Ordbok for bankspråk

  •  

Bank og finans er fullt av fremmedord og sære betegnelser, som ofte kan være vanskelig for utenforstående. Her får du en forklaring på noen av uttrykkene.

A

Aksje
Eierandel i aksjeselskap. Aksjeeierne er ikke personlig ansvarlige for selskapets forpliktelser. Alle aksjer (av samme klasse) gir lik rett i selskapet. Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i aksjeselskapet.

Aksjefond
Aksjefond er et verdipapirfond som investerer på vegne av andelseierne av aksjefondet. Per definisjon er et aksjefond et fond som investerer minium 80% av forvaltningskapitalen i egenkapitalinstrumenter (VFFs bransjestandard). Aksjefond krever ofte kjøp, salg og forvaltningsavgifter. Det finnes mange ulike aksjefond, bransjefond, nisjefond, regionsfond etc.

Annuitetslån
Et lån der summen av renter og avdrag er den samme ved hver betalingstermin. I begynnelsen utgjør renten en stor del og avdraget en liten del av beløpet som betales hver termin.

Når gjelden reduseres blir rentebeløpet stadig lavere og avdraget tilsvarende større.

Ansvarsforsikring
En forsikring som dekker det økonomiske erstatningsansvar man har for skader man påfører andre (personer eller gjenstander). For privatpersoner er dette ansvaret gjerne dekket gjennom hjemforsikring eller villaeierforsikring. For et firma er det vanlig å tegne særskilte ansvarsforsikringer, der premien vil variere med forsikringsbeløp og typen av ansvar.

Avdrag
Et delbeløp i nedbetaling av en gjeld. 

Avkastning
Den forrentning du får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursverdi.

Avtalegiro
Avtalegiro er en løsning for elektronisk utsendelse og betaling av regninger.

Når du har satt opp Avtalegiro, blir regningene automatisk betalt på forfallsdato. Du slipper da å huske på å betale og du sparer miljøet og postkassa for papirfakturaer.

B

BankID
BankID er en personlig og elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nett.

Med BankID kan du logge inn i nettbanken, og du kan signere dokumenter elektronisk slik at du slipper å møte opp personlig eller sende i post.

Bankremisse
Bankremisse er bankens egen sjekk som du kan benytte istedenfor å ta ut store kontantbeløp. Dette passer ofte i forbindelse med konfirmasjons- og bryllupsgaver, eller når du vil handle kostbare ting som bil, båt eller liknende.

Ta kontakt med banken for å få utstedt en bankremisse.

Benchmark
Sammenligningsgrunnlag. I rentemarkedet benyttes ofte renten på statspapirer som benchmark, mens ledende aksjeindekser benyttes som benchmark i aksjemarkedet.

BSU
BSU er den desidert beste form for sparing for unge mennesker som sparer til egen bolig! Du får bankens beste rente og skattelette - les regler om BSU her.

Boligsparing for ungdom-konto gir deg også lånerett på fire ganger sparebeløpet.

For å få fordelene med BSU, må pengene du har spart opp brukes på kjøp av bolig eller nedbetaling av boliglån. 

Bufferkapital
Et nøkkeltall som benyttes til å beskrive den risikobærende evnen til livsforsikringsselskaper. Lav bufferkapital innebærer liten risikobærende evne. Bufferkapitalen er definert som: Ansvarlig kapital utover 8 prosent av beregningsgrunnlaget + tilleggsavsetninger + kursreguleringsfond.

C

Chip
Et bankkort med en mikrochip har mer lagringskapasitet, gir bedre sikkerhet og gir nye betalingsmuligheter. Informasjonen i chipkortet er beskyttet av kryptering, noe som gjør at det er ekstremt vanskelig å få tilgang til den på ulovlig vis.

CVV2-kode (CVC2-kode)
CVV2 kode er en kontrollkode for transaksjoner hvor kortet ikke er fysisk tilstede, for eksempel ved netthandel. Koden består av de tre siste sifrene i den syvsifrede koden bak på kortet i signaturfeltet.

D

Deflasjon
Vanlig betegnelse på en lengre periode med fallende priser og økende pengeverdi i et samfunn. Det motsatte av inflasjon.

