Meny

Kombinasjonsfond

Et kombinasjonsfond er en kombinasjon av aksje- og rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom de ulike kombinasjonsfondene. Jo høyere aksjeandel, desto høyere forventet avkastning. Kombinasjonsfond er enkle og trygge spareløsninger hvor du slipper å vurdere fortløpende hvor mye som er hensiktsmessig å ha i henholdsvis aksje- og rentefond.

Kombinasjonsfond passer for

Kombinasjonsfond passer for deg som ønsker å spare i aksjemarkedet og tåler noen svingninger underveis. Med kombinasjonsfond balanserer du trygghet mot avkastningsmuligheter.

Enkelt

Kjøp pengemarkedsfond i nettbanken din, logg inn her, eller kontakt en av våre kunderådgivere for mer informasjon og veiledning. Våre autoriserte rådgivere vil alltid kunne hjelpe deg med å sette sammen gode løsninger med utgangspunkt i dine behov og ønsker.

Utvalgte kombinasjonsfond

Fond Årlig forvaltningshonorar Risikoklasse Nøkkel-
informasjon
ODIN Horisont 1,25 % 4 Klikk her 
DNB Aktiv 80 1,30 % 4 Klikk her
 
Årlig forvaltningshonorar er gebyr på forvaltning og administrasjon. Dette belastes verdipapirfondet på daglig basis og overføres til forvaltningsselskapet som forvalter fondet. Det beregnes i prosent av forvaltet kapital, og oppgis som årlig rate.
Risikoklasse sier noe om hvor mye verdien av fondet har svingt de siste 5 årene, målt i fondets historiske volatilitet. Risikoklassen varier fra 1 (lav) til 7 (høy).

Våre fondsleverandører

Holberg

SKAGEN-fondene

DNB Asset Management

ODIN Forvaltning AS

”Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap."