.)
 • spesifisering av fordeling av ev. inntekter dersom overskudd ved salg
 • spesifisering av utgifter ved arbeidet som fullmektig
 • fullt navn og fødselsnummer på ev. annen person som skal tre inn som fullmektig dersom førstevalget ikke kan utføre arbeidet
 • sted, dato, underskrift av fullmaktsgiver
 • bekreftelse av to vitner som er til stede og kan bekrefte at det er fullmaktsgivers vilje i dokumentet

Husk at vitner ikke kan være fullmektiger for personen som er fullmaktsgiver. Vitner kan hjeller ikke være ektefelle, samboer, foreldre, barn eller barnebarn til verken fullmaktsgiver eller fullmektiger.

Husk at du finner utførlig informasjon om fremtidsfullmakt hos statsforvalteren.no (åpnes i nytt vindu), inkludert eksempel på fremtidsfullmakt.

Av: Kenneth Sjåvåg Privatøkonom
Blogg:
Ikke bare bank