Depotinstitusjon
Vanligvis en bank. En depotinstitusjon sikrer at den enkelte kundes verdipapirer er riktig registrert og "oppbevart" i verdipapirsentralene der papirene er utstedt. Et depot har viktige funksjoner ved oppgjør av verdipapirhandler og yter også regnskapstjenester. Det kan videre avtales tilleggstjenester, som overvåking av eksterne forvaltere og utlån av verdipapirer.

Derivat
En finansiell kontrakt hvor verdien avhenger av verdien til en underliggende variabel på et fremtidig tidspunkt. Derivater med priser på finansielle aktiva, råvarer som underliggende variabel er definert som finansielle instrumenter i verdipapirhandelloven. Opsjoner og terminkontrakter er eksempler på derivater.

Due diligence
Due diligence (dd) er en omfattende selskapsgjennomgang. Det vil si at det er en arbeidsprosess og metode for å samle inn og analysere informasjon om bedrifter.

Dette er vanlig i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, for å verdsette selskapene.

I forbindelse med fusjonen mellom Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss ble dette gjennomført.

E

Effektiv rente  
Den renten man betaler når alle lånekostnadene, det vil si gebyrer, provisjoner og andre kostnader er tatt med. Den effektive renten er høyere enn den renten som oftest oppgis (den nominelle renten). Banker oppgir både nominell og effektiv rente når man tar opp et lån.

Egenandel     
I forbindelse med forsikring er dette den delen av skaden du må betale selv.

Egenandel brukes for å avskjære de minste skadesakene. De koster mye i saksbehandling. Skulle absolutt alle skadesaker saksbehandles og erstattes, ville det bli svært fordyrende og forsikringspremien ville økt for alle.

Egenandelen gjør også at det koster litt å melde en skadesak. Det virker skadeforebyggende fordi det motiverer folk til å bli litt mer forsiktige.

Egenkapital
Den kapital som en person, en bedrift (eller bedriftens eiere) selv eier. Fremkommer ved å trekke gjelden fra den samlede kapital.

Egenkapitalbevis
Et verdipapir som ligner på en aksje, men som skiller seg fra en aksje med hensyn til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i selskapets organer.

Egenkapitalbevis kan utstedes av sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper for å tiltrekke seg ny kapital.

Emisjon
Innhenting av kapital ved utstedelse av verdipapirer.

Aksjeemisjon innebærer at aksjekapitalen i et aksjeselskap blir forhøyet. Dette skjer normalt ved utstedelse av nye aksjer i selskapet.

eFaktura
Dette er en løsning for elektronisk fakturering. Og for deg som kunde vil det si at du kan få regningene dine rett i nettbanken. Med ferdig utfylt KID, kontonummer, forfallsdato og beløp. Alt du trenger å gjøre er å godkjenne fakturaen.

På denne måten slipper du å taste inn lange KID-numre, du sparer miljøet og du sparer penger. 

F

Fastrentelån
Et fastrentelån er et lån der du binder renten på et avtalt nivå, for et bestemt antall år.

På denne måten er du sikret en viss forutsigbarhet i din privatøkonomi.

Finansielle instrumenter
Med finansielle instrumenter menes omsettelige verdipapirer, for eksempel aksjer, verdi- papirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter og derivater.

Flexilån
Flexilån vil si at du har et fleksibelt lån, hvor du har disponibel kreditt uten at du trenger å kontakte banken for å utvide lånet. Lånerammen tilsvarer inntil 70 prosent av verdien på boligen din, og med rammelånet gjør du som du vil og når du vil.

Har du en bolig til en verdi av 2 500 000 kroner, vil du kunne få en låneramme på inntil
1 750 000 kroner. Har du lån fra før på 1 000 000 kroner, så vil du ha 750 000 kroner som du kan bruke til hva du vil.

Fondsmegler
En mellommann ved omsetning av aksjer og obligasjoner, en fonds- og aksjemegler.

Forsikring
En tjeneste beregnet på å gi sikkerhet mot økonomisk tap eller økonomisk erstatning for tap ved skade på ting eller mennesker eller ved dødsfall.

Forsikringspremie
Det beløp som forsikringstageren må betale for en forsikring; prisen på en forsikring.

Folketrygdens grunnbeløp (G)
Folketrygdens grunnbeløp (forkortes ofte som G) benyttes som grunnlag for å beregne norske trygde- og pensjonsytelser.

I tillegg brukes G ofte som begrep på andre områder enn pensjon og trygd. Blant annet ved beregning av forsikringsutbetalinger. 

