7 skatteendringer som kan bety noe for deg

  •  

Privatøkonom Kenneth Sjåvåg gir deg 7 skatteendringer som kan bety noe for deg i 2019

Sammen med alle nyttårsforsettene kommer også hvert år ulike endringer fra Finansdepartementet. Dette har jeg tenkt å skrive litt om; ikke fordi det er så veldig festlig, men fordi disse endringene kan ha betydning for din økonomi i 2019.

Det blir ikke en uttømmende liste over endringene departementet har vedtatt skal gjelde fra og med 1. januar i år, men et utvalg av endringer. Ønsker du å gå mer i dybden anbefaler jeg deg å klikke inn på regjeringens nettsider.

Årlige endringer i skatt på alminnelig inntekt fortsetter og satsen settes ned fra 23 prosent i 2018 til 22 prosent i 2019. Samtidig endres skatt på aksjegevinster og utbytte fra 30,59 prosent til 31,68 prosent.

Aksjesparekonto

Overgangsordningen som i 2017 og 2018 har gitt rom for å flytte aksjer og aksjefond inn på aksjesparekonto uten at selve flyttingen utløser skatt videreføres ut 2019. Andre endringer i forhold til aksjesparekonto (ASK):

  • ASK gir også utsatt beskatning på utbytte
  • Verdipapirer kan overføres mellom egne aksjesparekontoer uten beskatning
  • Ved skilsmisse kan verdipapirer overføres til ektefelles ASK
  • Ved dødsboskifte kan verdipapirer overføres til arvingers ASK

Fondskonto

Med virkning fra og med 2019 skal investering i aksjer og andre verdipapirer gjennom kapitalforsikring (fondskonto) skattlegges likt som investering i verdipapirfond, gitt at forsikringselementet er lite. Forsikringselementet anses som lite når det ved investors død eller uførhet utbetales et forsikringstillegg som er mindre enn 50 prosent av gjenstående sparebeholdning på kontoen.

Skattefrie satser ved kostdekning på reiser

I 2019 vil skattefri sats for kostdekning være 200 kroner ved reiser med varighet på mellom 6 og 12 timer, og 400 kroner for reiser med varighet over 12 timer.

Ved reiser med overnatting på hotell vil de skattefrie kostsatsene være 578 kroner.

Naturalytelser

Det klargjøres at det er arbeidsgiver som skal ha ansvar for å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for alle naturalytelser som den ansatte mottar i arbeidsforholdet, også når ytelsen mottas via tredjepart som for eksempel ved bonuspoeng på hotell- og flyselskaper.

Ellers poengteres det at skattefritaket ved personalrabatter gjelder inntil en verdi på 7 000 kroner i året.

Formueskatt

Bunnfradraget ved beregning av formueskatt økes fra 1 480 000 til 1 500 000 for enslige. For ektefeller som liknes under ett blir bunnfradraget 3 000 000, samlet.

Det er også verdt å merke seg at den nylig innførte verdsettelsesrabatten for aksjer økes fra 20 til 25 prosent.

Gaver til frivillige organisasjoner

Ønsker du å dele med deg og gi gaver til veldedige organisasjoner så kan du vite at grensen for fradrag for slike gaver økes fra 40 000 til 50 000 kroner per år.

Skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

Er du selvstendig næringsdrivende og har innskuddspensjon kan du fra 2019 få fradrag for maksimalt 7 prosent av beregnet personinntekt fra næring mellom 1 G og 12 G. Dette er en økning fra 6 prosent i 2018.

Dette var ikke de berømmelige syv slag, men syv skattemessige endringer som kan ha betydning for deg i året som nettopp har startet.

Med ønske om et riktig godt nytt privatøkonomisk år!

Av: Kenneth Sjåvåg Privatøkonom
Blogg:
Ikke bare bank