FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift

  •  

Sparebanken Sør har signert FNs klimainitiativ innen finans. Gjennom signeringen stiller Sparebanken Sør seg bak prinsipper for bankdrift som skal gi positive bidrag til nasjonale og internasjonale klima- og bærekraftsmål. Banken forplikter seg blant annet til å arbeide kontinuerlig ned forbedringer innenfor menneskerettigheter, arbeidstageres rettigheter, miljø og antikorrupsjon.

Som ansvarlig regionsparebank har Sparebanken Sør stor påvirkningskraft, både gjennom ordinær bankdrift og gjennom prosjekter banken er engasjert i. Det er derfor svært viktig at banken er bevisst på hvordan produkter og tjenester skaper verdier for kunder, eiere og ikke minst samfunnet som helhet. De 6 prinsippene i det nye FN-initiativet angir den globale standarden for hva det betyr å være en ansvarlig bank, og de vil sikre at bankene skaper verdier for både aksjonærene og samfunnet. Dette er det første globale rammeverket som styrer integrasjonen av bærekraft over alle forretningsområder i en bank, fra strategi til operativ drift.

Vi ser frem til å strekke oss enda lengre for at vi selv, våre kunder, våre leverandører og eiere skal ta bærekraftige valg

Geir Bergskaug

– Ved å undertegne prinsippene forplikter vi oss til å sette konkrete mål- og rapportere på håndteringen av våre viktigste negative klimakonsekvenser, og hvordan vi skal oppskalere våre positive virkninger. På denne måten skal vi som bank bidra til å nå nasjonale og internasjonale klima- og bærekraftsmål, sier administrerende direktør Geir Bergskaug i Sparebanken Sør.

– Klimaendring er en trussel for finansiell stabilitet og dermed en risikofaktor som krever stor oppmerksomhet innen bank/finans. FNs klimapanel har konkludert med at en begrensning av global oppvarming til 1,5 grader vil kreve raske, omfattende tiltak på alle samfunnsområder i en skala verden aldri har sett maken til. Tiden er i ferd med å renne ut, og omstillingene vi står overfor krever derfor kraftigere lut og høyere tempo enn tidligere, sier administrerende direktør i Sparebanken Sør, Geir Bergskaug.

Seks prinsipper

De seks prinsippene som skal veilede bankene i sitt bærekraftarbeid, og støtte opp under FN’s bærekraftsmål og Parisavtalen er:

  • Samordning: Vi vil samordne forretningsstrategien vår for å være konsekvent med og bidra til enkeltmenneskers behov og samfunnets mål, slik det er uttrykt i bærekraftmålene, Parisavtalen og relevante nasjonale og regionale rammeverk. Vi vil rette innsatsen vår mot områdene der vi har størst innvirkning. 
  • Innvirkning: Vi vil kontinuerlig øke den positive innvirkningen, redusere den negative innvirkningen og håndtere risikoen for mennesker og miljø som følger av våre aktiviteter, produkter og tjenester.  
  • Kunder: Vi jobber med kundene våre på ansvarlig vis for å oppfordre til bærekraftig praksis og muliggjøre økonomiske aktiviteter som skaper økt velstand for dagens og fremtidige generasjoner. 
  • Interessenter: Vi vil proaktivt og på ansvarlig vis konsultere, involvere og inngå samarbeidsavtaler med relevante interessenter for å oppnå samfunnets mål. 
  • Forretningsetiske forhold og målsetting: Vi vil implementere disse prinsippene gjennom effektiv forretningsetisk styring og en ansvarlig bankkultur som viser våre ambisjoner og ansvarlighet ved å sette offentlige mål som er relatert til områdene der vi har størst innvirkning. 
  • Åpenhet og ansvarlighet: Med jevne mellomrom gjennom går vi vår
    individuelle og den samlede implementeringen av disse prinsippene, og vi vil være åpne om og ta ansvar for positive og negative innvirkninger og vårt bidrag til samfunnets mål. 

Sparebanken Sør’s visjon er å bidra til bærekraftig økonomisk, sosial, miljømessig vekst og utvikling i landsdelen. Siden 2017 har banken støttet FN’s bærekraftsarbeid gjennom sin tilslutning til FN’s Global Compact.

– Gjennom signeringen av FN’s prinsipper for ansvarlig bankdrift knytter vi oss opp til en ny standard som gjør det enda enklere for oss jobbe systematisk innen området. Prinsippene vil også medføre økt transparens, og dermed gjøre det enklere for omgivelsene å vurdere bankenes arbeid. Vi ser frem til å strekke oss enda lengre for at vi selv, våre kunder, våre leverandører og eiere skal ta bærekraftige valg, sier Geir Bergskaug.

Av: Geir Bergskaug Administrerende direktør
Blogg:
Ikke bare bank