Forstanderskapet
Forstanderskapet var det gamle navnet på Sparebanken Sørs øverste organ og skulle passe på at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak.

Forvaltningskapital
Den samlede kapital (summen av gjeld og egenkapital) i en bank eller en annen finansinstitusjon.

Fripolise
En avbrutt forsikring som gir redusert utbetaling ved fremtidig forfall. Brukes særlig om en livs- eller pensjonsforsikring der premieinnbetalingen er stoppet på et tidligere tidspunkt enn avtalt.

Den løpende polise går dermed over til å bli en fripolise, det vil si en polise som ikke krever ytterligere innbetalinger. Fremtidige ytelser blir også tilsvarende redusert.

Fusjon
Sammenslutning av selskaper. Som oftest gjennom utveksling av aksjer på bestemte betingelser.

Førstehjemslån
Et lån til deg som skal kjøpe bolig for første gang. Førstehjemslån har normalt bankens beste rente. 

G

Gebyr
Priser du betaler for de ulike banktjenestene. Et gebyr skal stå i rimelig forhold til hva det koster å produsere tjenesten.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er Sparebanken Sørs øverste organ. Den skal passe på at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak.

Gjeldsbrev
Et dokument med en erklæring om at man skylder penger. Loven skiller mellom to hovedtyper: omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev.

Vanlige omsetningsgjeldsbrev er pantobligasjoner, ihendehaverobligasjoner (bl.a. statsobligasjoner), ordregjeldsbrev (bl.a. vekselobligasjoner, sjekker og bankremisser) og navnegjeldsbrev som lyder på navn og som uttrykkelig sier at de er omsetningsgjeldsbrev.

Enkle gjeldsbrev lyder også på navn, men de er ikke beregnet på omsetning og gir ikke samme rettsvern.

Grunnfondsbevis
Et verdipapir som ligner på en aksje, men som skiller seg fra en aksje med hensyn til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i selskapets organer. Grunnfondsbevis kan utstedes av sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper for å tiltrekke seg ny kapital.

H

Høyrentekonto
En konto i en bank eller annen finansinstitusjon der innskyteren får en relativt sett høy rente. Langsiktige sparekonti er gjerne eksempler på slike høyrentekonti.

I

Indeks
En sum av økonomiske/finansielle størrelser. Indekser benyttes til å si noe om utviklingen over tid. Konsumprisindekser og aksjeindekser er eksempler på hyppig benyttede indekser.

Inflasjon
Prosentvis stigning i det generelle pris- og inntekstnivået. Måles ved den årlige konsumprisindeksen. Det motsatte av deflasjon.

Inkasso
Innkreving av penger som man har til gode.

Innskudd
Penger som er satt inn for sparing eller forvaltning i en bank eller annen kredittinstitusjon.

Investor
En som plasserer penger i verdipapirmarkedet. Kan både være enkeltpersoner, firmaer og institusjoner som forvalter penger.

K

Kapitaldekning
Et forholdstall som sier noe om soliditeten til finansinstitusjoner og verdipapirforetak. Det er spesielle regler for hvordan kapitaldekningen skal beregnes.

Kausjon
En garanti for at en annen person innfrir sine økonomiske forpliktelser.

Ved selvskyldnerkausjon kan den som har penger til gode (kreditor) etter forfall umiddelbart kreve beløpet innbetalt fra kausjonisten.

Ved simpel kausjon må kreditor først prøve å inndrive sitt tilgodehavende hos lånetaker, før beløpet kreves innbetalt fra kausjonisten.

Kombinasjonsfond
Kombinasjonsfond investerer i renter og aksjer. Her søker forvalter å finne en optimal blanding av risiko (aksjefond) og trygghet (rentefond) ut fra fondets rammer.

Kredittrisiko
Risikoen for at lånetaker ikke oppfyller sine forpliktelser i låneavtalen.

Kurtasje
Godtgjørelse for meglerens arbeid ved omsetning av verdipapirer. Angis ofte som en prosentandel av omsetningen.

L

LIBOR
Forkortelse for London Inter-Bank Offered Rate, rentesatsen som finansinstitusjonene i London tar ved lån til de mest anerkjente bankene. Denne satsen er ofte veiledende for renter på internasjonale lån.

Likviditet
Likviditet betyr betalingsevne og er et økonomisk uttrykk for evnen til å kjøpe. God likviditet betyr at du har høy evne til å kjøpe.

Livsarving
Arvelaters etterkommere i rett nedadgående linje.

Livsforsikring
Fellesbetegnelse på flere forsikringstyper knyttet til menneskers liv, alderdom og død. Som personforsikring skilles livsforsikring fra skadeforsikring.

Løpetid
Tilbakebetalingstiden et lån har.

Lånenummer
Lånenummer er det samme som kontonummeret du har på lånet ditt, du finner det i nettbanken eller mobilbanken.

M

Majoritetsaksjonær
Aksjonær som kontrollerer mer enn 50 % av et selskap.

Makroøkonomi
Den delen av økonomien som befatter seg med helhetlige aspekter, f.eks. om hele samfunnsøkonomien eller om deler av den.

Markedsrente
Betegner det alminnelige rentenivået i markedet.

Markedsrisiko
Markedsrisiko er risiko knyttet til bevegelser i markedspriser, som for eksempel aksjekurser og renter.

N

NIBOR
Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate) er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ti ulike løpetider, fra en uke til ett år.

Nibor beregnes som et gjennomsnitt av hva Nibor-bankene angir at de vil kreve i renter på usikrede utlån til andre banker. Rentene er indikative og ikke basert på faktiske handler.

Nominell rente
I forbindelse med personlige lån i bank, oppgis renten som regel både som nominell rente og effektiv rente.

Nominell rente angir det årlige rentebeløpet som en prosentandel av lånet.

Det er effektiv rente som best beskriver hvor mye lånet koster, da man her tar hensyn til eventuelle gebyrer og dessuten tidspunktet for nedbetaling og rentes rente.

O

Obligasjon
Et standardisert omsettelig lån med opprinnelig løpetid på minimum ett år. Betingelsene for obligasjonslån avtales ved utstedelsen av lånet. Betingelsene kan omfatte løpetid, rente, renteutbetalingsdatoer og rentereguleringsbestemmelser.

Obligasjonsfond
Fond som forvalter andelseiernes kapital ved investering, hovedsakelig i obligasjoner og sertifikater.

Opsjon
En avtalt rett til å kjøpe eller selge en bestemt gjenstand eller ytelse i et gitt tidsrom til en fastsatt pris.

Oslo Børs
Markedsplassen i Norge hvor det foregår organisert omsetning av ulike verdipapirer som aksjer og grunnfondsbevis, obligasjoner, derviater og warrants. 

P

Pant
Noe som stilles som sikkerhet for et lån eller en annen forpliktelse, Fast eiendom, varelager, verdipapirer og en rekke andre verdigjenstander kan benyttes som pant.

Pantelån  
Dette er den vanligste form for boliglån. Lånet gis med pant i fast eiendom, det vil vanligvis være den boligen som du har finansiert ved hjelp av et lån.

Pengemarkedsfond
Pengemarkedsfond kjøper rentebærende verdipapirer som obligasjoner og sertifikater, der lånene står til forfall om kort tid. Dette gjør at risikoen er svært lav, og fondet svinger derfor lite i verdi. Anbefalt sparetid for pengemarkedsfond er 1-2 år.

Phishing        
Såkalte phishing-angrep utgjør en økende andel av banksvindelen. Phishing-angrep dreier seg om å lure brukere til å oppgi fortrolig informasjon til falske nettsteder. Det kan være en nettside som ser akkurat ut som nettsiden til din egen bank. Men den er falsk, og er lenket rett opp mot kriminelle nettverk. De misbruker informasjonen din så fort de får tak i den.

Råd og forholdsregler:

  • Oppgi aldri kortnummeret ditt bortsett fra når du selv har tatt initiativet til en handel. Bankene, Mastercard eller Visa vil aldri sende ut henvendelser der du bes om å oppgi ditt kontonummer. Det er jo opplysninger de sitter på fra før.
  • Bruk de store, seriøse nettbutikkene, hvis du skal handle på nettet.

PIN-kode
Dette er din firesifrede kode til ditt bankkort/kredittkort. 

Portefølje
I fondssammenheng brukes portefølje om samlet mengde av de verdipapirer som et fond blir investert i.

Pålydende
Den verdien aksjen eller obligasjonen lyder på første gang den utstedes. Kalles også pari eller nominell verdi.

Hvis du multipliserer denne med antall aksjer kommer du frem til selskapets samlede aksjekapital.

R

Rating
Kredittvurdering med konklusjon etter en standardisert skala, typisk i form av en eller annen karakter.

