Meny

Bærekraftige kredittprosesser

Dokumentet om «Bærekraftige kredittprosesser» er utarbeidet basert på et bransjeinitiativ initiert av Finans Norge, og beskriver hvordan Sparebanken Sør i bankens retningslinjer for kreditt integrerer bærekraft i utlånsvirksomheten.  

1. Vår forståelse/definisjon av bærekraft

Sparebanken Sør er primært en regional aktør med virksomhet i Agder, Vestfold og Telemark og deler av Rogaland. Sparebanken Sør skal bidra til vekst og utvikling i landsdelen, og bankens drift og verdiskaping skal baseres på et langsiktig perspektiv. Gjennom å være en samfunnsbyggende aktør skal banken bidra til en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling. Gjennom avtale med KristenNorges interessefellesskap har banken også et nasjonalt segment. Ved å finansiere dette segmentet bidrar banken til «social responsibility» bl.a. ved å finansiere skoler, helseforetak samt bistandsvirksomhet.

For Sparebanken Sør er samfunnsansvar et medansvar for å bidra til bærekraftig økonomisk, sosial og miljømessig utvikling i de områder der banken opererer. Banken forplikter seg til å ta hensyn til klima og miljø, sosiale forhold og god virksomhetsstyring i alle sine aktiviteter.

2. Tilslutning til internasjonale initiativer

Sparebanken Sør skal følge norske lover, forskrifter, regler og standarder.

Bankens samfunnsansvar er basert på følgende internasjonale initiativ:

 • FNs Global Compact (UNGC) som er veiledende prinsipper for menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon.

Bankens arbeid med bærekraftig utvikling og samfunnsansvar rapporteres i årsberetningen. Bankens klimaregnskap presenteres årlig på bankens hjemmesider og er utarbeidet etter «A Corporate Accounting and Reporting Standard», som er utviklet av «The Greenhouse Gas Protocol Initiative» - GHG protokollen.

3. Fokusområder og interne retningslinjer for kredittgivning

Overordnede retningslinjer:
Et overordnet kredittstrategisk mål er at banken kun skal gi kreditt til formål som er forenlig med god forretningsskikk. Banken skal ikke bli forbundet med aktiviteter, kunder eller bransjer som har et renommé banken ikke ønsker å identifisere seg med.

I kredittgivningen skal det være bevissthet rundt de finansierte prosjekters virkning på miljø og menneskelige forhold. Banken skal være restriktiv med å gi kreditt til kunder som utvikler eller selger produkter som har særlig negativ effekt på miljø, natur eller menneskelige forhold.

Miljømessige forhold kan medføre spesiell risiko, og dette skal i kredittforespørsler vurderes på lik linje med andre risikoer.

Det skal utvises særskilt bevissthet rundt bærekraft når det behandles kredittsøknader fra kunder innenfor:

 • Landbruk og skogbruk
 • Fiskeri
 • Opprettsnæring (marin og landbasert)
 • Energiproduksjon
 • Transport
 • Eiendomsselskaper og eiendomsutvikling


Banken har satt opp selvpålagte begrensninger for enkeltbransjer. Selv om virksomhetene driver innenfor norsk lov, vurderes det av bærekrafthensyn likevel ikke ønskelig å etablere kundeforhold eller innvilge kreditt til kunder i følgende bransjer:

 • Spillselskaper
 • Selskaper som produserer eller bidrar til spredning av pornografisk materiale
 • Omstridt våpenproduksjon og våpen- og ammunisjonsprodusenter /-leverandører uten statlig godkjennelse
 • Tobakksindustri

Det er heller ikke ønskelig å gi kreditt til eiendom som leies ut til selskaper som nevnt over.

Grønne obligasjoner:
Som en del av bankens finansiering vil Sparebanken Sør også utstede grønne obligasjoner. Dette er definert som lån som skal finansiere miljø- og klimavennlige formål etter nærmere kvalifiseringskriterier.