Rentefond
Betegnelse på fond som investerer i rentebærende papirer. Både pengemarkedsfond og obligasjonsfond er rentefond.

Rentemargin
Den differansen en bank har mellom gjennomsnittlig rente på utlån (lånerenten) og innlån (plasseringsrenten).

Regneeksempel:
Hvis en bank gir en sparekunde med én million kroner i banken en plasseringsrente på 3 prosent, blir bankens årlige rentekostnad 30 000 kroner.

Hvis banken samtidig snur seg rundt og tilbyr en lånekunde et lån på én million kroner til 5 prosent rente, blir bankens årlige renteinntekt 50 000 kroner. Differansen i rentene på disse to lånetransaksjonene gir banken en årlig inntekt på 20 000 kroner.

Rentemarginen er vanligvis bankens viktigste inntektskilde.

Rentepapir
Fellesbetegnelse på obligasjoner, sertifikater og statskasseveksler.

Rentenetto
Differansen mellom brutto renteinntekter og rentekostnader.

Renteswap (rentebytteavtale)
Avtale mellom to parter om å bytte fra midlertidige rentebetalinger knyttet til en bestemt hovedstol. Selve hovedstolen blir normalt ikke vekslet. Slike avtaler gjør det i prinsippet mulig å skille valget av rentebinding fra valget av låneinstrument. Avtalen vil ofte innebære at den ene parten mottar en på forhånd avtalt rentesats ("fast rente") over hele hovedstolens løpetid, mens den andre mottar den til enhver tid gjeldende markedsrenten ("flytende rente").

(Med hovedstol menes det opprinnelige gjeldsbeløpet)

S

Serielån
Et serielån er et lån med variabelt terminbeløp.

Avdraget på beløpet holder seg konstant gjennom låneperioden, mens rentedelen av lånet er variabelt. Dette fører til at du betaler høyere beløp i begynnelsen av låneperioden ettersom rentedelen tar en stor del av terminbeløpet. I slutten av perioden er er terminbeløpet lavere ettersom man betaler mindre i renter, mens det rene avdraget holder seg konstant.

Totalt sett betaler du mindre med denne lånetypen, enn ved annuitetslån.

Skimming     
Skimming er kortsvindel som følge av at svindlere har tilegnet seg innhold i kortets magnetstripe gjennom leserutstyr påmontert minibanker/kortlesere og kopiert denne over i andre kort. Samtidig har svindlerne skaffet seg tilgang på tilhørende PIN-koder, ofte gjennom videoovervåkning.

Råd og forholdsregler:

  • Skjul alltid koden din. Risikoen for at noen kikker over skulderen din og deretter stjeler kortet ditt er størst når du bruker kortet.
  • Hvis du har blitt distrahert, bør du sjekke om du fortsatt har lommeboken din.
  • Sperr kortene dine umiddelbart hvis du blir utsatt for noe

Standardavvik
Standardavvik er et mål som viser hvor mye verdien av en variabel kan ventes å svinge.

For en konstant verdi vil standardavviket være lik 0. Høyere standardavvik betyr større svingninger.

Styringsrente
Sentralbankens sentrale rente i utøvelsen av pengepolitikken. I Norge er dette foliorenten.

Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet og for bankenes innskudds- og utlånsrenter.

T

Transaksjon
Er det samme som overføring, for eksempel penger fra en konto til en annen.

V

Valutakurs
Prisen på et lands valuta målt mot andre lands valuta, for eksempel norske kroner per euro.

Verdipapirfond
Et fond som eies av en ubestemt krets av personer og hvor midlene i det vesentlige er investert i verdipapirer.

Verdipapirkonto
En konto i en bank eller hos en fonds- og aksjemeglerforretning som føres for en investor.

Viser vedkommendes beholdning av og kjøp og salg av slike aksjer og obligasjoner, som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

Verified by Visa
Verified by Visa er en tjeneste som lar deg handle på internett med ekstra trygghet. Løsningen sørger for at partene blir autentisert overfor hverandre.

Volatilitet
Et mål på i hvor stor grad avkastningen av et verdipapir har svingt i forhold til gjennomsnittet i en bestemt måleperiode. En høy volatilitet innebærer høyere risiko.

Savner du noen ord? Etterlys dem i kommentarfeltet under.

Av: Hans Jacob Brekke Tidligere blogger
Blogg:
Ikke bare bank